Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łęka Opatowska, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00136175/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Łęka Opatowska

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo- sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łęka Opatowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akacjowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Łęka Opatowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-645

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627814520

1.5.8.) Numer faksu: 627814521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@leka-opatowska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://leka-opatowska.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo- sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-762093ea-c306-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136175

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036068/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo- sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno- ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-762093ea-c306-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2) Adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce "Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
3. W uzasadnionych przypadkach poza komunikacją za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@leka-opatowska.pl lub sekretariat@leka-opatowska.pl (nie dotyczy składania ofert).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Łęka Opatowska reprezentowana przez Wójta Gminy Łęka Opatowska. Może się Pani/Pan z nim kontaktować:
• listownie na adres: ul. Akacjowa 4 63-645 Łęka Opatowska
• poprzez e-mail: sekretariat@leka-opatowska.pl
• telefonicznie: 627814520,
2) Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: inspektor@myiod.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy.
3) Pani/Pan dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 5 ustawy Pzp. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze
świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG.
6) W odniesieniu do danych pozyskanych przez nas przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
7) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
8) Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPPG.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo sanitarnym, blokiem dydaktycznym składającym się z 2 sal lekcyjnych z kantorkiem każda, łącznikiem do istniejącego budynku szkoły oraz zagospodarowaniem terenu. Inwestycja będzie realizowana na terenie działki nr 123/4, przy ul. Szkolnej 2 w Siemianicach (63-645), w Gmine Łęka Opatowska.

2. Zamówienie obejmuje:
1) Roboty branży budowlanej:
a) Rozbiórkę istniejących fundamentów, utwardzenia,
b) Wycinkę 7 szt. drzew z karczowaniem pni oraz wykonanie nasadzeń 17 drzew gatunku głóg dwuszyjkowy niskopienny kulisty lub klon ozdobny w formie kulistej – zgodnie z Decyzją nr OS- 21/2023 z dnia 27.02.2023r. (dokładna lokalizacja nasadzeń oraz ich gatunek zostanie określony na etapie wykonywania robót),
c) Budowę nowej jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej połączonej z jednokondygnacyjnym zapleczem szatniowo- sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz łącznikiem (łącznik pełni funkcję korytarza i stanowi połączenie z istniejącym budynkiem szkoły), w tym wykonanie:
− robót przygotowawczych,
− robót ziemnych i fundamentowych,
− izolacji,
− robót murowych, zbrojeniowych, betonowych,
− konstrukcji i pokrycia dachowego,
− robót elewacyjnych,
− sufitów,
− posadzek,
− tynków i okładzin wewnętrznych,
− robót malarskich i wykończeniowych,
− montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
2) Roboty branży sanitarnej:
a) instalacje zewnętrzne, w tym wykonanie:
- zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacji wodociągowej,
- kanalizacji deszczowej wraz z montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe o łącznej pojemności 100m3 (2 x 50m3),
- instalacji wody szarej,
b) Instalacje wewnętrzne, w tym wykonanie:
- wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
- montażu przyborów sanitarnych ,
- instalacji ciepła technologicznego,
- instalacji grzewcza (ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła ),
- wentylacji mechanicznej,
3) Roboty branży elektrycznej, w tym wykonanie:
a) instalacji elektrycznych,
b) oświetlenia wewnętrznego, oświetlenia awaryjnego,
c) instalacji wewnętrznej i osprzętu
d) instalacji odgromowej i wyrównawczej,
e) rozdzielnic,
f) WLZ,
g) instalacji LAN,
h) instalacji paneli fotowoltaicznych,
4) Zagospodarowanie terenu, utwardzenia terenu, dokonanie nasadzeń, montaż elementów małej architektury,
5) Wyposażenie obiektu .

3. Parametry techniczne:
Wymiary całkowite dotyczące projektowanej rozbudowy
- długość: 34,90 m
- szerokość: 31,48 m
- wysokość 9,64 m
- powierzchnia zabudowy: 858,23 m2
- powierzchnia użytkowa : 738,71 m2
- kubatura: 6 154,95 m3
- ilość kondygnacji 1

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ w skład którego wchodzi :
1) Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany i Projekt techniczny,
2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne -dalej SST/STWiOR,
3) Przedmiary robót,
4) Dokumentacja formalno- prawna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262520-2 - Roboty murowe

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45422100-2 - Stolarka drewniana

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

37452910-3 - Standardowe wyposażenie sali gimnastycznej do siatkówki

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
1) cena oferty (brutto) – waga kryterium 60 %,
2) długość okresu gwarancji – waga kryterium 40 %,
2. Do wszystkich wykonawców, w zakresie kryteriów będzie stosowana ta sama metoda obiektywnej oceny oferty:
1) Zasady oceny za kryterium „cena oferty”:
C = (Cmin/Cbad) x 60
gdzie C - ilość punktów jakie otrzyma oferta,
Cmin - cena najtańszej oferty, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
Cbad - cena oferty badanej
2) Zasady oceny kryterium „długość okresu gwarancji”:
Punktacja za ww. kryterium dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanej w ofercie (Załącznik nr 2 do SWZ) długości okresu gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wybrać oferowaną długość okresu gwarancji: 36, 42, 48, 54 lub 60 miesięcy. Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie innych terminów.
Wykonawca, który zadeklaruje długość okresu gwarancji wynoszący:
a) 36 miesięcy – otrzyma 0 pkt,
b) 42 miesięcy – otrzyma 10 pkt,
c) 48 miesięcy – otrzyma 20 pkt,
d) 54 miesięcy – otrzyma 30 pkt,
e) 60 miesięcy – otrzyma 40 pkt.
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu oferty błędnie wskaże więcej niż jeden okres gwarancji lub nie wskaże żadnego okresu, przyjmuje się, że Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy i tym samym otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.
3. Ostateczna ocena punktowa będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z działania:
Wx = Cx + Dx
gdzie Wx - ilość punktów które otrzyma oferta „x”,
Cx - ilość punktów które otrzyma oferta „x” za kryterium „cena oferty”
Dx - ilość punktów które otrzyma oferta „x” za kryterium „długość okresu gwarancji”
4. Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej oraz wypełni dodatkowe wymagania zakreślone w treści SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60.00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40.00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie sali gimnastycznej lub innego budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 3 500,00 m3 oraz potwierdzi dowodami, że zadania te zostały wykonane należycie, w szczególności poda informacje, że zadania te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku oferty składanej wspólnie warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony jeżeli spełni go minimum jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.

2) Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz odpowiednie doświadczenie, tj.:
a) Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień,
b) Kierownikiem robót br. sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień,
c) Kierownikiem robót br. elektrycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ);
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony Formularz oferty, sporządzony według treści wzoru załącznika nr 2 do niniejszej SWZ,
2) Zbiorcze zestawienie kosztów- załącznik nr 2a do SWZ,
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3 do SWZ,
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 4 do SWZ,
5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu oferty (zał. nr 2 do SWZ) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6) Dokument wniesienia wadium,
7) Pełnomocnictwo- jeżeli jest wymagane do reprezentowania wykonawcy w przypadku gdy:
- Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
- ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, spółka cywilna),
8) Zobowiązanie podmiotu ( jeżeli dotyczy)- załącznik nr 6a do SWZ,
9) Oświadczenie dotyczące innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 125 ust. 5 (jeżeli dotyczy)- załącznik nr 6b.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach ubezpieczeniowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem, na konto Zamawiającego:
Gmina Łęka Opatowska w banku:
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, oddział w Łęce Opatowskiej
numer rachunku: 42 8413 0000 0100 0101 2000 0103.
W tytule przelewu należy podać znak sprawy i nazwę postępowania: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem, nr referencyjny ZPPG.271.10.2023”
5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być: Gmina Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale XIII ust. 1 pkt 2-4, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, określające osobę pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz zawierające wskazanie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Sposób składania oświadczeń i dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Dokumenty braku podstaw do wykluczenia każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa osobno.
2) Dokumenty potwierdzające spełnienia postawionych przez zamawiającego warunków, składają ci z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy odpowiadają za ich spełnienie.
3) Ofertę składa (podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na zasadach ogólnych.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (należy wypełnić treść oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym).
9. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy może być dokonana w granicach wyznaczonych obowiązującymi przepisami ustawy Pzp, za zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian:
1) zmiany terminu zakończenia robót,
2) zmiany umowy w zakresie przedmiotu umowy, w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy,
3) zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia,
4) zmiana lub rezygnacja z Podmiotu udostępniającego zasoby (dalej: PUZ) na etapie realizacji przedmiotu umowy, za pomocą którego Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5) zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawców.
6) zmiana osób wskazanych do realizacji umowy. W przypadku zmiany osób wskazanych w treści oferty, zaproponowane osoby muszą spełniać wymagania określone w SWZ.
7) zmiana zapisów umowy wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy
8) w uzasadnionych przypadkach zmiany warunków płatności.

3. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany umowy,
2) uzasadnienie zmiany umowy,
3) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym strona inicjująca zmianę dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Akceptacja bądź odrzucenie żądanych zmian następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany umowy.
5. Szczegóły dotyczące zakresu zmian umowy i warunków ich wprowadzania zostały określone w załączniku nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ , za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

2. Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowej inwestycji, pozyskano następujące dofinansowania:
1) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych- Edycja 2,
2) Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej- Edycja 2022,
3) Dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno- ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w zakresie montażu dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe o łącznej pojemności 100m3 (2 x 50m3) wraz z urządzeniami.

Zobacz inne

Prawo