Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dalików, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135752/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA DALIKÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DALIKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934401

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców 1

1.5.2.) Miejscowość: Dalików

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-205

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 436780183

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzatakonopka@dalikow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dalikow.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f415c23-c256-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135752

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047719/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f415c23-c256-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
a) przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
b) poczty elektronicznej Zamawiającego pod adresem: malgorzatakonopka@dalikow.eu z zastrzeżeniem, iż ofertę i załączniki wraz z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (ppkt a).
3.2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w systemie e-Zamówienia na stronie postępowania w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: malgorzatakonopka@dalikow.eu (...)
Ograniczona liczbę znaków - całość informacji znajduje się w SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. (...)
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków - całość informacji znajduje się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików, (43) 678-01-83;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dalików jest Pan Janusz Wyspiański email: januszwyspianski@abi24.eu
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dalików” – 271.3.2023 prowadzonego w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików”, obejmującego opracowanie niezbędnej dokumentacji, wykonanie prac takich jak m.in. modernizacja stacji wodociągowej i systemu opomiarowania zużycia wody.

2.1. Charakterystyka i zakres prac:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego prac projektowych dotyczących stacji wodociągowej w miejscowości Gajówka-Parcel, w tym:
a) Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych;
b) Przygotowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
c) Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
d) Opracowanie projektu budowlanego zawierającego projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującymi w ustawach: Prawo budowlane, Prawo Wodne oraz Prawo Górnicze i Geologiczne;
e) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
f) Uzgodnienie projektu budowlanego ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa jednostkami opiniującymi i organami, niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;
g) Uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Gajówka-Parcel w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującymi w ustawach: Prawo budowlane, Prawo Wodne oraz Prawo Górnicze i Geologiczne;
h) Opracowanie dokumentacji technicznych dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wyko¬nawcze stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków za¬twierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego;
i) Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie awaryjnego ujęcia wód podziemnych nr 2;
j) Opracowanie nowego operatu wodnoprawnego na zabudowę urządzenia wodnego oraz pobór wód podziemnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji;
k) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych;
l) Inwentaryzację zieleni w obszarze prowadzonych robót;
m) Opracowanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów;
n) Opracowanie instrukcji rozruchu stacji uzdatniania wody;
o) Opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich zamontowanych urządzeń;
p) Opracowanie dokumentacji technicznej w celu zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń ciśnieniowych i otrzymanie decyzji na eksploatację urządzeń;
q) Opracowanie instrukcji BHP zatwierdzonej przez rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP;
r) Opracowanie Instrukcji eksploatacji wszystkich zamontowanych urządzeń;
s) Opracowanie Instrukcji współpracy agregatu z siecią energetyki zawodowej;
t) Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku stacji wodociągowej;
u) Wykonanie innych opracowań wymaganych do zaprojektowania, wykonania i odbioru ro¬bót oraz przekazania inwestycji do eksploatacji;
v) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem;
w) Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie wykonywania robót budowlanych;
x) Przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej wykonanych opracowań.
2) Wykonanie robót budowlanych dotyczących stacji wodociągowej w miejscowości Gajówka-Parcel na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę, w tym:
a) Przebudowa budynku głównego wraz z całym wyposażeniem technologicznym, elektrycznym i AKPiA, (wydajność bloku uzdatniania wody 35,00 m3/h);
b) Przebudowa studni głębinowej nr 1 poprzez demontaż istniejącej obudowy oraz zabudowę nowej ogrzewanej obudowy nadziemnej studni z kompletnym wyposażeniem, rurociągami, pompami oraz instalacją zasilająco-pomiarową;
c) Wykonanie odwiertu studni awaryjnej Nr 2;
d) Zabudowa ogrzewanej obudowy studni głębinowych Nr 2 - obudowa nadziemna z kompletnym wyposażeniem, rurociągami, pompą oraz instalacją zasilająco-pomiarową;
e) Nowe sieci międzyobiektowe SUW wraz z wyłączeniem z eksploatacji istniejących rurociągów;
f) Budowa stalowego zbiornika wody czystej ZR-2 o pojemności użytkowej 100 m3;
g) Włączenie istniejącego zbiornika wody czystej ZR-1 w układ dystrybucji wody;
h) Budowa kanalizacji odprowadzania ścieków technologicznych do granicy działki i dalej do kanalizacji sanitarnej (sieć kanalizacji sanitarnej nie jest przedmiotem postępowania);
i) Budowa nowego ogrodzenia obiektu SUW oraz ujęć głębinowych;
j) Wykonanie nowych dróg, placów, chodników wewnętrznych;
k) Budowa instalacji zasilających, sterowniczych, oświetlenia i monitoringu;
l) Dostawa agregatu prądotwórczego z układem SZR;
m) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej.
3) Wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących stacji wodociągowej w miejscowości Gajówka-Parcel, w tym:
a) Rozbiórka istniejącej obudowy studni głębinowej nr 1;
b) Rozbiórka istniejącego ogrodzenia;
c) Rozbiórka istniejących utwardzeń z obrzeżami, krawężnikami, itp.
4) Wymianę 500 szt. wodomierzy analogowych na wodomierze z nadajnikiem radiowym wraz z zestawem do odczytu i niezbędnym oprogramowaniem.
5) Obsługę geodezyjną inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;
6) Przeprowadzenie wymaganych przepisami prób i badań.

Wymagania dotyczące projektowania:
1. Zamawiający wymaga aby projektowanie w ramach niniejszego zamówienia realizowało zasadę wynikającą z art. 100 ust. 1 i ust.2 Pzp tzn. z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.
2. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu.

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentacja stanowiące załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45250000-4 - Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45259900-6 - Modernizacja zakładów

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą sumę punktów przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, która obejmowała zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z montażem urządzeń technologicznych do uzdatniania wody o wartości min. 1 000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych). Na potwierdzenie tego przedstawi dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia/kontraktu/zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.
W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim do realizacji zamówienia potencjałem kadrowym. W tym celu musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za wykonanie dokumentacji projektowej oraz kierowanie robotami budowlanymi – legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:

• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń pełniącą funkcję Głównego projektanta,

• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń pełniącą funkcję Kierownika budowy,

• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

• co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane/geologiczne do wykonywania, dozorowania, kierowania pracami geologicznymi.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016.65).

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku funkcji pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;

- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Jeżeli dokumentacja wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia wraz z ofertą, na podstawie art. 107 ust. 1 Pzp.
1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających zgodność oferowanych dostaw z wymaganymi cechami:
a) kart katalogowych dla oferowanych wodomierzy potwierdzających spełnianie przez oferowane urządzenia parametrów określonych w PFU;
c) atestu PZH potwierdzającego spełnianie wymogów technicznych oferowanych wodomierzy.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
W przypadku kiedy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonych przez Zamawiającego w pkt. 2.2. dokumentów lub dokumentów im równoważnych zamawiający, w terminie 7 dni zaakceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy, które mają zostać przez niego wykonane spełniają wymogi określone w PFU przez zamawiającego.
Zamawiający akceptuje również atesty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do atestów ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy, kryteria określone w OPZ/PFU.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) kart katalogowych dla oferowanych wodomierzy potwierdzających spełnianie przez oferowane urządzenia parametrów określonych w PFU;
b) atestu PZH potwierdzającego spełnianie wymogów technicznych oferowanych wodomierzy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
nr 79 9263 0000 3020 4769 2003 0005
tytułem:
„Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dalików” – 271.3.2023
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.
6. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć wraz z ofertą. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Odwzorowanie cyfrowe dokumentu papierowego podpisane kwalifikowanym podpisem przez wystawcę jest na prawach oryginału.
9. Zamawiający przyjmie dokument wadium zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. z 2020, poz.2452).
10. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.
11. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie.
12. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Podmioty składające ofertę wspólnie składają dodatkowo:
g) Pełnomocnictwo dla jednego ze wspólników - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

h) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy na podstawie zapisów zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podst. art. 455 ustawy PZP oraz postanowień zawartych w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedsięwzięcie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 –
z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zobacz inne

Prawo