Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pasłęk, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00136552/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zespół Szkół w Pasłęku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół w Pasłęku

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001018657

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zwycięstwa 28

1.4.2.) Miejscowość: Pasłęk

1.4.3.) Kod pocztowy: 14-400

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.7.) Numer telefonu: 609903326

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zspaslek.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspaslek.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136552

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00129803

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych)

Po zmianie:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 192 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące, 00/100 złotych)

Zobacz inne

Prawo