Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00137780/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Muzeum Śląskie w Katowicach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Prace remontowe oraz zabudowa ścian w przestrzeniach wystawienniczych Muzeum Śląskiego w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Śląskie w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001094121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: T. Dobrowolskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-205

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 32 779 93 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeumslaskie.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace remontowe oraz zabudowa ścian w przestrzeniach wystawienniczych Muzeum Śląskiego w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5087bb56-c317-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137780

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042220/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Prace remontowe polegające na: przebudowaniu i zbudowaniu ścian ekspozycyjnych, montażu szynoprzewodów wraz z reflektorami, malowaniu ścian i sufitów, naprawa i malowanie posadzki

1.1.4 Prace remontowe: malowanie ścian i sufitów oraz naprawa i malowanie posadzki, naprawa posadzki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
2. Środkiem komunikacji w niniejszym postępowaniu jest platforma zakupowa, której operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o., zwana dalej „Platformą”, adres: platformazakupowa.pl. Korzystanie przez Wykonawcę z Platformy jest bezpłatne.
3. Niniejsze postępowanie jest dostępne na profilu nabywcy Zamawiającego pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings w zakładce „Postępowania”. Z listy postępowań należy wybrać przedmiotowe postępowanie, aby przejść do zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający i Wykonawca mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, w sytuacjach awaryjnych, np. nie działa Platforma, przy czym nie dopuszcza się składania oferty ani dokumentów stanowiących załączniki do oferty za pośrednictwem poczty e-mail pod rygorem odrzucenia oferty takiego Wykonawcy. W treści korespondencji należy przywołać co najmniej znak sprawy ZP-261-5/23.
2. Wiadomość Wykonawca przekazuje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdującego się na stronie niniejszego postępowania. Formularz „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” nie służy do składania oferty. Ofertę należy złożyć zgodnie z postanowieniami w rozdziale XII SWZ.
3. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM
4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”;
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
5) Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
5. Zamawiający informuje, że:
1) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
2) za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pism, wyjaśnień oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego;
3) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania oraz wycofania ofert, a także innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. Ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus Sp. z o.o. usług nieodpłatnych dla konta użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem domeny platformazakupowa.pl opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl dla użytkowników (Wykonawców), dostępnym na stronie internetowej platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 14 SWZ;
2) zapoznał i stosuje się do instrukcji o której mowa w rozdziale IX ust. 13 SWZ.
9. Więcej informacji – SWZ rozdz. IX.
10. Oferta oraz oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 i 5 SWZ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
(tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy.
11. Forma pozostałych oświadczeń i dokumentów – SWZ rozdz. VI ust. 7 i 8.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) posiada statut administratora danych osobowych w stosunku do:
a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
c) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym),
dalej łącznie „Pani/Pana”;
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowicach,
ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, tel.: + 48 (32) 779 93 01, e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl;
3) w związku z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@muzeumslaskie.pl;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy Pzp;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także uprawnione instytucje określone przez przepisy prawa;
6) podmiotem przetwarzającym dane jest platformazakupowa.pl, której operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, NIP: 7792363577, KRS: 0000335959;
7) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat licząc od początku roku następnego po zakończeniu postępowania, a w przypadku zawarcia umowy do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż 10 lat licząc od początku roku następnego po zawarciu umowy, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
b) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z art. 13 lub 14 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. wymagane obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej (osób fizycznych), której dane zostały przekazane Zamawiającemu w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
3. Wykonawcy niebędący osobami fizycznymi zobowiązani są do zapoznania z ww. klauzulą informacyjną wszystkich osób, których dane osobowe przekazywane są przez Wykonawców Zamawiającemu wraz z ofertą lub wraz z jakimkolwiek innym dokumentem lub oświadczeniem.
* Wyjaśnienie: w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-261-4/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część A zamówienia: „Prace remontowe w przestrzeniach wystawienniczych"
Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w przestrzeniach wystawienniczych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1, w Katowicach. Prace będą się odbywały w budynku głównym na poziomach P-2 i P- 4 oraz w budynkach: „Spichlerz”, „Stolarnia” i „Łaźnia”.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Terminy dla poszczególnych przestrzeni zostały określone w Harmonogramie. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminów w Harmonogramie bez dokonywania zmiany do umowy, jeżeli nie zmienia się termin w zdaniu pierwszym § 3 ust. 2 umowy oraz ilość dni pomiędzy terminem wejścia Wykonawcy a terminem oddania przestrzeni pozostaje bez zmian.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SWZ:
- Załącznik nr 1A.1 do SWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia dla Części A zamówienia”,
- Załącznik nr 1A.2 do SWZ pn.: „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla Części A zamówienia”,
- Załącznik nr 1A.3 do SWZ pn.: „Przedmiar robót dla Części A zamówienia”.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy - Załącznik nr 2A do SWZ.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, dalej „Pracowników”.
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia Pracowników na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszy podwykonawca: osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, które zostały określone w ust. 1 STWiORB, czyli tzw. pracowników fizycznych, które to czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) - dalej zwanych łącznie „Pracownikami”.
Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w rozdziale VII ust. 11 SWZ będą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem niniejszego zamówienia. Wymóg ten nie dotyczy między innymi dostawców materiałów. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).
Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - regulują zapisy Istotnych postanowień umowy dla Części A zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212311-9 - Roboty budowlane w zakresie galerii sztuki

45410000-4 - Tynkowanie

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45432220-2 - Tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp (zwanych dalej „zamówieniami podobnymi”), polegających na powtórzeniu podobnych robót budowalnych:
1) przedmiot oraz zakres zamówień podobnych:
zamówienia podobne będą polegały w szczególności na wykonaniu następujących robót budowlanych opisanych w opisie przedmiotu zamówienia dla części A zamówienia (Załączniki nr 1A.1, 1A.2 oraz 1A.3 do SWZ) w następującej ilości (rodzaj i obmiar robót):
a. Jednowarstwowa gładź gipsowa na ścianach i sufitach /przygotowanie powierzchni - szpachlowanie, szlifowanie itp./ - 1000 m2
b. Zabezpieczenie podłóg – 500 m2
c. Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni – SUFIT- 1000 m2
d. Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni – ŚCIANY – 2000 m2
e. Uzupełnienie listwy przy posadzce - 100 m
f. Tapetowanie ścian - 700 m2
g. Budowa ścianki GK na lekkiej konstrukcji stalowej - 25 m2
h. Demontaż i montaż ścian wystawienniczych – 100 m2
i. Szlifowanie i malowanie posadzki parkietowej 500 m2
Łączna wartość zamówień podobnych nie będzie większa niż 244 292,00 PLN (netto).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości (obmiaru) robót, jak również realizacji innych podobnych robót budowlanych, które nie zostały wyżej wymienione, a które polegają na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do tych ujętych w zamówieniu podstawowym oraz są zasadne do wykonania remontu w danej przestrzeni. Zamówienia podobne będą realizowane w obiektach przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach.
2) Zamówienia podobne zostaną udzielone na następujących warunkach:
a. na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy dla Części A zamówienia (Załącznik nr 2A do SWZ), w tym dotyczących warunków płatności,
b. pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, a Strony w wyniku negocjacji uzgodnią wysokość wynagrodzenia oraz termin wykonania takiego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą Pzp na podstawie poniższych kryteriów, którym odpowiada określona liczba punktów. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny ofert do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część B zamówienia: „Realizacja zabudowy ścian wystawienniczych w przestrzeni wystawienniczej na poziomie P-4”
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano–remontowe w przestrzeni wystawienniczej w części wysokiej na poziomie P-4 budynku głównego w Muzeum Śląskim w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1, w Katowicach. Roboty obejmować będą zakres prac wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w następujących opracowaniach sporządzonych przez Pracownię Projektową CECHOWNIA Aleksandra Grzonka:
- Załącznik nr 1B.1 do SWZ pn.: „Opis techniczny”,
- Załącznik nr 1B.2 do SWZ pn.: „Koncepcja oraz projekt ścian ekspozycyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dla Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ulicy Dobrowolskiego 1”,
- Załącznik nr 1B.3 do SWZ pn.: „Przedmiar robót”
oraz w „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla Części B zamówienia” - Załącznik nr 1B.4 do SWZ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy - Załącznik nr 2B do SWZ.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 28 maja 2023 r., miejsce realizacji zostanie przekazane najpóźniej do dnia 10 maja 2023 r.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, dalej „Pracowników”.
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia Pracowników na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszy podwykonawca: osób wykonujących przedmiot zamówienia na terenie budowy, to jest: pracownicy fizyczni, malarze, operatorzy sprzętu oraz urządzeń, które to czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) - dalej zwanych łącznie „Pracownikami”.
Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w rozdziale VII ust. 11 SWZ będą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem niniejszego zamówienia. Wymóg ten nie dotyczy między innymi dostawców materiałów. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).
Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - regulują zapisy Istotnych postanowień umowy dla Części B zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212311-9 - Roboty budowlane w zakresie galerii sztuki

45410000-4 - Tynkowanie

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45432220-2 - Tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą Pzp na podstawie poniższych kryteriów, którym odpowiada określona liczba punktów. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny ofert do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Odnośnie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, Zamawiający informuje, że poza okolicznościami o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.). Przepisy art. 7 niniejszej ustawy stosuje się.
3. W zw. z powyższym w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące oświadczenia:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.) - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert.
2) Oświadczenie, o którym mowa powyżej (w rozdziale VI ust. 1 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w przypadkach określonych w rozdziale IV SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wraz ze złożeniem oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy (w tym Wykonawcy wspólnie składającego ofertę) działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, zawierający cenę oferty oraz warunki realizacji zamówienia.
3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) oświadczenie wymagane postanowieniami w rozdziale VI ust. 1 SWZ, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.);
2) pełnomocnictwo lub inny(-e) dokument(-y) potwierdzający(-e) umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwego rejestru – zgodnie z postanowieniami rozdziału VI ust. 3 SWZ;
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo dla pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa rozdziale VI ust. 4 SWZ (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp),
4) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI ust. 5 (składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego [Dz. U. poz. 835 ze zm.]);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp). Do ustanowienia powyższego pełnomocnika stosuje się w szczególności przepisy art. 98 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 1360). Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w przypadkach określonych w rozdziale IV SWZ.
3. Zamawiający, działając zgodnie z przepisem art. 58 ust. 4 ustawy Pzp określa następujące wymagania związane z realizacją zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnie realizujących zamówienie):
1) Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;
2) Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie wyznaczają spośród siebie pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona będzie korespondencja i któremu składane będą wszelkie oświadczenia wiedzy i woli Zamawiającego, ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie;
3) Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie wyznaczają spośród siebie pełnomocnika (lidera), z którym prowadzone będą rozliczenia i który będzie składał faktury Zamawiającemu. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, w szczególności nie dopuszcza się składania większej liczby faktur niż jedna w jednym okresie rozliczeniowym (przez pełnomocnika – lidera). Wykonawcy uregulują między sobą wewnętrzne zasady rozliczeń, a zapłata faktury wystawionej przez pełnomocnika (lidera) zwalnia Zamawiającego z obowiązku dokonywania jakichkolwiek dalszych wypłat na rzecz pozostałych wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, a Wykonawcy ci zwalniają Zamawiającego z jakichkolwiek zobowiązań względem nich.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań zgodnie z art. 60 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy odpowiednio dla Części A i B zamówienia (Załączniki nr 2A i 2B do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy zamieścić na Platformie pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings na stronie dotyczącej niniejszego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje ograniczenia liczby Wykonawców, których może zaprosić do negocjacji. Zamawiający korzystając z prawa do negocjacji zaprosi do negocjacji nie więcej niż trzech Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskały najwyższą łączna ilość punktów w kryteriach oceny ofert o których mowa w rozdziale XIV SWZ – w każdej z części zamówienia odrębnie. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do składania ofert dodatkowych.

Zobacz inne

Prawo