Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Grodzisko Dolne, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00136160/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Grodzisko Dolne

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 6.915.000,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy złotych).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grodzisko Dolne

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581710

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Grodzisko Dolne 125a

1.4.2.) Miejscowość: Grodzisko Dolne

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-306

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 17 2428265

1.4.8.) Numer faksu: +48 17 2436038

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@grodziskodolne.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziskodolne.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136160

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00112364

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 10:00

Po zmianie:
2023-03-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 10:15

Po zmianie:
2023-03-21 10:15

Zobacz inne

Prawo