Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wilków, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135506/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Wilków

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Wilków”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wilków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020196

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wilków 62A

1.5.2.) Miejscowość: Wilków

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-313

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wilkow@gminawilkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wilkow.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Wilków”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2522c4ab-c26e-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135506

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047176/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja budynkow świetlic wiejskich na terenie gminy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminawilkow.ezamowienia.com

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminawilkow.ezamowienia.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami:
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: (1)
Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://gminawilkow.ezamowienia.com/
b) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
c) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest: Anita Lasota
d) Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc”.
e) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w
przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej:
https://gminawilkow.ezamowienia.com/Regulations/Regulamin%20korzystania%20z%20platformy%20ZETO%20PZP.pdf
f) oraz uznaje go za wiążący.
g) Ogólne zasady korzystania z Platformy:
(1) (1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
https://gminawilkow.ezamowienia.com/#/authentication/login
(2) (2) Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie
https://gminawilkow.ezamowienia.com/#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustala
hasło, otrzymuje link aktywacyjny
(3) (3) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba
zakładająca konto reprezentuje.
h) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy i powiadomień mailowych.
i) Zamawiający, zgodnie z art. 67 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)
określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy
wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
(1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
(2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
(3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet
Explorer;
(4) Włączona obsługa JavaScript;
(5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
(6) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę.
j) Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące
informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i
odbioru danych:
(1) (1) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx,
.rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig,
(2) (2) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień
Publicznych ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
Pełny zapis zawarty w rozdziale 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKiR.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest;
1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków.
W szczególności:
Prace na zewnątrz:
1. Izolacja ścian zewnętrznych – elewacja.
2. Demontaż krat w oknach.
3. Zmiana daszka nad drzwiami wejściowymi.
4. Zmiana daszka nad Figurą Św. Florian.
5. Oświetlenie na elewacji, podświetlenie Św. Floriana
6. Wymiana parapetów zewnętrznych
7. Bramy garażowe – wymiana lub renowacja.
8. Opaska z kostki brukowej wokół budynku
9. Napisy demontaż i ponowny montaż
10. Wymiana pokrycia dachowego
Prace wewnątrz
1. Izolacja termiczna stropu
2. Miejscowe naprawy więźby dachowej
3. Zabezpieczenie instalacji elektrycznej ułożonej na stropie
4. Wymiana drabiny oraz wyłazu przez strop
5. Drobne naprawy oraz malowanie korytarza i klatki schodowej
2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Polanowska.
W szczególności:
Prace na zewnątrz:
1. Izolacja ścian zewnętrznych – elewacja.
2. Zmiana pokrycia dachowego na nowe
3. Podbitka dachowa
4. Wymiana zniszczonych krokwi
5. Obniżenie posadzki w garażach
6. Wydłużenie bram garażowych, dodatkowy panel
7. Nowy zjazd z kostki
8. Likwidacja daszków żelbetowych nad bramami garażowymi i drzwiami
9. Opaska wokół
10. Schody wejściowe remont
Prace wewnątrz
1. Izolacja termiczna stropu
2. Gniazdo w garażu 400V do samochodu
3. Likwidacja kanału naprawczego
4. Klimatyzacja na Sali
5. Nadmuch z kominka
6. Wyłaz przez strop
7. Zmiana lokalizacji wyłącznika prądu umieszczonego na ścianie
8. Poszerzyć drzwi do szatni
9. Poszerzyć przejście między garażami
3. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobre.
W szczególności:
Prace na zewnątrz:
1. Izolacja ścian zewnętrznych – elewacja.
2. Opaska z kostki brukowej
3. Wymiana parapetów zewnętrznych
4. Wymiana rynnien i rur spustowych
5. Renowacja pokrycia dachowego
6. Obróbka komina
7. Parking na szerokości budynku
8. Dodatkowe drzwi wejściowe
9. Demontaż krat okiennych
10. Nowe schody wejściowe
11. Zadaszenia nad wejściami
12. Brama garażowa – regulacja
Prace wewnątrz
1. Izolacja termiczna stropu
2. Centralne ogrzewanie
3. Kominek
4. Nowa instalacja elektryczna – w tym 400V w kuchni i garażu
5. Nowe instalacje wod-kan
6. Wentylacja kuchni, łazienki
7. Rozbiórka posadzek
8. Nowe posadzki z izolacją jastrychem i płytkami
9. Wyłaz przez strop
10. Zmiana aranżacji pomieszczeń
11. Skucie tynków
12. Nowe tynki
13. Malowanie
14. Wymiana drzwi zewnętrznych
15. Przystosowanie pomieszczeń kuchennych do ergonomicznego użytkowania
4. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgórz.
W szczególności:
1. Wykonanie nowych obróbek blacharskich, pasów podrynnowych, podbitki, rynien, rur spustowych wraz z elementami ich mocowania
2. Naprawa kominów wraz z obróbkami blacharskimi
3. Wykonanie nowego pokrycia połaci dachowej blachą trapezową
4. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej ze stosowną obróbką ram i ościeżnic
5. Wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych
6. Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku szer. 60 cm
7. Wybrukowanie; placu na miejsca postojowe przy bramie wjazdowej, drogi dojazdowej na istniejącej drodze szutrowej, chodnika łączącego koniec wybrukowanej drogi z wejściem do budynku na parterze, placu pod grilla wraz z ciągiem komunikacyjnym
8. Remont łazienek: montaż armatury łazienkowej
9. Wybrukowanie tarasu pod wiatą przy wejściu głównym
10. Dostarczenie i montaż schodów metalowych wraz z balustradami na balkon pierwszego piętra
11. Wykonanie nowego stropu na części mieszkalnej
12. Dostarczenie i montaż szamba na nieczystości płynne
13. Częściowa wymiana więźby dachowej
14. Wykonanie podbitki sufitowej
15. Wykonanie impregnacji więźby dachowej i podsufitki
16. Montaż parapetów wewnętrznych

5. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogów.
W szczególności:
1. Remont łazienki
2. Wybetonowanie posadzek, ułożenie izolacji i okładzin podłogowych na Sali głównej
3. Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów
4. Montaż klimatyzatora
5. Dostarczenie i montaż balustrady
6. Docieplenie stropu
7. Wykonanie warstw posadzkowych na całości poddasza
8. Częściowe wykonanie i odtworzenie instalacji elektrycznych poddasza wraz z montażem nowych lamp i łączników oraz gniazd
9. Zaprojektowanie i wykonanie łazienki na poddaszu wraz z armatura łazienkową, doprowadzeniem zasilania w wodę, odprowadzeniem ścieków i wykonaniem wentylacji

6. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Chotecka.
W szczególności:
Prace na zewnątrz:
1. Naprawa pokrycia dachu wraz z malowaniem
2. Wykonanie nowych obróbek blacharskich
3. Naprawa kominów wraz z obróbkami blacharskimi
4. Docieplenie lukarn wraz z ewentualną naprawą istniejącej okładziny
5. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej
6. Docieplenie/pogrubienie docieplenia ścian
7. Wykonanie tynków zewnętrznych
8. Wykonanie docieplenia cokołu budynku
9. Wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych
10. Wykonanie opaski z kostki brukowej
Prace wewnątrz:
1. Remont łazienek
2. Remont posadzek
3. Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów
4. Montaż klimatyzatorów
5. Dostarczenie i montaż balustrady
6. Docieplenie stropu
7. Montaż płyt gipsowych na poddaszu
8. Częściowy wykonanie i odtworzenie instalacji elektrycznych wraz z montażem nowych lamp i gniazd
9. Montaż nowego ogrodzenia, bramy oraz furtki

7. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłodnica.
W szczególności:
1. Naprawa kominów wraz z obróbkami blacharskimi
2. Wybrukowanie placu przed budynkiem świetlicy
3. Skucie gresu, ułożenie izolacji i okładzin podłogowych
4. Wykonanie tynków wewnętrznych
5. Szpachlowanie i malowanie ścian
6. Montaż klimatyzatorów.
7. Docieplenie stropu
8. Częściowe wykonanie i odtworzenie instalacji elektrycznych wraz z montażem nowych lamp i gniazd
9. Montaż nowego ogrodzenia oraz bramy i furtki

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
6.1.1. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Jeżeli wykonawca wykaże że wykonał należycie minimum 3 roboty budowlane (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
"Prawo budowlane" (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm. oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy) o wartości nie
mniejszej jak: 800 000,00zł / osiemset tysięcy zł 00/100/ brutto każde zadanie polegające na budowie, przebudowie lub
remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Wartość robót w walucie innej niż PLN, wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia
umowy o wykonanie robót, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia
na PLN wg kursu średniego NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie robót.
6.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy
Pzp).
6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane
6.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale
8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp (zał. Nr 7 do SWZ)
2.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 9 do SWZ;
3.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że wykonał należycie:
- minimum 1 robotę budowlaną (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późn.
zm. oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy) o wartości nie mniejszej jak: 800 000,00zł / osiemset tysięcy zł 00/100/ brutto
każde zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej - w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.. (zał. Nr 8 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki, która zostanie wypłacona zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z
Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w
wysokości 10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.
Pozostała cześć wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia.
2. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie pokrytej wkładem własnym
Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie nie
dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru robót przez Zamawiającego.
3. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego;
7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017)
4. Treść zabezpieczenia zaliczki musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed udzieleniem zaliczki.
5. Zabezpieczenie udzielonej zaliczki Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót
objętych umową, stanowiącą załącznik nr 6 do SWZ.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę zaliczkową.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp
oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminawilkow.ezamowienia.com

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Zobacz inne

Prawo