Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczyrk, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00137044/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA SZCZYRK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczytowej, ul. Beskidzkiej i ul. Pod Brzeziną w Szczyrku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZYRK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Beskidzka 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczyrk

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-370

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338295026

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczyrk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczyrk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczytowej, ul. Beskidzkiej i ul. Pod Brzeziną w Szczyrku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e53f818f-c314-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137044

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037082/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzeziną w Szczyrku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szczyrk.logintrade.net/zapytania_email,121444,c27c1b0078b9d375d5d6afd99197d5d4.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://szczyrk.logintrade.net/ lub poczty elektronicznej: zamowienia@szczyrk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej – dostępnymi pod adresem:
https://szczyrk.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://szczyrk.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2)Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ.
3)Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej pod adresem: https://szczyrk.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4)Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka 57 D lok. B/J, 54-203 Wrocław, tel. +48 71 787 35 34 (od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00); adres e-mail: helpdesk@logintrade.net
5)Sposób złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6)Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest: Mariusz Pindel pod numerem tel. 33 8295026 .
7)Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania przekazania przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przy ich użyciu zostały opisane poniżej:
a) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
b)Zamawiający informuje o następujących parametrach skrzynek e-mail która została wskazana powyżej: maksymalna pojemność wiadomości/ z załącznikami: 15 MB ,
c)Zamawiający nie dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach : - .com, - .exe, -.bat, -.msi, -xml.
d)Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonanie danej czynności przez Wykonawcę na Platformie
8)Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
9)Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonania danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.
10)Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i załączników do oferty)
a)w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy.
b)Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres email wskazany w ust. 1.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Burmistrza Miasta Szczyrk jest Pan Jacek Kozłowski, email: iod@um.szczyrk.pl; lub pismem na adres siedziby Administratora;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: GKUHiR272.3.2023) pn.:”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczytowej, ul. Beskidzkiej i ul. Pod Brzeziną w Szczyrku.” - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu - podmiot przetwarzający, z którym zawarta została umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 ze zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).

Pozostałe postanowienia znajdują się w Rozdziale I ust. 17 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKUHiR272.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczytowej, ul. Beskidzkiej i ul. Pod Brzeziną w Szczyrku.”
Zadanie polegało będzie na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla posesji, zlokalizowanych w rejonie ul. Szczytowej,
ul.Beskidzkiej, ul.Pod Brzeziną i ul.Bratków w Szczyrku. Teren inwestycji znajduje się w dolnej strefie południowo-wschodniego zbocza Magury, opadającego w stronę rzeki Żylicy, a także, w niewielkim zakresie – na drugim brzegu rzeki. Całkowita powierzchnia obszaru, objętego opracowaniem wynosi ok.10,5 ha.
W/w. przedsięwzięcie inwestycyjne ma na celu umożliwienie podłączenia do nowo wybudowanego kolektora kanalizacji sanitarnej posesji, zlokalizowanych na wyżej opisanym obszarze. W przypadku 71 posesji zabudowanych budynkami mieszkalnymi a także ok.30 działek budowlanych, umożliwi prowadzenie uporządkowanej gospodarki ściekowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami i standardami.
W rejonie ul. Szczytowej planuje się poprowadzenie dwóch głównych ciągów zbiorczych, z odgałęzieniami w ul. Pod Brzeziną i w innych drogach dojazdowych, oraz dodatkowo trzeci kanał w ul. Bratków.
1.2. Charakterystyka techniczna
1) Kanalizacja zbiorcza
Rurociągi
Całkowita długość kanalizacji zbiorczej, przewidzianej do wykonania wynosi 2115,0 m. Składają się na nią odcinki z rur:
• Dz 400 mm – dług. ok. 38,5 m,
• Dz 315 mm – dług. ok. 144,5 m,
• Dz 250 mm – dług. ok. 94,0 m,
• Dz 200 mm – dług. ok. 1747,0 m
• Dz 160 mm – dług. ok. 94,0 m.
Wszystkie ciągi kanalizacyjne wykonać z rur kielichowych litych PVC kl.SN8.
2) Studzienki rewizyjne
Do obsługi nowej sieci kanalizacyjnej przewiduje się instalację łącznie 122 szt. studzienek, z tego 36 szt. należy wykonać z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, pozostałe – z tworzyw sztucznych.
Studzienki betonowe należy wykonać z elementów betonowych i żelbetowych, na bazie betonu C40/50 o klasie ekspozycji XA3. Dolne części wykonać na bazie dennic z króćcami włączeniowymi, wyposażonymi w przejścia szczelne dla rur PVC
Studzienki ø1500 mm i ø1200 mm przykryć żelbetowymi płytami pokrywowymi, ułożonymi bezpośrednio na korpusach studni. Obowiązuje konieczność zastosowania uszczelek gumowych lub elastomerowych w strefie łączenia elementów.
Oprócz opisanych wyżej studzienek betonowych, nową kanalizację należy wyposażyć również w studzienki systemowe ø1000 mm, ø600 mm i ø425 mm wykonane z elementów z tworzyw sztucznych.
3) Włączenia kaskadowe
Odcinki kanalizacji zbiorczej, układane w terenie o nachyleniu przekraczającym 15% wymagają stosowania rozwiązań, zmniejszających prędkości przepływu ścieków kanałach. W związku z tym, część włączeń odcinków o dużym spadku należy wykonać jako kaskadowe. W przypadku różnicy poziomu między dnem a włączeniem mniejszej niż 0,7 m można zastosować wewnętrzny przepad poprzez włączenie kanału dopływowego na odpowiedniej wysokości. W sytuacjach większych różnic należy wykonywać kaskady z odciążającymi pionami zewnętrznymi.
4) Kanały odciążające
Istn. kanał ø300 mm w ul. Południowej bywa okresowo przeciążany nadmiernymi ilościami ścieków, co wywołuje różnego rodzaju perturbacje. Budowa równoległego odcinka w dolnej części ul. Szczytowej stwarza możliwość wspomożenia funkcjonowania istn. ciągu. Z tego względu przewidziano wykonanie połączeń tych dwóch kanałów w miejscach o największym zagrożeniu przepełnieniami. Są to:
 studzienka Si gdzie dochodzi kanał z ul. Południowej,
 studzienka Si2 przy posesji Beskidzka 163, gdzie znajduje się dopływ boczny istn. kanału ø250 mm.
Kanały PVC Dz 200 mm, odbierające nadmierne przepływy należy włączyć do w/w studzienek betonowych z zastosowaniem przejść szczelnych, zaprawionych w ścianach studzienek
5) Przekroczenia cieków powierzchniowych
Projektowana kanalizacja w kilku miejscach przecina istniejące cieki powierzchniowe. W związku z tym należy przeprowadzić kanały pod ich korytami, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, wydanym przez PGW WODY POLSKIE, poniższym opisem oraz rysunkami szczegółowymi z części graficznej projektu.
Przejście nr 1 będzie przeprowadzeniem kanału ściekowego o średnicy 500 mm pod dnem rzeki Żylicy. Zostanie ono zrealizowane wg odrębnej dokumentacji, w ramach II etapu inwestycji. [poza zakresem]
Przejście nr 2 będzie przeprowadzeniem kanału ściekowego o średnicy 250 mm pod dnem potoków bez nazwy. Należy je wykonać w odległości ok.2,5 m powyżej miejsca ich wzajemnego połączenia, w zakresie działek nr 946 i 941/1. Długość przekroczenia, liczona między górnymi, skrajnymi krawędziami umocnień koryt wyniesie ok.3,5 m.
Przejście nr 3 będzie przeprowadzeniem kanału ściekowego o średnicy 315 mm pod dnem przepustu potoku, przecinającego ul. Szczytową w rejonie posesji Beskidzka 165. Przeprowadzenie przewodu kanalizacyjnego pod przepustem zlokalizowane będzie w zakresie działek nr 1691 i 687. Długość przekroczenia, liczona w odniesieniu do szerokości przepustu wynosi ok.1,6 m.
Przejście nr 4 będzie przeprowadzeniem kanału ściekowego o średnicy 200 mm pod dnem przepustu potoku bez nazwy, przecinającego gruntową drogę dojazdową – odgałęzienie ul. Szczytowej. Zabudowa przewodu kanalizacyjnego pod przepustem zlokalizowana będzie w zakresie działki nr 941/3, stanowiącej koryto potoku. Długość przekroczenia, liczona w odniesieniu do średnicy przepustu wyniesie ok.2,6 m.
6) Kanalizacja w pasie drogowym drogi wojewódzkiej - ul. Beskidzkiej
Przekroczenie ulicy należy wykonać w układzie prostopadłym do drogi, stosując metodę bezwykopową przycisku rurą stalową ø508/8,0 mm o długości 17,5 m.
Ciągi kanalizacyjne po drugiej stronie ulicy prowadzić wzdłuż linii ogrodzeń i chodnika. Odcinek w kierunku północnym ułożyć w pasie zieleni, w odległości ok.1,5 – 2,2 m od ogrodzeń, co daje odległość ok.5,0 – 7,0 m od krawędzi jezdni.
Kanał w kierunku południowym zabudować początkowo w pasie zieleni, a następnie pod chodnikiem. Odległości od ogrodzeń wynoszą ok.2,2 – 4,5 m, natomiast odpowiednio – do krawędzi jezdni 2,4 – 7,0 m.
Ze względu na znaczne głębokości, kanalizację wyposażyć w studzienki rewizyjne, wykonane z kręgów betonowych.
7) Sięgacze kanalizacyjne
Rurociągi
W celu ułatwienia wykonywania podłączeń poszczególnych posesji do nowej sieci kanalizacyjnej, w ramach inwestycji należy wykonać tzw. sięgacze, czyli odcinki od granic poszczególnych posesji do włączeń do kanałów zbiorczych.
Całkowita długość sięgaczy wynosi 372,2 m. Odcinki S9-ZS9.1 oraz S31.7 – S31.7.1 o długości 31,5 m, jako potencjalnie rozwojowe, wykonać o średnicy Dz 200 mm. Do budowy wszystkich pozostałych, o łącznej długości 340,7 m, zastosować rury o średnicy Dz 160 mm.
8) Podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej
Rurociągi
Poza zakresem objętym realizacją. Nie należy uwzględniać w kalkulacji .
9) Odtworzenie nawierzchni dróg utwardzonych, bitumicznych
10) Projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót kanalizacyjnych.
Wykonawca wykona , uzgodni i wprowadzi organizacje ruchu na czas prowadzenia robót na poszczególnych drogach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: cena brutto oraz deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone.
1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca, wykaże, że:
1.2.4.1. w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda.

1.2.4.2. wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą/posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności :
a) instalacyjnej bez ograniczeń (kierownik budowy) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy
b) drogowej (kierownik robót) i posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, (załącznik nr 9).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert .
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1.Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale III, ust. 1 i 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w Rozdziale IV, ust. 2 SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
Oświadczenie, o którym mowa powyżej składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W taki przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
1.2.Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
1.3.Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale IV, ust. 1 pkt. 1.2. SWZ, (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzających umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
1.4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, o którym mowa w art. 118 Pzp, oraz Rozdziale I, ust. 4, pkt. 4.3 oraz pkt. 4.4 SWZ, (załącznik nr 7)
1.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć:
a)pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
Nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
b) oświadczenie, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, w Rozdziale I, ust. 3, pkt 3.7. SWZ (oświadczenie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, (załącznik nr 8)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. W przypadku, o którym mowa Rozdziale I, ust. 3, pkt 3.6. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (załącznik nr 8).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówień publicznych zawiera załącznik nr 6 do SWZ.
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.) w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie umowy - załącznik nr 6 do SWZ.
1.2.Zmiana umowy może także nastąpić w przypadku o którym mowa w art. 455 ust.1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej/przetargowej: https://szczyrk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo