Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00136677/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa dwóch zestawów jednakowych rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi podłączonych bezpośrednio do systemu próżniowego oraz jedna z nich podłączona do termostatu chłodzącego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN

1.2.) Oddział zamawiającego: ICHO PAN

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325848

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Marcina Kasprzaka 44/52

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-224

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: +48 22 343 23 20

1.4.8.) Numer faksu: +48 22 632 66 81

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@icho.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.icho.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Badania naukowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136677

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00128529

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00084646/02/P

Po zmianie:
2023/BZP 00084646/03/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-16 12:00

Po zmianie:
2023-03-17 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-16 12:10

Po zmianie:
2023-03-17 12:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-14

Po zmianie:
2023-04-15

Zobacz inne

Prawo