Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Trzebinia, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00136197/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Trzebinia

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini”


Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzebinia

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258032

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Marszałka Piłsudskiego 14

1.4.2.) Miejscowość: Trzebinia

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-540

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.7.) Numer telefonu: 327111045,327111046

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.trzebinia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebinia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136197

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00117885

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali minimum 1 zadanie w zakresie wykonania termomodernizacji budynku o kubaturze nie mniejszej niż 6 000 m3 , ponadto
wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia to jest:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – kierownik budowy;
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Odnośnie uprawnień zamawiający dopuszcza ważne uprawnienia wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów, odpowiednio w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu
niniejszego zamówienia.
Zamawiający dopuszcza by jedna ( ta sama osoba) wskazana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia łączyła w sobie kwalifikacje wymagane powyżej.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali minimum 1 zadanie w zakresie wykonania termomodernizacji obejmującej wykonanie izolacji termicznej budynku o kubaturze nie mniejszej niż 6 000 m3 lub wykonania izolacji termicznej nowo wybudowanego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 6 000 m3 , ponadto
wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia to jest:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – kierownik budowy;
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Odnośnie uprawnień zamawiający dopuszcza ważne uprawnienia wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów, odpowiednio w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu
niniejszego zamówienia.
Zamawiający dopuszcza by jedna ( ta sama osoba) wskazana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia łączyła w sobie kwalifikacje wymagane powyżej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 10:30

Po zmianie:
2023-03-23 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 11:00

Po zmianie:
2023-03-23 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-14

Po zmianie:
2023-04-21

Zobacz inne

Prawo