Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zakopane, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00137185/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem gazów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311510

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kamieniec 10

1.4.2.) Miejscowość: Zakopane

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 182015351

1.4.8.) Numer faksu: +48 182015351

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital-zakopane.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-zakopane.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137185

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00128155

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnej dostawie:
1) tlenu medycznego ciekłego z jednoczesną dzierżawą zbiornika na ciekły tlen o pojemności 3000 – 3500L wraz z urządzeniami rozprężającymi – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 5.2 SWZ,
2) tlenu medycznego sprężonego w butlach wraz z dzierżawą butli – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 5.3 SWZ,
3) napełnieniu tlenem sprężonym wraz z legalizacją butli 2-3L i 10L będących własnością zamawiającego – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 5.4 SWZ,
dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zgodnie z potrzebami zamawiającego w okresie 36 miesięcy oraz zgodnie z zasadami i wymogami szczegółowo określonymi w przedmiotowej SWZ.
2. Dostawa gazów medycznych, o których mowa powyżej w punkcie 1.1) w szczególności obejmuje:
1) Tlen medyczny ciekły – w ilości 220.000 kg;
2) Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen o pojemności 3000 – 3500 L wraz z urządzeniami rozprężającymi – w okresie 36 miesięcy.
3. Dostawa gazów medycznych, o których mowa powyżej w punkcie 1.2) w szczególności obejmuje:
1) Tlen medyczny sprężony w butlach 40 L – w ilości 300 m3,
2) Tlen medyczny sprężony w butlach 10 L – w ilości 400 m3,
3) Tlen medyczny sprężony w butlach 2-3 L – w ilości 300 m3,
4) Dzierżawa butli o pojemności 40 L – 150 bar na tlen medyczny sprężony – w ilości 40 sztuk,
5) Dzierżawa butli o pojemności 10 L na tlen medyczny – w ilości 20 sztuk,
6) Dzierżawa butli o pojemności 2-3 L na tlen medyczny – w ilości 30 sztuk,
7) Dzierżawa butli o pojemności 2-3 L aluminiowych ze zintegrowanym zaworem na tlen medyczny – w ilości 5 sztuk.
4. Dostawa gazów medycznych, o których mowa powyżej w punkcie 1.3) w szczególności obejmuje:
1) Jednokrotne napełnienie tlenem sprężonym medycznym butli medycznych 10 L będących własnością zamawiającego – w ilości 17 sztuk;
2) Jednokrotne napełnienie tlenem sprężonym medycznym butli medycznych 2-3 L będących własnością zamawiającego – w ilości 14 sztuk;
3) Legalizacja butli medycznych 2-3 L oraz 10 L będących własnością zamawiającego – w ilości 31 sztuk.
5. Zamawiający zastrzega, że dostarczony tlen medyczny będący przedmiotem niniejszego zamówienia muszą spełniać wymogi Farmakopei Europejskiej Ph.Eur.0417. Wykonawca zapewni zgodność i jakość dostarczonego ciekłego tlenu z obowiązującymi normami PN-C-84911:1997 i F.P.IV oraz dołączy do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości. Wykonawca zapewni zgodność i jakość dostarczonego sprężonego tlenu medycznego z obowiązującymi normami PN-C-84910:1997 i F.P.IV oraz dołączy do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości.
6. Ponadto zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej musi posiadać wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, certyfikaty itp. dopuszczające dostarczone gazy medyczne do użytkowania medycznego na terenie Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu mają służyć.
7. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw gazów medycznych przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Sekcję Techniczno – Eksploatacyjną Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Ponadto zamawiający zastrzega, że w zakresie dostawy tlenu medycznego ciekłego do zbiorników, w związku z możliwością zdalnego monitorowania, to na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia zamawiającemu ciągłych dostaw tlenu medycznego ciekłego tak, aby jego stan w zbiorniku nie był niższy niż 20% pojemności zbiornika.
8. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy gazów medycznych odbywać się będzie sukcesywnie najdłużej w terminie 3 dni kalendarzowych (Uwaga – parametr oceniany w kryteriach wyboru oferty) licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego w godzinach od 8:00 do 14:00, a w przypadkach awaryjnych do 12 godzin po zgłoszeniu.
9. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnej dostawie:
1) tlenu medycznego ciekłego z jednoczesną dzierżawą zbiornika na ciekły tlen o pojemności 3000 – 3500L wraz z urządzeniami rozprężającymi – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 5.2 SWZ,
2) tlenu medycznego sprężonego w butlach wraz z dzierżawą butli – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 5.3 SWZ,
3) napełnieniu tlenem sprężonym wraz z legalizacją butli 2-3L i 10L będących własnością zamawiającego – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 5.4 SWZ,
dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zgodnie z potrzebami zamawiającego w okresie 36 miesięcy oraz zgodnie z zasadami i wymogami szczegółowo określonymi w przedmiotowej SWZ.
2. Dostawa gazów medycznych, o których mowa powyżej w punkcie 1.1) w szczególności obejmuje:
1) Tlen medyczny ciekły – w ilości 220.000 kg;
2) Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen o pojemności 3000 – 3500 L wraz z urządzeniami rozprężającymi – w okresie 36 miesięcy.
3. Dostawa gazów medycznych, o których mowa powyżej w punkcie 1.2) w szczególności obejmuje:
1) Tlen medyczny sprężony w butlach 40 L – w ilości 300 m3,
2) Tlen medyczny sprężony w butlach 10 L – w ilości 400 m3,
3) Tlen medyczny sprężony w butlach 2-3 L – w ilości 300 m3,
4) Dzierżawa butli o pojemności 40 L – 150 bar na tlen medyczny sprężony – w ilości 40 sztuk,
5) Dzierżawa butli o pojemności 10 L na tlen medyczny – w ilości 20 sztuk,
6) Dzierżawa butli o pojemności 2-3 L na tlen medyczny – w ilości 30 sztuk,
7) Dzierżawa butli o pojemności 2-3 L aluminiowych ze zintegrowanym zaworem na tlen medyczny – w ilości 5 sztuk.
4. Dostawa gazów medycznych, o których mowa powyżej w punkcie 1.3) w szczególności obejmuje:
1) Jednokrotne napełnienie tlenem sprężonym medycznym butli medycznych 10 L będących własnością zamawiającego – w ilości 17 sztuk;
2) Jednokrotne napełnienie tlenem sprężonym medycznym butli medycznych 2-3 L będących własnością zamawiającego – w ilości 14 sztuk;
3) Legalizacja butli medycznych 2-3 L oraz 10 L będących własnością zamawiającego – w ilości 31 sztuk.
5. Zamawiający zastrzega, że dostarczony tlen medyczny będący przedmiotem niniejszego zamówienia muszą spełniać wymogi Farmakopei Europejskiej Ph.Eur.0417. Wykonawca zapewni zgodność i jakość dostarczonego ciekłego tlenu z obowiązującymi normami PN-C-84911:1997 i F.P.IV oraz dołączy do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości. Wykonawca zapewni zgodność i jakość dostarczonego sprężonego tlenu medycznego z obowiązującymi normami PN-C-84910:1997 i F.P.IV oraz dołączy do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości.
6. Ponadto zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej musi posiadać wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, certyfikaty itp. dopuszczające dostarczone gazy medyczne do użytkowania medycznego na terenie Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu mają służyć.
7. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw gazów medycznych przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Sekcję Techniczno – Eksploatacyjną Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Ponadto zamawiający zastrzega, że w zakresie dostawy tlenu medycznego ciekłego do zbiorników, w związku z możliwością zdalnego monitorowania, to na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia zamawiającemu ciągłych dostaw tlenu medycznego ciekłego tak, aby jego stan w zbiorniku nie był niższy niż 20% pojemności zbiornika.
8. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy gazów medycznych odbywać się będzie sukcesywnie najdłużej w terminie 3 dni kalendarzowych (Uwaga – parametr oceniany w kryteriach wyboru oferty) licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego w godzinach od 8:00 do 14:00, a w przypadkach awaryjnych do 24 godzin po zgłoszeniu.
9. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnej dostawie:
1) podtlenku azotu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego do zastosowań wewnętrznych wraz z dzierżawą butli oraz dwutlenku węgla medycznego do krioterapii – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 5.5 SWZ,
dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zgodnie z potrzebami zamawiającego w okresie 36 miesięcy oraz zgodnie z zasadami i wymogami szczegółowo określonymi w przedmiotowej SWZ.
2. Dostawa gazów medycznych, o których mowa powyżej w punkcie 1.1) w szczególności obejmuje:
1) Podtlenek azotu medyczny w butlach po 5-8 kg i 25-30 kg – w ilości 600 kg,
2) Dzierżawa butli podtlenku azotu (5-8 kg i 25-30 kg) – w ilości 10 sztuk,
3) Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach po 5-8 kg i 25-30 kg – w ilości 500 kg,
4) Dwutlenek węgla medyczny do krioterapii w butlach po 5-8 kg – w ilości 6.000 kg,
5) Dzierżawa butli do dwutlenku węgla medycznego (5-8 i 25-30 kg) – w ilości 15 sztuk.
3. Wykonawca zapewni zgodność i jakość dostarczonego medycznego dwutlenku węgla i mieszanki 50% O2 / 50% N2O z obowiązującymi normami prawnymi dla wyrobów in-vivo oraz dostarczy do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości.
4. Ponadto zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej musi posiadać wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, certyfikaty itp. dopuszczające dostarczone gazy medyczne do użytkowania medycznego na terenie Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu mają służyć.
5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw gazów medycznych przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Sekcję Techniczno – Eksploatacyjną Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy gazów medycznych odbywać się będzie sukcesywnie najdłużej w terminie 3 dni kalendarzowych (Uwaga – parametr oceniany w kryteriach wyboru oferty) licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego w godzinach od 8:00 do 14:00, a w przypadkach awaryjnych do 12 godzin po zgłoszeniu.
7. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnej dostawie:
1) podtlenku azotu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego do zastosowań wewnętrznych wraz z dzierżawą butli oraz dwutlenku węgla medycznego do krioterapii – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 5.5 SWZ,
dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zgodnie z potrzebami zamawiającego w okresie 36 miesięcy oraz zgodnie z zasadami i wymogami szczegółowo określonymi w przedmiotowej SWZ.
2. Dostawa gazów medycznych, o których mowa powyżej w punkcie 1.1) w szczególności obejmuje:
1) Podtlenek azotu medyczny w butlach po 5-8 kg i 25-30 kg – w ilości 600 kg,
2) Dzierżawa butli podtlenku azotu (5-8 kg i 25-30 kg) – w ilości 10 sztuk,
3) Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach po 5-8 kg i 25-30 kg – w ilości 500 kg,
4) Dwutlenek węgla medyczny do krioterapii w butlach po 5-8 kg – w ilości 6.000 kg,
5) Dzierżawa butli do dwutlenku węgla medycznego (5-8 i 25-30 kg) – w ilości 15 sztuk.
3. Wykonawca zapewni zgodność i jakość dostarczonego medycznego dwutlenku węgla i mieszanki 50% O2 / 50% N2O z obowiązującymi normami prawnymi dla wyrobów in-vivo oraz dostarczy do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości.
4. Ponadto zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej musi posiadać wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, certyfikaty itp. dopuszczające dostarczone gazy medyczne do użytkowania medycznego na terenie Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu mają służyć.
5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw gazów medycznych przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Sekcję Techniczno – Eksploatacyjną Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy gazów medycznych odbywać się będzie sukcesywnie najdłużej w terminie 3 dni kalendarzowych (Uwaga – parametr oceniany w kryteriach wyboru oferty) licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego w godzinach od 8:00 do 14:00, a w przypadkach awaryjnych do 24 godzin po zgłoszeniu.
7. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnej dostawie:
1) mieszanki medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym (50% v/v + 50% v/v) wraz z dzierżawą butli i stojaków – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 5.6 SWZ,
dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zgodnie z potrzebami zamawiającego w okresie 36 miesięcy oraz zgodnie z zasadami i wymogami szczegółowo określonymi w przedmiotowej SWZ.
2. Dostawa gazów medycznych, o których mowa powyżej w punkcie 1.1) w szczególności obejmuje:
1) Mieszanka medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym (50% v/v + 50% v/v) w butlach 10-11 L po 2,80-3,23 m³ w butli – w ilości 200 m³,
2) Dzierżawa butli do mieszanki medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym (50% v/v + 50% v/v) 10-11 L – w ilości 5 sztuk,
3) Dzierżawa stojaka/wózka na jedną butlę – w ilości 2 sztuk,
4) Dzierżawa zaworu dozującego z przewodem długości minimum 3 mb – w ilości 2 sztuk,
5) Jednorazowy zawór wydechowy (ustnik jednorazowy) do mieszanki medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym – w ilości 1.000 sztuk.
3. Wykonawca zapewni zgodność i jakość dostarczonego medycznego dwutlenku węgla i mieszanki 50% O2 / 50% N2O z obowiązującymi normami prawnymi dla wyrobów in-vivo oraz dostarczy do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości.
4. Ponadto zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej musi posiadać wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, certyfikaty itp. dopuszczające dostarczone gazy medyczne do użytkowania medycznego na terenie Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu mają służyć.
5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw gazów medycznych przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Sekcję Techniczno – Eksploatacyjną Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy gazów medycznych odbywać się będzie sukcesywnie najdłużej w terminie 3 dni kalendarzowych (Uwaga – parametr oceniany w kryteriach wyboru oferty) licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego w godzinach od 8:00 do 14:00, a w przypadkach awaryjnych do 12 godzin po zgłoszeniu.
7. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnej dostawie:
1) mieszanki medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym (50% v/v + 50% v/v) wraz z dzierżawą butli i stojaków – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 5.6 SWZ,
dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zgodnie z potrzebami zamawiającego w okresie 36 miesięcy oraz zgodnie z zasadami i wymogami szczegółowo określonymi w przedmiotowej SWZ.
2. Dostawa gazów medycznych, o których mowa powyżej w punkcie 1.1) w szczególności obejmuje:
1) Mieszanka medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym (50% v/v + 50% v/v) w butlach 10-11 L po 2,80-3,23 m³ w butli – w ilości 200 m³,
2) Dzierżawa butli do mieszanki medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym (50% v/v + 50% v/v) 10-11 L – w ilości 5 sztuk,
3) Dzierżawa stojaka/wózka na jedną butlę – w ilości 2 sztuk,
4) Dzierżawa zaworu dozującego z przewodem długości minimum 3 mb – w ilości 2 sztuk,
5) Jednorazowy zawór wydechowy (ustnik jednorazowy) do mieszanki medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym – w ilości 1.000 sztuk.
3. Wykonawca zapewni zgodność i jakość dostarczonego medycznego dwutlenku węgla i mieszanki 50% O2 / 50% N2O z obowiązującymi normami prawnymi dla wyrobów in-vivo oraz dostarczy do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości.
4. Ponadto zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej musi posiadać wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, certyfikaty itp. dopuszczające dostarczone gazy medyczne do użytkowania medycznego na terenie Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu mają służyć.
5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw gazów medycznych przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Sekcję Techniczno – Eksploatacyjną Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy gazów medycznych odbywać się będzie sukcesywnie najdłużej w terminie 3 dni kalendarzowych (Uwaga – parametr oceniany w kryteriach wyboru oferty) licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego w godzinach od 8:00 do 14:00, a w przypadkach awaryjnych do 24 godzin po zgłoszeniu.
7. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 12:00

Po zmianie:
2023-03-21 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 12:15

Po zmianie:
2023-03-21 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-15

Po zmianie:
2023-04-19

Zobacz inne

Prawo