Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00136768/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane polegające na remoncie dachu wielofunkcyjnej hali sportowej znajdującej się na terenie AWF Katowice przy ul. Szmausa 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000327882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mikołowska 72A

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-060

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aifz@awf.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane polegające na remoncie dachu wielofunkcyjnej hali sportowej znajdującej się na terenie AWF Katowice przy ul. Szmausa 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9dd2dadc-c31e-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://awf-katowice.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://awf-katowice.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy, tj.:
a) Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://awf-katowice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://awf-katowice.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
b) Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31, Mozilla Firefox 26, Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, Pana Grzegorza Szade, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: g.szade@awf.katowice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Podstawą prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z przepisami prawa krajowego:
a. ustawa z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych, zwana dalej „p.z.p.”
b. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż, co do zasady, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres przeprowadzenia postępowania, a następnie zostaną zarchiwizowane na okres 5 lat.
8) W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do lat 10 zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji danych, określonych w wytycznych dotyczących danego projektu.
9) Posiada Pani/Pan prawo:
a. dostępu do danych, na mocy art. 15 RODO,
b. prawo do sprostowania danych, na mocy art. 16 RODO,
c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, na mocy art. 18 RODO.
10) Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
11) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
12) W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;.
13) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencją niepodania danych może być odrzucenie oferty;
14) W oparciu o przetwarzane dane administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/04/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji polegającej na Modernizacji dachu Wielofunkcyjnej hali sportowej z
pływalnią Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, znajdującej się przy ul. Szmausa 1.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiące załącznik 6 i 7 do SWZ
Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 2 do
SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
P = Kc + Kg + Ks
Kc – ilość punktów w kryterium cena oferty badanej,
Kg - ilość punktów w kryterium termin gwarancji oferty badanej,
Ks – czas reakcji serwisowej
P - łączna ilość punktów kryteriów: cena, gwarancja i czas reakcji serwisowej.
Oferta najkorzystniejsza:
W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, iż dwóch lub
więcej Wykonawców złoży oferty przedstawiające taki sam bilans kryteriów, Zamawiający wybierze spośród tych ofert, jako
najkorzystniejszą, ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji liczony w godzinach od momentu wezwania

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz 109 ust 1 pkt 4), 5), 7), 8) oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:

I znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej rozumianej, jako:
a) posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności z sumą ubezpieczenia na poziomie min. 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).
Uwaga: *W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ubezpieczenie winien posiadać każdy z Wykonawców występujących wspólnie lub wszyscy wykonawcy mogą być ubezpieczeni w ramach jednej łącznej polisy z zastrzeżeniem, iż suma gwarancyjna ubezpieczenia polisy indywidualnej lub łącznej nie może być niższa od określonej w warunku udziału w postępowaniu.

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej przez wykonawcę na poziomie min. 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na dzień składania ofert
Uwaga: *W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) minimalne środki/zdolność kredytową winien posiadać jeden z Wykonawców występujących wspólnie, lub posiadane przez nich środki/zdolność kredytowa łącznie nie mogą być niższe od wysokości określonej w warunku udziału w postępowaniu

II wykazują zdolność techniczną lub zawodową, rozumianą, jako:
a) zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, min. dwóch robót budowlanych polegających na remoncie lub budowie dachu obiektu wielkopowierzchniowego o min. powierzchni dachu 5000 m2 wykonanych w technologii membrany PVC o minimalnej wartości 1 000 000,00 zł dla każdej z wykonanych robót.
Uwaga: *W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) doświadczenie winien posiadać jeden z Wykonawców występujących wspólnie lub wszyscy wykonawcy mogą spełniać warunek łącznie z zastrzeżeniem, iż suma ilości i kwot robót nie mogą być niższe od określonych w warunku udziału w postępowaniu.

b) dysponowanie co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana przez Wykonawcę do realizacji w zakresie nadzoru oraz kierowania robotami budowlanymi, tj.: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegające na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej oraz posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowalnymi po uzyskaniu uprawnień. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;

c) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – posiadanie średniorocznego zatrudnienia (umowa o pracę nie mniej niż w wymiarze pełnego etatu) w liczbie co najmniej 40 pracowników.
*W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) wymóg winien spełniać w całości jeden z Wykonawców występujących wspólnie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia min 5.000.000,00 zł

Uwaga:: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia winien posiadać każdy w wykonawców występujących wspólnie z zastrzeżeniem, iż suma gwarancyjna każdej polisy nie może być niższa niż 5 000.000,00 zł lub wszyscy wykonawcy łącznie winni być ubezpieczeni w ramach jednej polisy, której suma gwarancyjna nie może być niższa od kwoty, o której mowa powyżej.
2) dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie min. 2 000 000,00 zł na dzień składania ofert;
3) Wykaz robót – do wykazu należy dołączyć posiadane referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 9).;
4) Wykaz osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W wykazie należy wskazać osobę/y, która/e będzie/będą brała/y udział w realizacji zamówienia i posiadają uprawnia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności związanej z przedmiotem zamówienia i określonym warunkiem udziału w postępowaniu wraz z ujawnieniem wszystkich niezbędnych informacji do weryfikacji uprawnień.
Uprawnienia winny być wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2021r poz. 2351 z późn. zm.), lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z treścią art. 104 ustawy, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Zamawiający będzie również honorował uprawnienia nadane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1646 z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.). Osoba/y, o której/ych mowa powyżej, musi/szą być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. (Załącznik nr 10).

Uwaga: W wykazie należy wskazać formę dysponowania osobą.
Dysponowanie pośrednie - tytułem prawnym do powoływania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego
do udostępnienia tych osób ( np. delegowanie pracowników podmiotu trzeciego do wykonawcy na czas realizacji zamówienia, jak również w sytuacji, gdy podmiot trzeci dysponujący osobami spełniającymi wymagania określone przez Zamawiającego, będzie podwykonawcą wykonawcy, a osoby te będą brały udział w wykonaniu zamówienia.
Dysponowanie bezpośrednie - tytułem prawnym do powoływania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a tymi osobami( np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa przedwstępna)
5) Wykaz średniorocznego zatrudnienia – zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą załączyć Wykonawcy do oferty:
a) oferta Wykonawcy winna zawierać:
 wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ)
 kosztorys ofertowy,
b) w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą:
 oświadczenie Wykonawcy/ podmiotu na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (zgodnie z art. 118 u.p.z.p.),
składane w oparciu o art. 125 ust. 1 lub ust. 5 u.p.z.p.
 w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ust 1 u.p.z.p. w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostepniającymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępnianego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów. Zobowiązanie winno określać w szczególności:
c) pozostałe dokumenty, które winien Wykonawca załączyć do oferty:
 dowód wniesienia wadium.
 aktualny dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru o ile nie jest on
dostępny w bezpłatnych i ogólnodostępnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał
w formularzu oferty.
 w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
 w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 58 ust. 2 u.p.z.p.) – aktualny dokument potwierdzający
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza złożenie umowy regulującej współpracę i zasady reprezentacji
podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej jako dokumentu równoważnego z
pełnomocnictwem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wysokość i termin wnoszenia wadium:
Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 47 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100)
ofert (w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o skuteczności wniesienia decyduje data uznania rachunku bankowego Zamawiającego).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).

Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze musi:
1) być ważne przez cały okres związania ofertą,
2) zapewniać możliwość zaspokojenia roszczeń zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie i na jego pierwsze żądanie,
3) przewidywać możliwość zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 u.p.z.p.

Sposób wnoszenia wadium:
1) wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – ING Bank Śl. nr 21 1050 1214 1000 0024 4199 8107
2) z adnotacją „Wadium w sprawie nr ZP/04/2023”, zaś potwierdzenie dokonanej wpłaty w formie zaleca się dołączyć do oferty.
3) wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej podpisane przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia zgodnie z właściwymi przepisami prawa regulującymi zasady wystawienia gwarancji/poręczenia.

Zwrot wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
 upływu terminu związania ofertą;
 zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
2) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
 który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 którego oferta została odrzucona;
 po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
 po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
3) Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 58 ust. 2 u.p.z.p.) należy złożyć aktualny dokument
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza złożenie umowy regulującej współpracę i
zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej jako dokumentu
równoważnego z pełnomocnictwem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://awf-katowice.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych
i Średnich Przedsiębiorców
Odwołanie przysługuje na:
• niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na
projektowane postanowienie umowy
• zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy;
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej..
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi
się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Od¬woławczej.
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp.

Zobacz inne

Prawo