Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sękowa, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00136901/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA SĘKOWA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „CYFROWA GMINA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SĘKOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892682

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sękowa 252

1.5.2.) Miejscowość: Sękowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-307

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: (18) 3518016 wew. 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urszulap@sekowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sekowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „CYFROWA GMINA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97ee172d-c19e-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136901

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00067227/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa gmina"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/729482

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a) adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/729482 .b) adres poczty elektronicznej: e-mail: urszulap@sekowa.pl - w sytuacjach awaryjnych, np. gdy korzystanie z platformy byłoby chwilowo utrudnione

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, przekazywanie dokumentów elektronicznych odbywa się wyłącznie przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej tj.:
a) platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwanej platformą zakupową, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/729482 .Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
b) poczty elektronicznej e-mail: urszulap@sekowa.pl - w sytuacjach awaryjnych, np. gdy korzystanie z platformy byłoby chwilowo
utrudnione.
2) Dokumenty przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej.
3) Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia udostępniane będą na stronie internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/729482 .
4) Regulamin, warunki, zasady, instrukcje i szczegółowe informacje dotyczące korzystania z platformy zakupowej, wymagania
techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej dostępne są na stronie platformy
zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. pod adresem:
https://platformazakupowa.pl .
2. Złożenie oferty w postępowaniu:
1) Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/729482.Do oferty należy dołączyć formularz asortymentowo – cenowy. 2) Ofertę
należy sporządzić w języku polskim i złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca w celu złożenia
zamawiającemu oferty wybiera polecenie „Złóż ofertę” dostępne na platformie zakupowej przedmiotowego postępowania.
Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji dla wykonawców dostępnej na stronie platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl .
3. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert – ust 4.2. SWZ):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami np. składanie dokumentów,
oświadczeń, zawiadomień, zapytań, innych informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/729482 i formularza „Wyślij wiadomość”.
2) W sytuacjach awaryjnych, np. gdy korzystanie z platformy byłoby chwilowo utrudnione zamawiający dopuszcza również
komunikowanie się pomiędzy zamawiającym a wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej
e-mail: urszulap@sekowa.pl .
4. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych,
wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów
elektronicznych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, składa się w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Sękowa, Sękowa 252, 38- 307 Sękowa;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Sękowa jest Pan Marek Białek, e-mail: inspektor@cbi24.pl, telefon: 825611302;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Sękowa, Sękowa 252, 38- 307 Sękowa;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Sękowa jest Pan Marek Białek, e-mail: inspektor@cbi24.pl, telefon: 825611302;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy obejmującej sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją programu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- dostawę zestawów komputerowych (stacja robocza) - 8 szt.
- dostawę serwera wraz systemem operacyjnym - 1 szt.
- dostawę systemu składowania i archiwizacji danych oraz wykonywania kopii zapasowych wraz z oprogramowaniem - 1 szt.
- Rozbudowę i modernizację sieci LAN – przełącznik sieciowy, montaż, konfiguracja - 1 szt.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48821000-9 - Serwery sieciowe

48610000-7 - Systemy baz danych

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

48620000-0 - Systemy operacyjne

32428000-9 - Modernizacja sieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) cena - 60% - sposób oceny: minimalizacja (według wzoru)
2) okres gwarancji - 40% - sposób oceny: maksymalizacja (według wzoru)
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i ich wagi.
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco:
Kryterium – cena
(Cn / Cof.b. x 100) x 60% = ilość punktów, gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert,
Cof.b. - cena oferty badanej,
100 - wskaźnik stały,
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „cena” otrzyma maksymalną ilość 60 punktów (60%).
Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.
Kryterium – okres gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na cały dostarczony przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie – 24 miesiące,
Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie – 48 miesięcy.
(Gof.b. / Gn x 100) x 40% = ilość punktów, gdzie:
Gof.b. - okres gwarancji oferty badanej,
Gn - najwyższy okres gwarancji spośród ofert,
100 - wskaźnik stały,
40% - procentowe znaczenie kryterium okresu gwarancji.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „okres gwarancji” otrzyma maksymalną ilość 40 punktów (40%). Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.
Punkty w powyższych kryteriach zostaną zsumowane.
Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt (100%).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełniony formularz asortymentowo – cenowy sporządzony z
wykorzystaniem formularza stanowiącego zał. nr 3 do SWZ, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. W formularzu asortymentowo – cenowym Wykonawca zobowiązany jest wskazać w szczególności producenta, model oraz specyfikację (CPU/RAM/dysk) lub symbol oferowanego sprzętu, a także producenta, nazwę i nr wersji oferowanego oprogramowania, wypełniony zgodnie z wzorem formularza stanowiącego zał. nr 3 do SWZ. Niedołączenie do oferty formularza asortymentowo – cenowego wypełnionego w zakresie co najmniej określonym w zdaniu poprzednim spowoduje odrzucenie oferty.
Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość tylko ewentualnego uzupełnienia złożonego już wraz z ofertą formularza asortymentowo – cenowego (w zakresie innym niż obowiązkowy na etapie składania ofert), a nie możliwość jego złożenia w terminie późniejszym niż termin składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje możliwość tylko ewentualnego uzupełnienia złożonego już wraz z ofertą formularza asortymentowo– cenowego (w zakresie innym niż obowiązkowy na etapie składania ofert), a nie możliwość jego złożenia w terminie późniejszym niż termin składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się dokumenty wymienione poniżej:
1) Wypełniony formularz „OFERTA”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 2 do SWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy,
2) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 w związku z art. 273 ust. 2 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego zał. nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z
postępowania.
3) Przedmiotowe środki dowodowe: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełniony formularz asortymentowo – cenowy sporządzony z wykorzystaniem formularza stanowiącego zał. nr 3 do SWZ, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
W formularzu asortymentowo – cenowym Wykonawca zobowiązany jest wskazać w szczególności producenta, model oraz specyfikację (CPU/RAM/dysk) lub symbol oferowanego sprzętu, a także producenta, nazwę i nr wersji oferowanego oprogramowania, wypełniony zgodnie z wzorem formularza stanowiącego zał. nr 3 do SWZ. Niedołączenie do oferty formularza
asortymentowo – cenowego wypełnionego w zakresie co najmniej określonym w zdaniu poprzednim spowoduje odrzucenie oferty. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość tylko ewentualnego uzupełnienia złożonego już wraz z ofertą formularza asortymentowo – cenowego (w zakresie innym niż obowiązkowy na etapie składania ofert), a
nie możliwość jego złożenia w terminie późniejszym niż termin składania ofert.
4) Jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia umocowali jeden podmiot do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie z art. 125 ust. 1 w związku z art. 273 ust. 2 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy oraz sposób ich wprowadzenia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/729482

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo