Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Korfantów, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00137665/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Korfantów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów dla obszarów ograniczonych ul. 3-go Maja, ul. Prudnicką, ul. Powstańców Śląskich.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Korfantów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 4

1.5.2.) Miejscowość: Korfantów

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-317

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774343820

1.5.8.) Numer faksu: 774343817

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@korfantow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.korfantow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów dla obszarów ograniczonych ul. 3-go Maja, ul. Prudnicką, ul. Powstańców Śląskich.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0697120f-c32a-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137665

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027455/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów dla obszarów ograniczonych ul. 3-go Maja, ul. Prudnicką, ul. Powstańców Śląskich.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0697120f-c32a-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej na której dostępna będzie dokumentacja postępowania: https://bip.korfantow.pl/4156/2274/zamowienia-publiczne-przetargi.html
*Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej przetargi@korfantow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Ignacy Szeliga, e-mail: przetargi@korfantow.pl.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej
przetargi@korfantow.pl.
- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
- Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym
minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług oraz informacje dotyczące specyfikacji
połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
- Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w
zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”), z wyłączeniem składania ofert – sposób przygotowania i złożenia oferty
wskazany jest w XII SWZ.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej (z
wyłączeniem składania ofert – sposób przygotowania i złożenia oferty wskazany jest w XII SWZ.), na adres e-mail:
przetargi@korfantow.pl. W przypadku składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, lub pytań do SWZ drogą elektroniczną na
adres poczty e-mail przetargi@korfantow.pl. Wykonawca może je składać na swoich formularzach (nie jest konieczne złożenie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego na tym dokumencie).
- Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
- W przypadku załączników opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisany dokument wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub -
dokument z „wszytym” podpisem (typ wewnętrzny).
- Informacje, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub dokumenty sporządza w postaci elektronicznej i przekazuje jako załącznik
do „Formularza do komunikacji” lub jako tekst wpisany bezpośrednio do Formularza do komunikacji, w sposób umożliwiający
ustalenie tożsamości osoby przekazującej.
- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
- Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
- Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
-Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:
1) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452)
2) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie jest Pan Jarosław Szewczyk, tel. 77-4343820, e-mail korfantow@korfantow.pl;
2. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów dla obszarów ograniczonych ul. 3-go Maja, ul. Prudnicką, ul. Powstańców Śląskich.”
 ” w trybie podstawowym bez negocjacji;
 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
 dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że okres wymagany okres przechowywania umowy jest dłuższy, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IKI.IV.271.6.2023.ISz

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów dla obszarów ograniczonych ul. 3-go Maja, ul. Prudnicką, ul. Powstańców Śląskich.

Orientacyjna powierzchnia opracowania planu to ok. 55 ha.
Zakres opracowania obejmuje teren:
- w granicach opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2012 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 maja 2012 r. poz. 647, dla załącznika nr 1 do tej uchwały.

Ostateczny obszar do opracowania planu zostanie określony w trakcie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.

W obszarze przewidzianym do opracowania obecnie obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów zatwierdzone Uchwałą Nr LIII/307/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2012 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 maja 2012 r. poz. 647, które są dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Korfantowie, tj. www.bip.korfantow.pl, w zakładce Planowanie Przestrzenne oraz udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie, tj. www.korfantow.pl w zakładce Gospodarka/Plan zagospodarowania przestrzennego gminy, a także pod adresem: https://korfantow.e-mapa.net/.

Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w SWZ oraz wzorze Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez
niewykluczonego z postępowania wykonawcę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans C (cena) + D (doświadczenie głównego
projektanta planu) = Lpp (liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość
punktów.
2) Jeśli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.
3) Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium
ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć.
4). W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku
podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Głównego Projektanta Planu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Weryfikacja spełniania tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby
wskazane do realizacji zamówienia Wykonawca w celu potwierdzenia, że:
1. Spełnia warunek, dotyczący zdolności technicznej, zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – Wykonawca wykonał
co najmniej:
- jedno zamówienie przed upływem terminu składania ofert, których przedmiotem było opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla ternów przeznaczonych pod zabudowę.
Przez wykonanie ZAMAWIAJĄCY rozumie uchwalenie (w okresie trzech lat od daty złożenia ofert) miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, której organ nadzorczy nie stwierdził nieważności w całości.
Kierowanie tylko częścią bądź zakresem wchodzącym w skład większego opracowania, wynikającym ze współpracy z innym
podmiotem biorącym udział w takim opracowaniu nie będzie traktowane jako spełnienie warunku.
Wykonawca winien złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie i prawidłowo zakończone.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI pkt 7
ppkt 3 litera a SWZ (załącznik nr 2 Do SWZ).
Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w rozdziale XXI pkt 5 ppkt 1 litera d tiret 1 SWZ, złożonego przez
Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (załącznik nr 6 Do SWZ).
2. Spełnia warunek, dotyczący zdolności zawodowej, zobowiązany jest wykazać, iż że dysponuje zdolnymi do wykonania
zamówienia tj.:
a) głównym projektantem planu, tj. osobą:
- spełniającą jeden z warunków określonych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
oraz
- posiadająca doświadczenie przy wykonaniu (jako główny projektant lub kierownik zespołu projektowego), w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednego uchwalonego i obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod zabudowę.
, co do którego nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność postanowień planu.
[Osoba ta będzie sprawowała funkcję koordynatora zespołu]
b) specjalistą ds. przygotowania prognozy odziaływania na środowisko, tj. osobą:
- z wykształceniem minimum wyższym, spełniająca co najmniej jeden z wymogów określonych w art. 74a ust. 2 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz
- posiadająca doświadczenie w sporządzaniu prognoz oddziaływania na środowisko dla planów zagospodarowania
przestrzennego – wymagana liczba sporządzonych prognoz, które sporządziła w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert: minimum 2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy.
b) dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów: nie dotyczy.
c) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy.
d) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykaz usług (ważniejszych realizacji) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, okresu realizacji i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty –
wzór wykazu zrealizowanych dostaw stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa
powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
4). Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika)
5) W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może określić
wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to
uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.
6) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
7). Każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenia (stanowiące
załącznik nr 2 oraz 3 do SWZ) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
8) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym we
Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Szczegóły składania ofert określone zostały w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

Zobacz inne

Prawo