Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00136970/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dokonywanie badań stanu technicznego pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357116163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Centralna 53

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-586

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48126167000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdmk.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmk.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokonywanie badań stanu technicznego pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b61e2f0-c254-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136970

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044822/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dokonywanie badań stanu technicznego pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 50a i 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej w profilu nabywcy opod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow/
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza "Wyślij wiadomość do Zamawiającego".
3. Szczegółowe uregulowania w zakresie korespondencji zawiera SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
▪ stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 KB/s,
▪ komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć minimum 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
▪ zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
▪ włączona obsługa JavaScript,
▪ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
▪ szyfrowanie na Platformie Zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
▪ oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
▪ akceptuje warunku korzystania z Platformy Zakupowej określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce Regulamin oraz uznaje go za wiążący,
▪ zapoznał i stosuje się do instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod wyżej wymienionym adresem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), zwane dalej RODO, informuje, że:
▪ Administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48126167000, fax: +48126167417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl,
▪ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@zdmk.krakow.pl,
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
▪ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.),
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy,
▪ Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO,
▪ Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 31/II/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dokonywaniu badań stanu technicznego pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
b) Zamawiający opisał Przedmiot zamówienia za pomocą następujących załączników:
▪ PPU, tj. załącznik nr 2 do SWZ,
▪ Zakres rzeczowy, tj. załącznik nr 8 do SWZ,
c) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie czas wykonania 1 badania stanu technicznego pojazdu: minimum 1 dzień, maksymalnie 7 dni (Oferty zawierające czas wykonania 1 badania stanu technicznego pojazdu dłuższy niż 7 dni, zostaną odrzucone),
d) Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083). Szczegółowy opis wymagań w tym zakresie zawiera SWZ,
e) Termin realizacji umowy: okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy,
f) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia,
g) Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp: Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej oraz sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zmawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71631200-2 - Usługi kontroli technicznej samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych rodzajowo zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określonym w PPU i jego załącznikach oraz w SWZ z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań wynikających z okoliczności udzielenia zamówienia podobnego oraz specyfiki zakresu przedmiotowego zamówienia podobnego. Udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp nastąpi po przeprowadzeniu postępowania właściwego dla zamówienia z wolnej ręki/rozeznania rynku. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zostaną przekazane Wykonawcy w szczególności niezbędne informacje i dokumenty opisujące szczegółowo zakres przedmiotowy zamówienia podobnego, warunki jego realizacji, warunki udziału w postępowaniu (jeśli Zamawiający je określi) oraz sposób przeprowadzenia negocjacji. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych rodzajowo zamówień, o których mowa wyżej zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
C (Cena brutto = 60%)
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy, odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:
C = Cena minimalna ÷ Cena badanej oferty ∗ 60 punktów
T (Czas wykonania 1 badania stanu technicznego pojazdu = 40%)
Sposób oceny:
▪ Czas wykonania 1 badania stanu technicznego pojazdu: 7 dni = 0 punktów,
▪ Czas wykonania 1 badania stanu technicznego pojazdu: 3 dni = 20 punktów,
▪ Czas wykonania 1 badania stanu technicznego pojazdu: 1 dzień = 40 punktów.
Uwaga !
Oferty zawierające czas wykonania 1 badania stanu technicznego pojazdu dłuższy niż 7 dni zostaną odrzucone jako nie spełniające wymagań SWZ.
Za nie wskazanie w formularzu oferty czasu wykonania 1 badania stanu technicznego pojazdu, wykreślenie tylko jednego lub wszystkich wskazanych czasów, nie otrzyma dodatkowych punków w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaproponował najdłuższy czas wykonania 1 badania stanu technicznego pojazdu, tj. 7 dni.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.
3. Zamawiający przyjmuje, że 1 punkt = 1%.
N = C + T
gdzie:
N, tj. łączna ilość punktów badanej oferty,
C, tj. ilość punktów badanej oferty w kryterium Cena brutto,
T, tj. ilość punktów badanej oferty w kryterium Czas wykonania 1 badania stanu technicznego pojazdu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania 1 badania stanu technicznego pojazdu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł brutto.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej 1 zadanie polegające na wykonywaniu ocen technicznych pojazdów na kwotę co najmniej 150 000 zł brutto,
2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia tj. co najmniej jedną osobą wpisaną na listę certyfikowanych rzeczoznawców (zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2022 poz. 988).
2. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszej części specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w Części 4 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 11 do SWZ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 6 do SWZ),
Uwaga !
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie usług zobowiązany jest podać jedynie te usługi, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SWZ),
c) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie co najmniej 50 000,00 zł brutto.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Wypełniony Formularz oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ,
c) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,
e) Pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy Podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, tzw. Konsorcja oraz spółek cywilnych),
f) Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ,
g) Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ,
h) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ,
i) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu,
j) Wypełniony i podpisany Cennik jednostkowy, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

a) Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 900,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,
b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2022 poz. 2080),
c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w PKO BP, nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415,
d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
e) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w lit. b) powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej, zgodnie z zapisami pkt 1 w Części 8 Swz, oferty Wykonawcy,
f) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp,
g) Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (Pełnomocnika), o którym mowa w pkt 1 w Części 5 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
4. Spółka cywilna jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
5. W przypadku spółki cywilnej, zamówienie wykazane na spełnienie warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wykonane przez spółkę, a nie poszczególnych wspólników, Zamawiający uzna jako zamówienie wykonane przez pojedynczego Wykonawcę, a nie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
8. Zgodnie z zapisami w pkt 1 w Części 4 SWZ, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/wspólników spółki cywilnej, dokumentu wymienionego w pkt 1 lit. a) w Części 4 SWZ .
9. Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z przesłankami określonymi w PPU, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 108 ust. 1 od pkt 1 do pkt 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 od pkt 1 do pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).

2. Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Pzp.

Zobacz inne

Prawo