Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Moskorzew, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00136185/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA MOSKORZEW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja infrastruktury drogowej i wodnej oraz rozwój infrastruktury sportowej w miejscowości Moskorzew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOSKORZEW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398971

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 42

1.4.2.) Miejscowość: Moskorzew

1.4.3.) Kod pocztowy: 29-130

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@moskorzew.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.moskorzew.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136185

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00118943

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 12:00

Po zmianie:
2023-03-20 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 12:30

Po zmianie:
2023-03-20 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-14

Po zmianie:
2023-04-18

Zobacz inne

Prawo