Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00138633/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

AGENCJA ROZWOJU POMORZA SPÓŁKA AKCYJNA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługi fotograficzne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA ROZWOJU POMORZA SPÓŁKA AKCYJNA

1.3.) Oddział zamawiającego: ARP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190044530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Grunwaldzka 472D

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-309

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@arp.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arp.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka akcyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługi fotograficzne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6ad2c9e-b9a5-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” RPOWP 2014-2020 EFRR b. „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” RPOWP 2014 – 2020 EFRR c. „Invest in Pomerania 2020" RPOWP 2014 – 2020 EFRR lub projektów dofinansowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.arp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.arp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl
2. Pełną obsługę techniczną Platformy zakupowej świadczy firma Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną pod numerem +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), lub pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl w sekcji „Korespondencja”.
Pozostałe wymogi określa SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

angielski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl, tel. +48 58 32 33 101, fax +48 58 32 33 200;
2) Administrator powołał inspektora ochrony danych , z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@arp.gda.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Pzp oraz Otwarty Rynek Elektroniczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Domaniewska 49, 02-672 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, właściciel Platformy zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz instytucje i podmioty Unii Europejskiej realizujące zadania związane z obsługą Funduszy Europejskich;
Ponadto dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne oraz realizującym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Zamawiającym i tylko zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP;
5) dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy będącego osobą fizyczną jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) osoba, której dane są przetwarzane, posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) osoba, której dane są przetwarzane, nie posiada:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych;
b) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostarczenie min. 1000 zdjęć (zdjęcia z terenu całego województwa pomorskiego oraz zdjęcia biznesowe)

4.2.6.) Główny kod CPV: 79961000-8 - Usługi fotograficzne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79962000-5 - Usługi obróbki zdjęć

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji 1
1. W ramach prawa opcji 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia profesjonalnej usługi fotograficznej na kolejne 12 miesięcy w ilości min. 200 fotografii w następujących proporcjach:
a. min. 10% wszystkich zdjęć będzie wykonanych z drona i/lub techniką 360°;
b. min. 20% wszystkich zdjęć będzie wykonana poza terenem Aglomeracji Trójmiejskiej;
c. min. 20% wszystkich zdjęć będzie zawierała ujęcia osób;
d. ok. 50 zdjęć biznesowych (wizerunkowe zdjęcia osób);
2. Usługi będą wykonywane na warunkach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający chcąc skorzystać z prawa opcji 1 złoży Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej jednostronne oświadczenie w tym przedmiocie w terminie 14 dni od dnia podpisania przez strony ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Prawo opcji 2
1. W ramach prawa opcji 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia profesjonalnej usługi fotograficznej na kolejne 12 miesięcy (po upływie okresu obowiązywania umowy przedłużonego na mocy Prawa opcji 1) w ilości min. 200 fotografii w następujących proporcjach:
a. min. 10% wszystkich zdjęć będzie wykonanych z drona i/lub techniką 360°;
b. min. 20% wszystkich zdjęć będzie wykonana poza terenem Aglomeracji Trójmiejskiej;
c. min. 20% wszystkich zdjęć będzie zawierała ujęcia osób;
d. ok. 50 zdjęć biznesowych (wizerunkowe zdjęcia osób);
2. Usługi będą wykonywane na warunkach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający chcąc skorzystać z prawa opcji 2 złoży Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej jednostronne oświadczenie w tym przedmiocie w terminie 14 dni od dnia podpisania przez strony ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość zdjęcia

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna obsługa fotograficzna wydarzeń tj. dokumentacja fotograficzna max. 50 jednodniowych wydarzeń na terenie województwa pomorskiego

4.2.6.) Główny kod CPV: 79961000-8 - Usługi fotograficzne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79962000-5 - Usługi obróbki zdjęć

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest zobowiązany do wykorzystania 10% podanej maksymalnej ilości wydarzeń tj. 5 wydarzeń.
Prawo opcji 1
1. W ramach prawa opcji 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia profesjonalnej usługi fotograficznej na kolejne 12 miesięcy w ilości 50 wydarzeń.
2. Usługi będą wykonywane na warunkach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający chcąc skorzystać z prawa opcji 1 złoży Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej jednostronne oświadczenie w tym przedmiocie w terminie na 14 dni przed zakończeniem terminu obowiązywania umowy.

Prawo opcji 2
1. W ramach prawa opcji 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia profesjonalnej usługi fotograficznej na kolejne 12 miesięcy w ilości 50 wydarzeń.
2. Usługi będą wykonywane na warunkach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający chcąc skorzystać z prawa opcji 2 złoży Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej jednostronne oświadczenie w tym przedmiocie w terminie na 14 dni przed zakończeniem terminu obowiązywania umowy przedłużonego na mocy Prawa opcji 1.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia (dysponuje lub będzie dysponował) osoby posiadające tj. co najmniej następujące doświadczenie:
Dla części 1 - co najmniej jedną osobę, która w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała przynajmniej:
a. 3 usługi fotograficzne, z których każda obejmowała wykonanie i obróbkę przynajmniej 20 zdjęć z drona, przy czym minimalna wartość każdej usługi wynosiła 3.000 zł brutto,
b. 3 usługi fotograficzne, których przedmiotem była biznesowa sesja wizerunkowa, przy czym minimalna wartość każdej usługi wynosiła 1.500 zł brutto.

Dla części 2 – co najmniej jedną osobę, która w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała przynajmniej 3 usługi fotograficzne, których przedmiotem były zdjęcia reportażowe z wydarzeń naukowych, biznesowych lub kulturalnych, przy czym minimalna wartość każdej usługi wynosiła 1.800 zł brutto.
UWAGA:
1) W przypadku, gdy za wykonane usługi rozliczenie nastąpiło w innej niż w PLN walucie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych usług przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ na stronie Zamawiającego.
2) Przez dwie usługi rozumie się usługi wykonanie na podstawie różnych umów.
3) Poprzez jedną usługę należy rozumieć usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.
4) Jeżeli zakres zrealizowanej usługi był szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie osób podać wartość usługi potwierdzającej spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
5) W przypadku gdy osoba realizowała usługę jako jedna z grupy osób Wykonawca może powoływać się jedynie na własne, realne doświadczenie tej osoby, które zdobyła realizując daną część usługi, tzn. może wykazywać doświadczenie tej osoby jedynie w zakresie, jaki rzeczywiście dana osoba wykonała. Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w grupie osób realizujących usługę, lecz poprzez konkretne czynności realizowane w jej ramach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu osób (w zakresie wskazanym w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.2 SWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ).
2) dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spełnienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W zakresie części 1 Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą pięć zdjęć zgodnie z poniższą specyfikacją:
1) widoki lub panoramy – 2 zdjęcia,
2) widoki lub panoramy z uwzględnieniem osób (niepozowane) – 1 zdjęcie,
3) obiekty – 1 zdjęcie,
4) wnętrza – 1 zdjęcie.
Przedmiotowe środki dowodowe powinny być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Każde zdjęcie powinno:
1) być przygotowane w formacie JPG w rozdzielności 300 dpi,
2) być szczegółowo opisane – opis pozwalający na określenie przedmiotu zdjęcia,
3) spełniać minimalne warunki opisane w OPZ.
3. Wykonawca może przedstawić propozycje ze swoich zasobów, przy spełnieniu minimalnych warunków opisanych w ust. 2.
4. Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w ust. 1 będą oceniane pod kątem zgodności oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz w ramach kryterium oceny ofert „Jakość zdjęcia”.
5. Niezłożenie przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w ust. 1 wraz z ofertą lub złożenie przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w ust. 1 wskazujących na niezgodność oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6. W ramach każdej z części Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą „Wykaz osób - doświadczenie”, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
7. „Wykaz osób - doświadczenie” będzie oceniany w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia”.
8. Niezłożenie oświadczenia wskazanego w ust. 6 lub złożenie oświadczenia nie wskazującego na spełnienie wymogów przewidzianych w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” będzie skutkowało przyznaniem Wykonawcy 0 pkt w kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia”.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca składa tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://arp.ezamawiajacy.pl poprzez jej załączenie w zakładce Załączniki.
2. Oferta powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie elektronicznego formularza ofertowego oraz złożenie Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
Uwaga: W razie sprzeczności pomiędzy treścią elektronicznego formularza ofertowego i Formularza ofertowego - Załącznik nr 2 do SWZ, przyjmuje się, że Wykonawca złożył ofertę o treści zawartej w Formularzu ofertowym, zaś elektroniczny formularz ofertowy będzie podlegał sprostowaniu.
Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ,
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w lit. a, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w lit. a, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 i 5 SWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;
e) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do złożenia oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
f) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;
g) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;
h) inne dokumenty wymienione w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1) w przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp;
2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty;
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem);
7) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz ofertowy.
9) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zmiany mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) warunków i terminów płatności,
3) osób wskazanych w ofercie, skierowanych do realizacji zamówienia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nastąpią jedynie w następujących uzasadnionych przypadkach:
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie;
2) w zakresie ust. 1 pkt 1 w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy, niezależnych od stron, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy w pierwotnym terminie;
3) w zakresie ust. 1 pkt 2 w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy;
4) w zakresie ust. 1 pkt 3, jeśli z przyczyn niezależnych od wykonawcy, niemożliwych do przewidzenia w chwili złożenia oferty, wykonywanie umowy z udziałem osoby wskazanej w ofercie jest niemożliwe,
przy czym zmiana określona w ust. 1 pkt 3 jest możliwa jedynie po wskazaniu przez Wykonawcę osoby mającej zastąpić osobę wskazaną w ofercie, która będzie mieć doświadczenie nie mniejsze niż określone w SWZ w ramach warunków udziału w postępowaniu oraz nie mniejsze niż doświadczenie osoby zastępowanej brane pod uwagę przy ocenie oferty w ramach kryteriów oceny ofert.
3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://arp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Zobacz inne

Prawo