Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowa Brzeźnica, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00136101/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA NOWA BRZEŹNICA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa modernizacja dróg wraz ze zintegrowaną infrastrukturą drogową w Gminie Nowa Brzeźnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWA BRZEŹNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 103

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Brzeźnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-331

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 34 311 96 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@nowabrzeznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: nowabrzeznica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa modernizacja dróg wraz ze zintegrowaną infrastrukturą drogową w Gminie Nowa Brzeźnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e42503f2-c304-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072011/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Kompleksowa modernizacja dróg wraz ze zintegrowaną infrastrukturą drogową w Gminie Nowa Brzeźnica.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

nowabrzeznica.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: nowabrzeznica.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy Marketplanet. Dopuszczalny format
przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z RODO tj. rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Brzeźnica reprezentowana przez Wójta Jacka Jarząbka
Dane tele-adresowe Zamawiającego:
Gmina Nowa Brzeźnica ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica
Adres e-mail: urzad@nowabrzeznica.pl
Tel. (44) 311 96 70
- w Gminie Nowa Brzeźnica wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, kontakt: iod@nowabrzeznica.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym pn. „„Kompleksowa modernizacja dróg wraz ze zintegrowaną infrastrukturą drogową w Gminie Nowa Brzeźnica”; Znak sprawy: ZP.271.5.2023
Pozostałe informacje dot. RODO zawarte zostały w Rozdziału I Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: „Kompleksowa modernizacja dróg wraz ze zintegrowaną infrastrukturą drogową w Gminie Nowa Brzeźnica – część 1”.
Zakres części 1 obejmuje przebudowę i modernizację 14 odcinków dróg na terenie gminy Nowa Brzeźnica oraz montaż oświetlenia solarnego:
1) Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowej Brzeźnicy;
Działka nr ewidencyjny 6201, 6228 obręb Brzeźnica;
2) Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowej Brzeźnicy;
Działka nr ewidencyjny 6176 obręb Brzeźnica;
3) Przebudowa drogi wewnętrznej w Starej Brzeźnicy (ul. Ogrodowa) i w Nowej Brzeźnicy (ul. Spacerowa)
Działka nr ewidencyjny 7388 obręb Brzeźnica;
4) Przebudowa drogi gminnej w Dubidzach – ul. Słoneczna;
Działka nr ewidencyjny 545 obręb Dubidze;
5) Przebudowa drogi gminnej w Dubidzach – ul. Okrężna;
Działka nr ewidencyjny 1558 obręb Dubidze;
6) Przebudowa drogi gminnej w Dubidzach – ul. Stawowa;
Działka nr ewidencyjny 1733, 1839 obręb Dubidze;
7) Przebudowa drogi wewnętrznej Pieński Dubidzkie – Konstantynów;
Działka nr ewidencyjny 1440 obręb Dubidze oraz działka nr ewidencyjny 142 obręb Konstantynów;
8) Przebudowa drogi wewnętrznej w Dworszowicach Kościelnych – ul. Żabia
(część północna);
Działka nr ewidencyjny 452 obręb Dworszowice Kościelne;
9) Przebudowa drogi wewnętrznej w Dworszowicach Kościelnych – ul. Żabia
(część południowa);
Działka nr ewidencyjny 738, 823 obręb Dworszowice Kościelne;
10) Przebudowa drogi gminnej w Rybakach;
Działka nr ewidencyjny 5290 obręb Prusicko;
11) Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowej Brzeźnicy (koło dworca PKP);
Działka nr ewidencyjny 6617 oraz 6605 obręb Brzeźnica;
12) Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Prusickiej;
Działka nr ewidencyjny 407/3 oraz 275 obręb Wólka Prusicka;
13) Przebudowa drogi wewnętrznej w Kuźnicy (za kościołem);
Działka nr ewidencyjny 1288/2 oraz 3660/2 obręb Kuźnica;
14) Przebudowa drogi gminnej w m. Orczuchy – Płaczki;
Działka nr ewidencyjny 3515 oraz 3808 obręb Trzebca;
15) Oświetlenie miejsc niebezpiecznych – przy cmentarzu w Nowej Brzeźnicy;
Działka nr ewidencyjny 6164 oraz 6138 obręb Brzeźnica;


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 został zawarty w Rozdziale V SWZ, na który składają się następujące dokumenty:

1) Projekt wykonawczy (karta technologiczna),
2) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót,
3) Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy nie służący do obliczenia ceny oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
• Kryterium nr 1 - Cena oferty– 100 %
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
W kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cena), zostanie
zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych (C) = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez
cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – część 2” nad realizacją zadań pn. „Kompleksowa modernizacja dróg wraz ze zintegrowaną infrastrukturą drogową
w Gminie Nowa Brzeźnica”
Zakres części 2 tj. pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych obejmuje
w szczególności:
1) pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach (budowlanej, drogowej, elektrycznej, wod.-kan., telekomunikacyjnej) nad robotami budowlanymi opisanymi w dokumentacji projektowej wraz z wymaganiami szczegółowymi określonymi w SIWZ i Umowie na roboty budowlane zgodnie
z przedmiotem zamówienia dla części 1: „Kompleksowa modernizacja dróg wraz ze zintegrowaną infrastrukturą drogową w Gminie Nowa Brzeźnica”
2) organizowanie, prowadzenie i protokołowanie narad koordynacyjnych z udziałem kierownika budowy i/lub kierowników robót branżowych, przedstawicieli Zamawiającego, wykonawców robót oraz innych zaproszonych osób; celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania
i zaawansowania robót.
3) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, Przepisami Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zasadami bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym BHP i P.POŻ.), jak również zawartą umową pomiędzy Inwestorem a wykonawcą robót budowlanych realizowanych
w ramach zadania inwestycyjnego;
4) kontrolę materiałów i urządzeń dostarczanych na budowę, sprawdzanie ich jakości, zgodności z przedstawionymi dokumentami uprawniającymi do ich stosowania
i dokumentacją wykonawczą, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
5) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów i urządzeń,
w szczególności pod kątem ich zgodności z ofertą wykonawcy oraz dokumentacją projektową;
6) ciągłą kontrolę budowy w okresie trwania robót, obecność na budowie na każde żądanie Zamawiającego; Zamawiający dopuszcza do dłuższego niż 7 dni braku kontroli budowy w okresie trwania robót jedynie w nagłych losowych przypadkach oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego okresu nieobecności;
7) zapoznanie się z treścią umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych i nadzorowanie prawidłowego wykonywania tych umów,
a w szczególności przestrzeganie harmonogramów realizacyjnych, i koordynowanie robót w poszczególnych branżach.
8) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, w tym również ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych. Wymaga się, aby Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonał odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowalnych robót zanikających i ulegających zakryciu oraz uczestniczył w próbach i odbiorach technicznych niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru i prób.
9) protokolarne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót (bez prawa zwiększania zakresu robót) oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy
z uwzględnieniem stanu zaawansowania robót;
10) akceptowanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, robót dodatkowych i zamiennych;
11) rozstrzyganie wątpliwości i sporów natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót;
12) udostępnianie Zamawiającemu na każde żądanie (pisemne bądź ustne) wszystkich dokumentów związanych z realizacją inwestycji w terminie do 3 dni, jeżeli jednak stworzenie tychże dokumentów (np. wyniki przeprowadzonych badań) nie będzie możliwe do wykonania w tym terminie, pisemne zobowiązanie inspektora co do terminu ich przekazania;
13) przyjęcie od wykonawcy robót budowlanych i parafowanie po sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, deklaracjami zgodności wbudowanych materiałów itp. oraz inwentaryzacji geodezyjnej;
14) sprawdzanie i opiniowanie kosztorysów rozliczeniowych (w tym dodatkowych, zamiennych i zaniechanych) oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego robót
w terminie 7 dni od dnia dostarczenia ich przez wykonawców;
15) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi;
16) w zakres niniejszego zamówienia wchodzi również nadzór nad ewentualnymi robotami zamiennymi i dodatkowymi wykonywanymi przez Wykonawcę robót dla niniejszego zadania;
17) kontrola i prowadzenie wraz z kierownikiem budowy rozliczeń materiałów pochodzących z rozbiórki/demontażu przez cały czas realizacji zadania inwestycyjnego;
18) zawiadomienie Inwestora o każdym przypadku przebywania na terenie budowy osób nieupoważnionych do wykonywania przedmiotu zamówienia w szczególności niezgłoszonych w trybie art. 6471 kodeksu cywilnego Zamawiającemu podwykonawców, firm i innych osób trzecich, a biorących udział w wykonaniu przedmiotu umowy;
19) ocenianie wszelkich roszczeń i problemów wynikłych podczas wykonywania robót budowlanych i zgłaszanych przez wykonawcę robót budowlanych oraz rekomendowanie rozwiązań zapobiegającym sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne;
20) w zakresie niniejszego zamówienia wchodzi również nadzór nad robotami wykonywanymi przez podwykonawców dla danego zadania inwestycyjnego.
21) egzekwowanie utrzymywania porządku na Terenie budowy,
22) egzekwowanie od Wykonawcy Umowy Robót budowlanych przebywania w trakcie prowadzenia robót Kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych na Terenie budowy oraz aby wykonywali swoje obowiązki z należytą starannością.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
• Kryterium nr 1 - Cena oferty– 100 %
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
W kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cena), zostanie
zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych (C) = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez
cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności dla
części 1 zamówienia tj. o zamówienie może ubiegać się wykonawca który :
A. zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg publicznych o wartości minimum:
a. 2 500 000,00 zł brutto
B. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej określone przepisami ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności dla części 2 zamówienia tj. o zamówienie może ubiegać się wykonawca który :
A. pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dla dwóch inwestycji związanych z robotami budowlanymi polegającymi na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu:
Dla części 1 zamówienia:
– wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór określony w Rozdziale III do SWZ;
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór określony w Rozdziale III do SWZ.
Dla części 2 zamówienia:
- wykaz inwestycji związanych z robotami budowlanymi polegającymi na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg publicznych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w których Wykonawca pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wymagane oświadczenia są zawarte w Rozdział II SWZ ZP.271.5.2023

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

11. Wymagania dotyczące wadium
11.1. Zamawiający określa kwotę wadium wyłącznie dla części 1 w wysokości 40 000,00 złotych (słownie : czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
11.2. Wadium wykonawca wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert.
11.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 299).
11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczego w Pajęcznie oddział w Nowej Brzeźnicy Nr rachunku: 82 8265 1024 2001 0000 0026 0010 z dopiskiem:
Wadium – „Kompleksowa modernizacja dróg wraz ze zintegrowaną infrastrukturą drogową w Gminie Nowa Brzeźnica”- część 1;
11.5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
11.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa
w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Pozostałe informacje dot. wadium zawarte zostały w pkt. 11 Rozdziału I Specyfikacji Warunków Zamówienia

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
2) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te dołączone do oferty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku określenia przez Zamawiającego warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym lub zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 IDW, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do IDW.
5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7.7. W zakresie rodzajów, okresu ważności i formy, w jakiej mogą być składane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 7.4. SWZ obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U z 2020 r. poz. 2415)
7.8. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacja zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w Rozdziale IV SWZ - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformy Marketplanet dostępny pod adresem: https://nowabrzeznica.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

Zobacz inne

Prawo