Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Piła, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00137444/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Bieżące naprawy dróg gminnych (nawierzchnie z kostki betonowej, kamiennej)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570766568

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: gen. Władysława Andersa 10

1.4.2.) Miejscowość: Piła

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@zdiz.pila.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.pila.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137444

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00137028

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.2. Numer referencyjny

Przed zmianą:
FZ.322.15.23.EB

Po zmianie:
FZ.322.14.23.PZ

Zobacz inne

Prawo