Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szreńsk, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00137238/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Szreńsk

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja obiektów i terenów szkolnych na terenie Gminy Szreńsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szreńsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378462

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kanoniczny 10

1.5.2.) Miejscowość: Szreńsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-550

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 653 40 38

1.5.8.) Numer faksu: 23 653 40 28 wew. 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szrensk@szrensk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrensk.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja obiektów i terenów szkolnych na terenie Gminy Szreńsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a394cc0e-c324-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137238

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023524/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja obiektów i terenów szkolnych na terenie Gminy Szreńsk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a394cc0e-c324-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: e-Zamówienia (Platformy), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do
widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a394cc0e-c324-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
Sposób komunikowania się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia został opisany pod
adresem: https://ezamowienia.gov.pl
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą (nie dotyczy składania ofert):
- Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAPu Urzędu Gminy w Szreńsku pod adresem:
/tx5276cxar/SkrytkaESP
- poczty elektronicznej na adres e-mail: szrensk@szrensk.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14.3.5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
14.3.6.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
14.3.7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”.
14.3.8. Komunikacja w postępowaniu, przy użyciu platformy e-Zamówienia, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
14.3.9. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.
14.3.10. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się
uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
14.3.11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e – Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
14.3.12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14.3.14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
14.3.15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod
numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy w Szreńsku, ul. Plac Kanoniczny 10, 06-550 Szreńsk. Dane kontaktowe: tel. 23 653 40 38;
2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Szreńsku, można kontaktować się za pomocą adresu: inspektor@odo.info.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o numerze IPR.ZP.271.2.2.2023 pn. „Modernizacja obiektów i terenów szkolnych na terenie Gminy Szreńsk” Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Proszkowie, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.),
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan następujące prawa:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
8. Nie przysługuje Pani/Panu natomiast:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022, poz. 1710 z późn. zm.)
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IPR.ZP.271.2.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja obiektów i terenów szkolnych na terenie Gminy Szreńsk” Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Proszkowie
Zakres robót obejmuje między innymi.:
a) przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej o pomieszczenia dydaktyczne (2 sale lekcyjne) pomieszczenie świetlicy, pomieszczenie stołówki z zapleczem gastronomiczny oraz budowie sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym na potrzeby budynku szkoły podstawowej w Proszkowie,
b) obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje i urządzenia :
- instalacje i urządzenia wodne,
- instalacje i urządzenia kanalizacyjne,
-oczyszczalnia biologiczna w technologii SBR.
- instalacje i urządzenia grzewcze,
-3 pompy ciepła o mocy 30 kW oraz kocioł elektryczny o mocy 35 kW,
- instalacje i urządzenia elektryczne oświetleniowe,
- instalację odgromową,
- instalację wentylacji mechaniczne,
- instalację fotowoltaiczną o mocy 47,3 kWp,
- instalację hydrantową,
- instalację oświetlenia awaryjnego,
c) boisko,
d) ogrodzenie,
e) zagospodarowanie terenu,
f) wyposażenie.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, załączniki do SWZ 11 i 12
Przedmiary robót załączniki nr 10 udostępnione są jedynie poglądowo, mając charakter jedynie informacyjny, są materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieujęte w nim elementy robót wynikające z projektu nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) stosowania w czasie realizacji zamówienia wszelkich obowiązujących przepisów z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. oraz zapewnienia stałego nadzoru technicznego. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty i kary nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,
2) terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy,
3) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, od chwili rozpoczęcia robót aż do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót odpowiedzialny będzie Wykonawca.
4) w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych w zabezpieczonym miejscu.
5) zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty od chwili przekazania placu budowy aż do dnia podpisania protokołu odbioru robót odpowiedzialny będzie Wykonawca.
6) w razie zaistnienia potrzeby całkowitego lub częściowego zamknięcia ruchu na drodze należy skutecznie poinformować wszystkich mieszkańców o tym fakcie z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
7) dostarczenia, zainstalowania w czasie wykonywania robót i obsługiwania wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających, takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
8) zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
9) ponoszenia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej związanej z realizacją zamówienia ,
10) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2 egzemplarzach.
11) do zagospodarowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostarczenie Zamawiającemu Karty przekazania odpadu na składowisko przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest (ze wskazaniem, że dotyczy odpadów z terenu Gminy Szreńsk). –
12) opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, zwanego dalej „harmonogramem” z rozbiciem miesięcznym i kwartalnym, zawierającym terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z ich wartościami i uzgodnienie z Zamawiającym. Zmiana harmonogramu wymaga uzyskania każdorazowej akceptacji przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę, a następnie ostatecznie zaakceptowany harmonogram przekazuje Zamawiającemu.
13) przedłożenia kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy,
14) zapewnienie właściwej organizacji robót,
15) zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt mediów koniecznych do realizacji robót
budowlanych;
16) ochrony znaków geodezyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia odtworzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
17) wykonania czasowej organizacja ruchu.
18) utylizacje odpadów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem kosztów utylizacji,
19) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wymaganego kompletu dokumentów i zgłoszenia do Zakładu Energetycznego przyłączenia mikroinstalacji do sieci w terminie do 2m-cy od dnia podpisania umowy z Zamawiającym –
20) w przypadku zmiany lokalizacji opomiarowania Wykonawca zasili rozdzielnię główną z nowej lokalizacji-
21) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania uzgodnień z zarządcą sieci wodociągowej,
22) zasilanie chłodnicy Centrali C3 wyposażyć w agregat chłodniczy z pompą ciepła o mocy zapewniającej optymalne zapotrzebowanie centrali,
23) komplet prawidłowo sporządzonych dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie
24) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
25) przekazania Zamawiającemu w dniu odbioru atestów i certyfikatów na wbudowane materiały, urządzenia itp. protokołów prób, deklaracji zgodności itp.
26) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji;
27) udział w przeglądach gwarancyjnych.
3.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną, oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
3.4. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały i urządzenia, stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia mają być fabrycznie nowe i odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
3.5. Wymagany minimalny okres gwarancji, jakości na wykonane roboty budowlane wynosi 48 miesięcy.
3.6. W przypadku gdyby w dokumentacji przetargowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w załącznikach SWZ Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów należy to traktować wyłącznie, jako rozwiązanie przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w dokumentacji, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Do Wykonawcy należy potwierdzenie równoważności. Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Projektanta.
3.7 Materiały z rozbiórki i materiały z wykopów nie należą do Zamawiającego. Wykonawca będzie miał obowiązek wywieźć je i zutylizować na własny koszt, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. Jeśli jednak materiały z rozbiórki, materiały z wykopów zostałyby zakwalifikowane przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego do odzysku, Wykonawca będzie miał obowiązek złożyć je na terenie wskazanym przez Zamawiającego lub wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego ( do 10 km).

3.8. Jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpi kolizja z istniejącą infrastrukturą techniczną to po wykonaniu robót należy przywrócić ją do stanu pierwotnego.
3.9. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie.
3.10. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3.11. Dostarczenie Zamawiającemu przed wyznaczonym terminem podpisania umowy aktualnej polisy OC zgodnie z zapisami zwartymi we wzorze umowy wraz z dowodem jej opłacenia.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 i będzie dofinansowane z jego środków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – waga 60 %
Okres gwarancji jakości na wykonane roboty – waga 40 %

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:
1) Przez kryterium Cena (K1) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty
Punkty będą przyznawane według następujących zasad.
Kryterium Nr 1 (K1) cena - 60 %

Maksymalnie 60 pkt do zdobycia

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Cena oferty najniższej brutto
Wartość punktowa ( ) x 100 x 60 %
Cena badanej oferty brutto

2) Przez kryterium okres gwarancji jakości na wykonane roboty (K2) do oceny Zamawiający przyjmuje okres gwarancji jakości na wykonane roboty wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty wynosi minimum 48 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji jakości na wykonane roboty krótszy niż 48 miesięcy zostaną odrzucone, gdyż ich treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia. Maksymalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy lub dłuższy uzyskają maksymalnie 40 punktów.
Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:
a) wskazany w ofercie okres gwarancji jakości na wykonane roboty 48 miesięcy – 0pkt.
b) wskazany w ofercie okres gwarancji jakości na wykonane roboty 54 miesiące – 20 pkt
c) wskazany w ofercie okres gwarancji jakości na wykonane roboty 60 miesięcy i więcej – 40 pkt
Oferta w kryterium okres gwarancji jakości na wykonane roboty może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej :
-jedną robotę budowlaną polegająca na budowie/przebudowie/rozbudowie budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. brutto

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. :
Kierownikiem budowy posiadającym:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
lub kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220), i aktualną na dzień składania ofert przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
Kierownikiem robót branży sanitarnej posiadającym:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych– bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220), i aktualną na dzień składania ofert przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
Kierownikiem robót branży elektrycznej posiadającym:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) i aktualną na dzień składania ofert przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego
Kierownikiem robót branży drogowej posiadającym ;
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) i aktualną na dzień składania ofert przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego
Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania tej samej osoby do kierowania robotami w wielu branżach pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. (Załącznik nr 9 do SWZ).
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
b) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Załącznik nr 4 do SWZ)
4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami(Załącznik nr 5 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika z wpisu do CEiDG lub KRS
Dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do reprezentowania w postępowaniu w tym do złożenia oferty lub złożenia oferty i podpisania umowy należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na podstawie art. 118 ust. 3 Pzp – jeżeli dotyczy
4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy) – na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – załącznik nr 8 do SWZ – jeżeli dotyczy
5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega że nie mogą być one udostępniane oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokument należy złożyć w osobnym pliku dołączonym do oferty z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”
5) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 - 6 ustawy,
b) art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy.
Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 9a do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

15. Wymagania dotyczące wadium
15.1 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium, w wysokości:
10 000,00zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
15.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
15.3 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp tj:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020, poz. 299 oraz z 2022r. poz 807 i 1079).
15.4 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. musi być złożone, jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
15.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp.) Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenie lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
15.6 Wadium w pieniądzu należy wnieść na każdą oddzielnie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Banku Spółdzielczego w Raciążu Oddział Szreńsk, Nr: 98 8233 1014 0000 0244 2011 0012, z zapisem w tytule przelewu „Modernizacja obiektów i terenów szkolnych na terenie Gminy Szreńsk ” Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Proszkowie
15.7.Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeżeli pieniądz znajduje się na koncie Zamawiającego w terminie (godzina) składania ofert.
15.8.W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
c) dowód potwierdzający wniesienie wadium, Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. Wadium należy przekazać w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginał dokumentu w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.
Dowód wniesienia wadium (dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego), winny być opatrzone podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym (zalecane jest stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno) przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami jego reprezentacji określonymi w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy lub przez jego pełnomocnika.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem,
c) przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
d) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana Zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
e) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy,
f) oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnik w imieniu każdego z wykonawców odrębnie,
g) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub pełnomocnik w imieniu każdego z wykonawców odrębnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów,
2. dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób
3. w zakresie zmiany stawki podatku (VAT)
4. zmianę terminu realizacji w przypadku zmiany zakresu i sposobu wykonania zamówienia spowodowane zmianą dokumentacji technicznej
5. dopuszcza zmianę umowy ;
1) wystąpienia nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy) o czas trwania nieprzewidzianych warunków i zjawiska atmosferycznych
2) wystąpienia siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi, klęski żywiołowej itp. o czas działania siły wyższej;
3) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych między innymi długotrwałe intensywne opady deszczu powyżej 5 dni, powódź, wydłużający się okres zimy; termin wykonania robót przedłużony zostanie o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót; fakt wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych musi być odnotowany w dzienniku budowy i zgłoszony przez Wykonawcę na piśmie Zamawiającemu;
4) wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę robót budowlanych, między innymi: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, szczątków ludzkich itp. o czas wstrzymania budowy przez właściwy organ;
5) ujawnienia wad dokumentacji uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót – o czas potrzebny do usunięcia błędów lub naniesienia poprawek przez projektanta w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej;
6) napotkania na nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane warunków fizycznych mających wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego m.in dotyczących prac, badań archeologiczno – architektonicznych, niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci, instalacji lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót – o czas niezbędny do wykonania tych prac czy badań;
7) wystąpienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących o czas ich trwania;
8) wystąpienia następstw działań administracyjnych (np. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano na etapie zawarcia umowy) o czas trwania następstw działań administracyjnych ;
9) będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń itp. - o czas niezbędny do wydania w/uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.;
10) konieczności przerwania robót z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych,
11) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
12) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy,
13) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia.
14) wydłużającego się okres procedury zamówieniowej (od momentu otwarcia ofert do podpisania umowy) przekraczający 30 dniowy termin związania ofertą – termin wykonania zamówienia może być przedłużony maksymalnie o ilość dni liczoną od dnia przekroczenia 30 dniowego termin związania ofertą do dnia podpisania umowy;
6. dopuszcza się zmianę podwykonawcy.
7. zmiany w umowie dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli zachodzi potrzeba wykonania prac nie ujętych w projekcie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający stosowanie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320).
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- pracownicy fizyczni wykonujący roboty w branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej.
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż trzy dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
- datę złożenia oświadczenia,
- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, Nr PESEL pracowników) Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wskazanych powyżej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił w/w osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiającego uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnego spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, o których mowa powyżej
Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zawarte zostały we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SWZ.
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp..
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przesłanka obligatoryjna).

Zobacz inne

Prawo