Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00137692/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na 2023 r. do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000801763

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: LEŚNEJ POLANKI 63/65

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-142

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 811 23 81

1.5.8.) Numer faksu: 22 5544641

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp154@eduwarszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp154.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na 2023 r. do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9d8c08e-c18e-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137692

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022343/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 SUKCESYWNA DOSTAWA ART SPOŻYWCZYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 W WARSZAWIE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/dbfobialoleka.pl/public/postepowanie?postepowanie=43410460

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/dbfobialoleka.pl/public/postepowanie?postepowanie=43410460

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozdział VIII - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 ul. Leśnej Polanki 63/65, 03 - 142 Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 22 811 23 81.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP154/3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na 2023 r. do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03111000-2 - Nasiona

03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie reklamacji (wymiany, dowiezienia artykułu)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia (czas dostawy)

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. posiadają certyfikat HACCP lub inny równoważny (np. wg Normy PN-EN ISO 22000 lub Certyfikat FSSC 22000), który został wdrożony i jest aktualny na dzień składania ofert;
2. posiadają decyzję Państwowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków dot. higienicznego przewozu określonych produktów,
3. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie umowy na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych trwających minimum 6 m-cy (bez przerwy) do zakładów zbiorowego żywienia typu zamkniętego, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (brutto) każda.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 pkt 56 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2132 z późn. zm.) zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego to zakład wykonujący działalność w zakresie zorganizowanego żywienia określonych grup konsumentów, w szczególności w szpitalach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, zakładach pracy, z wyłączeniem żywienia w samolotach i innych środkach transportu oraz wojskowych polowych punktów żywieniowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty - w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy;
b) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru - np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów.
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ (składane, gdy Wykonawcy wspólnie składają ofertę);
c) dokument, z którego wynika, iż Wykonawca posiada certyfikat HACCP lub inny równoważny (np. wg Normy PN-EN ISO 22000 lub Certyfikat FSSC 22000), który został wdrożony i jest aktualny na dzień składania ofert;
d) decyzja Państwowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzająca spełnienie warunków dot. higienicznego przewozu określonych produktów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ;

Wykazane dostawy mają potwierdzać spełnienie warunku udziału
w postępowaniu, który został określny w Rozdziale XVI SWZ.
Dowody, o których mowa powyżej to referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał informacje:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

wypełniony Formularz cenowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ uwzględniający opisy oferowanych produktów potwierdzające nazwę produktu, producenta, gramaturę, skład, opakowanie.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy pzp przewiduje uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych, w wyznaczonym przez siebie terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Formularz cenowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ uwzględniający opisy oferowanych produktów potwierdzające nazwę produktu, producenta, gramaturę, skład, opakowanie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści zawartej Umowy w następujących okolicznościach:
a) zmiany podwykonawców, w szczególności zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp.
b) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;
c) zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 4 ust. 8 Umowy;
d) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy;
e) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, o której mowa w § 14 Umowy , uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu Umowy - zmiana może dotyczyć sposobu, terminu wykonania przedmiotu Umowy, a także wynagrodzenia Wykonawcy;
e) zmiany sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy;
f) zmiany ilości sztuk/ gramatur w opakowaniu/wielkości opakowania (inny sposób konfekcjonowania) z zachowaniem ogólnej (łącznej) zamawianej ilości danego asortymentu po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego;
g) zakupu towaru o tych samych parametrach, lecz niższej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie.
2. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony przewidują możliwość zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Szczegóły są określone w §11 i § 12 w załączniku nr 1 SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/dbfobialoleka.pl/public/postepowanie?postepowanie=43410460

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

Zobacz inne

Prawo