Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kołaki Kościelne, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00137644/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Kołaki Kościelne

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Budowa wodociągu wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zanie-Leśnica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kołaki Kościelne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670278

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 11

1.5.2.) Miejscowość: Kołaki Kościelne

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-315

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862703026

1.5.8.) Numer faksu: 862703026

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminakolaki@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolaki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa wodociągu wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zanie-Leśnica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-271d7056-c31a-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137644

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00092729/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wodociąg Zanie i przebudowa SUW Zanie - Leśnica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-271d7056-c31a-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kołaki Kościelne, , ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, tel.: 86 270 30 26;
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: pstankowski@ug.kolaki.wrotapodlasia.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZW.271.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 2

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I wykonana będzie w systemie wybuduj.
Szczegółowy zakres robót oraz pełny zakres i warunki realizacji określają dokumentacja projektowa stanowiące załącznik Nr 1.
Niezbędne jest uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zawiadomień decyzji oraz wszelkich prac niezbędnych do wykonania zadania.
Po uzyskaniu odpowiednich uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zawiadomień oraz decyzji - wystąpienie w imieniu Zamawiającego do organu administracji architektoniczno-budowlanej w Zambrowie o wydanie dziennika budowy.
Gmina Kołaki Kościelne posiada dla powyższej części inwestycji:
1. Decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej.
2. Warunki ogólne i techniczne podłączenia projektowanego wodociągu do wodociągu istniejącego.
3. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej ZUD.
4. Zgody na nieodpłatne wejście na teren nieruchomości i korzystanie z niej w zakresie niezbędnym do wykonania nowobudowanego wodociągu dla nieruchomości: 5/15 obręb geodezyjny Zanie-Leśnica; 14/2, 12/2, 15/2 w obrębie geodezyjnym Czachy-Kołaki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla Części I i II
1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
a. cena - 60%
b. okres gwarancji - 40%
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i ich wagi.
3. Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco:
a. kryterium - cena:
(Cn / Cof.b. x 100) x 60% = ilość punktów, gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert,
Cof.b. - cena oferty badanej,
100 - wskaźnik stały,
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „cena” otrzyma maksymalną ilość 60 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.
b. kryterium - okres gwarancji:
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie – 36 miesięcy,
Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie – 60 miesięcy.
(Gof.b. / Gn x 100) x 40% = ilość punktów, gdzie:
Gof.b. - okres gwarancji oferty badanej,
Gn - najwyższy okres gwarancji spośród ofert,
100 - wskaźnik stały,
40% - procentowe znaczenie kryterium okresu gwarancji.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „okres gwarancji” otrzyma maksymalną ilość 40 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.
Punkty w powyższych kryteriach zostaną zsumowane.
Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II należy wykonać w systemie "zaprojektuj i wybuduj", tj. zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zanie-Leśnica wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, decyzji jak i wszelkich prac budowlano montażowych dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Załącznik Nr 2) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.
Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym, w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej zobowiązany będzie między innymi do
1. Sporządzeni dokumentacji projektowej i przygotowania w następujący sposób:
a. projekt budowlany i wykonawczy – w 4 egz. ,
b. projekt stałej organizacji ruchu i na czas trwania robót – w 4 egz.,
c. przedmiary robót – w 4 egz.,
d. kosztorys inwestorski – w 4 egz.,
e. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w 4 egz.
2. Cały zakres dokumentacji projektowej należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej w formatach: *.dwg, *.xls, *.docx, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD.
3. Uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zawiadomień decyzji oraz wszelkich prac niezbędnych do wykonania zadania.
4. Po uzyskaniu uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zawiadomień oraz decyzji - wystąpienie w imieniu Zamawiającego do organu administracji architektoniczno-budowlanej w Zambrowie o wydanie dziennika budowy.
5. Wykonania robót budowlanych obejmujących przedmiotowe zadanie w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa. i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz wymaganiami PFU.
6. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do dnia upływu rękojmi za wady robót budowlanych,
7. Ponoszenia wszelkich opłat administracyjnych w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla Części I i II
1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
a. cena - 60%
b. okres gwarancji - 40%
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i ich wagi.
3. Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco:
a. kryterium - cena:
(Cn / Cof.b. x 100) x 60% = ilość punktów, gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert,
Cof.b. - cena oferty badanej,
100 - wskaźnik stały,
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „cena” otrzyma maksymalną ilość 60 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.
b. kryterium - okres gwarancji:
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie – 36 miesięcy,
Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie – 60 miesięcy.
(Gof.b. / Gn x 100) x 40% = ilość punktów, gdzie:
Gof.b. - okres gwarancji oferty badanej,
Gn - najwyższy okres gwarancji spośród ofert,
100 - wskaźnik stały,
40% - procentowe znaczenie kryterium okresu gwarancji.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „okres gwarancji” otrzyma maksymalną ilość 40 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.
Punkty w powyższych kryteriach zostaną zsumowane.
Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III obejmuje sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych realizowanych w ramach Części I oraz Części II zadania, do dnia upływu rękojmi za wady robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. kryterium - cena:
Cn / Cof.b. x 100% = ilość punktów, gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert,
Cof.b. - cena oferty badanej,
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „cena” otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. wykonał (wykonuje) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu polegającym wykonaniu jednej z nw. robót: wybudowaniu sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, wybudowaniu/ przebudowie stacji uzdatniania wody - o wartości nadzorowanego zadania co najmniej 2 000 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Ustawy pzp (wzór druku załącznik Nr 5 do SWZ).

Zamawiający przewiduje następujące podstawy wykluczenia wskazane w:
1. art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 4 do SWZ
Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy pzp potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, (wzór druku załącznik Nr 6 do SWZ).
Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór druku załącznik Nr 7 do SWZ).
dokument potwierdzający wniesienie wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, w oryginale w postaci elektronicznej.

Składanych na wezwanie zamawiającego:
a. W zakresie zdolności technicznej - wykaz robót budowlanych (wzór na druku załącznik Nr 8 do SWZ) potwierdzający, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej 2 roboty budowlane, których przedmiotem były roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub/i wodociągowej oraz przebudowie Stacji Uzdatniania wody o wartości min. 2 000.000,00 zł.
b. Dowody określające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
c. Wykaz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik Nr 9 do SWZ).
d. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 10 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz zadań polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu jednej z nw. robót: wybudowaniu sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, wybudowaniu/ przebudowie stacji uzdatniania wody, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 8a do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenia, o których mowa w pkt. XV.3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w ust. 3, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, o ile są już znani.
8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
9. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictw sporządzonych uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
a. Zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy,
b. Zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty lub zmiany w harmonogramie w przypadku zmiany technologii wykonania robót lub niedostępności materiałów niezbędnych do wykonania prac zgodnie z harmonogramem,
c. Gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w
d. Innych umowach wiążących Zamawiającego, w szczególności umowach z instytucjami nadzorującymi wdrażanie programów operacyjnych, w ramach których realizowane jest Zamówienie.
e. W przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie
f. Z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego
g. Gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny
h. Sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku:
a. zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
b. pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c. wystąpienie okoliczności siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy,
d. zmiany obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana ta ma wpływ na realizacje umowy,
e. zmiany zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 2 pkt 1,2.
f. zmiany będą następstwem konieczności wykonania innych robót na tym samym placu budowy uniemożliwiających wykonanie robót realizowanych w ramach przedmiotowego zamówienia.
g. Zamawiający nie ma możliwości przekazania terenu budowy w określonym umową terminie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (skrócenia lub przedłużenia) terminów realizacji poszczególnych Etapów Inwestycji określonych w § 4 ust. 5 umowy, o ile nie będzie to miało negatywnego wpływu na terminowe otrzymywanie transz dotacji z BGK, przy czym przedłużenie realizacji Etapu III możliwe będzie tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w ust. 3. Zmiana taka będzie możliwa tylko w przypadku możliwości dokonania takiej samej zmiany w umowie na realizację Części 1/Części 2 zamówienia.
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platfoma e-Zamówienia: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie realizowane będzie przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład, przy dofinansowaniu w wysokości 95%. Zamawiający został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy Inwestycyjnej (Promesy Wstępnej) umożliwiającej przeprowadzenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców inwestycji. Promesa zostanie udzielona po spełnieniu przez Zamawiającego szeregu warunków dotyczących m.in. właściwego przeprowadzania procedury zakupowej i ujęcia w umowie z Wykonawcą/Wykonawcami właściwych zapisów.
Przyznane dofinansowanie będzie przekazywane Zamawiającemu za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Zamawiający informuje, że stosownie do treści § 9 ust.2, pkt 3) Załącznika do Uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dokonywana przez BGK wyplata dofinansowania - dla inwestycji, których realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy - odbywać się będzie w trzech transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac związanych z realizacją inwestycji:
pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % kwoty dofinansowania określonej w promesie;
druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % kwoty dofinansowania określonej w promesie;
trzecia transza w wysokości kwoty dofinansowania określonej w promesie, pomniejszonej o kwoty wypłacone we wcześniejszych transzach.
Zamawiający są zobowiązani do takiego ukształtowania postępowania zakupowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy/Wykonawców inwestycji objętej dofinansowaniem w zakresie wypłaty wynagrodzenia umownego, aby umożliwiało pokrycie należności Wykonawcy/Wykonawców w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wypłaty dofinansowania z Programu, opisanymi w pkt a-c.
Zgodnie z Regulaminem Programu Polski Ład, udział własny Zamawiającego ( 5 % wartości inwestycji ) wypłacony będzie dla Wykonawcy na początku inwestycji, przy rozliczeniu pierwszego etapu.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca/ami harmonogramem rzeczowo - finansowym, określającym także terminy realizacji poszczególnych etapów inwestycji.
Zgodnie z Regulaminem Programu Polski Ład etapy inwestycji należy określać w odniesieniu do całej inwestycji, a nie oddzielnie do każdej, realizowanej w ramach inwestycji umowy.
Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w czterech etapach, na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej.
W celu zapewnienia właściwego finansowania inwestycji z Programu Polski Ład Zamawiający określa wymagania dotyczące etapów realizacji inwestycji. Realizacja zamówienia w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach i ustalonych wartościach procentowych, pozwoli na terminowe otrzymywanie transz dotacji z BGK, a tym samym na terminowe i regularne płatności dla Wykonawcy/ów.
Obie części zamówienia muszą być realizowane w następujących terminach.
Zamówienie należy zrealizować w czterech etapach:
I Etap - zakończenie i rozliczenie etapu w terminie 12-14 miesięcy od zawarcia umowy;
o wartości 5 % wynagrodzenia Wykonawcy, stanowiącej wkład własny Zamawiającego
II Etap - zakończenie i rozliczenie etapu w terminie 12-14 miesięcy od zawarcia umowy: o wartości nie wyższej niż 20 % otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania z Programu Polski Ład;
III Etap - zakończenie i rozliczenie etapu w terminie 16-18 miesięcy od zawarcia umowy: o wartości nie wyższej niż 30 % otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania z Programu Polski Ład;
IV Etap - zakończenie i rozliczenie etapu w terminie 20 - 24 miesiące od zawarcia umowy: o wartości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia (nie więcej niż 50 % wynagrodzenia).
Powyższe zapisy dotyczące harmonogramu wykonywania robót maja na celu realizacje obu części zamówienia w tych samych okresach czasowych.

Zobacz inne

Prawo