Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dłutów, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135997/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Dłutów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Rozbudowa i przebudowa SUW w Dłutowie”, „Budowa dodatkowego ujęcia wody przy SUW w Dłutowie”, „Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminie”, „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzku”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dłutów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647960

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pabianicka 25

1.4.2.) Miejscowość: Dłutów

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-081

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.7.) Numer telefonu: 44 634 05 21

1.4.8.) Numer faksu: 44 634 01 50

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dlutow@dlutow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dlutow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135997

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00128690

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:
- dla części nr 1 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100),
- dla części nr 3 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).
Dla części nr 2 i części nr 4 Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:
warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji lub remoncie stacji uzdatniania wody/hydroforni o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto,
- w przypadku składania oferty na część nr 1,

warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) dokumentację projektową dot. budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji lub remoncie studni głębinowej o wydajności min. 50m3/h na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę/zgłoszenie prac bez uwag i sprzeciwu

oraz

w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji lub remoncie studni głębinowej o wydajności min. 50m3/h o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto

lub

tj. w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jeden (1) obiekt w trybie zaprojektuj i wybuduj, tzn. wykonał dokumentację projektową oraz roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji lub remoncie studni głębinowej o wydajności min. 50m3/h na kwotę min. 200 000,00 zł brutto,
- w przypadku składania oferty na część nr 2,

warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) dokumentację projektową dot. budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji lub remontu stacji uzdatniania wody/hydroforni na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę/zgłoszenie prac bez uwag i sprzeciwu

oraz

w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji lub remoncie stacji uzdatniania wody/hydroforni o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto

lub

tj. w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jeden (1) obiekt w trybie zaprojektuj i wybuduj, tzn. wykonał dokumentację projektową oraz roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji lub remoncie stacji uzdatniania wody/hydroforni na kwotę min. 800 000,00 zł brutto,
- w przypadku składania oferty na część nr 3,

warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) dokumentację projektową dot. budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qd=5m3/d na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę/zgłoszenie prac bez uwag i sprzeciwu

oraz

w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qd=5m3/d o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto

lub

tj. w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jeden (1) obiekt w trybie zaprojektuj i wybuduj, tzn. wykonał dokumentację projektową oraz roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qd=5m3/d o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto,
- w przypadku składania oferty na część nr 4,

2) w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia:
warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, liczonym od momentu uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika budowy obejmującym swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane,
b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, liczonym od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami w w/w zakresie,
c) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, liczonym od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami w w/w zakresie,
- w przypadku składania oferty na część nr 1 i cześć nr 3,

warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, liczonym od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami w w/w zakresie,
b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, liczonym od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami w w/w zakresie,
- w przypadku składania oferty na część nr 2 i cześć nr 4,

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:
- dla części nr 1 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100),
- dla części nr 3 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).
Dla części nr 2 i części nr 4 Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:
warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji lub remoncie stacji uzdatniania wody/hydroforni o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto,
- w przypadku składania oferty na część nr 1,

warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) dokumentację projektową dot. budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji lub remoncie studni głębinowej o wydajności min. 50m3/h na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę/zgłoszenie prac bez uwag i sprzeciwu

oraz

w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji lub remoncie studni głębinowej o wydajności min. 50m3/h o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto

lub

tj. w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jeden (1) obiekt w trybie zaprojektuj i wybuduj, tzn. wykonał dokumentację projektową oraz roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji lub remoncie studni głębinowej o wydajności min. 50m3/h na kwotę min. 200 000,00 zł brutto,
- w przypadku składania oferty na część nr 2,

warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) dokumentację projektową dot. budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji lub remontu stacji uzdatniania wody/hydroforni na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę/zgłoszenie prac bez uwag i sprzeciwu

oraz

w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji lub remoncie stacji uzdatniania wody/hydroforni o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto

lub

tj. w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jeden (1) obiekt w trybie zaprojektuj i wybuduj, tzn. wykonał dokumentację projektową oraz roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji lub remoncie stacji uzdatniania wody/hydroforni na kwotę min. 800 000,00 zł brutto,
- w przypadku składania oferty na część nr 3,

warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) dokumentację projektową dot. budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji przydomowej lub komunalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qd=5m3/d na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę/zgłoszenie prac bez uwag i sprzeciwu

oraz

w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji przydomowej lub komunalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qd=5m3/d o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto

lub

tj. w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jeden (1) obiekt w trybie zaprojektuj i wybuduj, tzn. wykonał dokumentację projektową oraz roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji przydomowej lub komunalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qd=5m3/d o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto,
- w przypadku składania oferty na część nr 4,

2) w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia:
warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, liczonym od momentu uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika budowy obejmującym swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane,
b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, liczonym od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami w w/w zakresie,
c) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, liczonym od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami w w/w zakresie,
- w przypadku składania oferty na część nr 1 i cześć nr 3,

warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, liczonym od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami w w/w zakresie,
b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, liczonym od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami w w/w zakresie,
- w przypadku składania oferty na część nr 2 i cześć nr 4,

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Zobacz inne

Prawo