Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Roźwienica, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135976/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Roźwienica

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa żłobka w miejscowości Roźwienica.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Roźwienica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Roźwienica

1.5.2.) Miejscowość: Roźwienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-565

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug_rozwienica@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozwienica.itl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa żłobka w miejscowości Roźwienica.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3659b480-c303-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135976

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023856/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa żłobka w miejscowości Roźwienica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rozwienica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rozwienica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę oraz wszystkie załączniki
składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem: Platformy zamówieniowej
Szczegółowy opis sposobu złożenia oferty znajduje się na stronie głównej Platformy zamówieniowej
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formatach dopuszczonych
odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: PDF, DOC, DOCX, RTF, XPS, ODT i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ze względów technicznych rozmiar przesyłanych plików nie może przekraczać 150
MB.
4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie Platformy zamówieniowej. Ofertę należy złożyć
w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie skanu dokumentu pierwotnie wytworzonego i wypełnionego
w postaci papierowej, pod warunkiem opatrzenia powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Powstały w ten sposób dokument elektroniczny Zamawiający
traktował będzie jako ofertę złożoną w postaci elektronicznej niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie
przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko
dokument ten zostanie opatrzony prawidłowym podpisem.
5) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w osobnym odpowiednio oznaczonym pliku wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część należy ten plik zaszyfrować.
6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy
zamówieniowej . Po upływie terminu do składania ofert wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej
oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę żłobka na części działki nr 663/1 obręb Roźwienica, położonej w Roźwienicy, której właścicielem jest Gmina Roźwienica oraz jego wykonanie (wybudowanie) i wyposażenie.
Powierzchnia działki przeznaczona na budowę żłobka wynosi ok. 2200 m2. Planowana lokalizacja na załączonej mapie do celów informacyjnych.
Przedmiotowa działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Roźwienica Nr 212/XXII/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica dla miejscowości Roźwienica i oznaczona w tym Planie jako 2UP - (tereny usług oświaty oraz usług sportu i rekreacji).
Planuje się zabudowanie przedmiotowego terenu obiektem oświatowym
spełniającym standardy obowiązujące w tego typu placówkach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzysząca.
Należy zaprojektować obiekt bez barier architektonicznych i umożliwić dostęp osobom niepełnosprawnym. W pobliżu działek jest istniejąca siec kanalizacyjna,
wodociągowa, energetyczna i gazowa. Żłobek należy połączyć z istniejącym układem komunikacyjnym – włączenie do drogi oznaczonej 2 KDZ poprzez teren oznaczony 2 UP.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków pochodzących z programu: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

Całość zadania obejmuje swym zakresem zaprojektowanie i wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami Kontraktu (SWZ) oraz założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej SWZ.
PFU został sporządzony zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2021.poz.2454).
Do Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie z Zamawiającym, uzgodnienie ze Służbami/Rzeczoznawcami wymaganymi Prawem Budowlanym i przepisami związanymi, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych opracowań, decyzji, pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę, Wykonanie robót wraz z przeprowadzeniem wymaganych prób i odbiorów, dokonanie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy celem przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.
Zamawiający wymaga, w przypadku, jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie działań
wymagających osiągnięcia, zakładanego w PFU zakresu robót a w nim bezpośrednio niewymienionych, lecz koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia robót projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania zakładanego efektu, to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do zakresu Kontraktu jak i do zatwierdzonej kwoty kontraktowej. Wykonawca w trakcie trwania Kontraktu odpowiada przed Zamawiającym i jego pełnomocnikami (Inspektor nadzoru) w zakresie uprawnień nadanych im przez Zamawiającego.
Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągnięcie parametrów gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym integralną część SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na wykazanie co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie obiektu kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona - Główny projektant winien wykazać doświadczenie w projektowaniu obiektów kubaturowych oświatowych a kierownik budowy musi posiadać wykształcenie wyższe odpowiednie do specyfiki realizowanych robót oraz doświadczenie w realizacji co najmniej jednej inwestycji kubaturowej o wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia
wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności
wynikających z przyczyn: technicznych, gospodarczych, finansowych, organizacyjnych, jeżeli będzie to konieczne dla
uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą.
3. Niezależnie od okoliczności wymienionych w pkt. 2 Zamawiający ma prawo dokonywać zmian umowy dotyczących w
szczególności:
a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy,
b) zmiany siedziby jednej ze stron umowy,
c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, a mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy.
4. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, Strony umowy postanawiają, że
wynagrodzenie netto określone w § 4 pkt. 1 i 2 pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki
tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
5. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian niniejszej umowy obejmujących wysokość wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa obejmujących:
a) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, co Wykonawca obowiązany jest każdorazowo
wykazać. Zmiana w tym zakresie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, o których mowa powyżej.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania niniejszej Umowy,
ponoszone przez Wykonawcę.
6. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy oraz do rozwiązania Umowy o których mowa w art.
145 i 145a ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia okoliczności tam wymienionych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Roźwienica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo