Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00138880/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Poznania
w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolegiacki 17

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-841

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpb@um.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Poznania
w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1e06e0e-c3d9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138880

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029431/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto w pkt VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPb-II.271.24.2023.KS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Poznania.
Zamówienie jest udzielane w związku z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Poznania na lata 2021-2032” w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (przyjętego uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.), w którym wskazano, iż do zadań samorządu gminnego należy przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz udzielanie wsparcia mieszkańcom w procesie usuwania tych wyrobów.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3) Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90650000-8 - Usługi usuwania azbestu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1. ustawy,
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
UWAGA
W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt
V. 1. 1) lit. b) SWZ, Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń,
w szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 Kodeksu Spółek Handlowych) lub rejestru akcji (art. 3281 Kodeksu Spółek Handlowych). W przypadku Wykonawcy zagranicznego, w razie potrzeby, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z tłumaczeniem na język polski.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), w zakresie transportu i wytwarzania materiałów budowlanych zawierających azbest o kodzie odpadu 17 06 05* na terenie miasta Poznania - o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że Wykonawca samodzielnie lub jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej dwie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest*, o łącznej wartości usług co najmniej 150 000, 00 zł brutto.
*przez wyroby zawierające azbest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1680), rozumie się m.in. płyty faliste i płyty płaskie wykorzystywane jako pokrycia dachowe, okładziny ścienne, przegrody wewnętrzne, rury, materiały ognioochronne do konstrukcji budynków, złącza i uszczelki, materiały cierne i wyroby włókiennicze.
b) dysponują lub będą dysponować następującymi osobami:
co najmniej czterema osobami (w tym jedną osobą nadzorującą wykonywanie przedmiotu zamówienia) wyznaczonymi do realizacji przedmiotu zamówienia przeszkolonymi w zakresie BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., nr 216, poz. 1824).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 6 do SWZ;
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
obowiązującej umowy podpisanej ze składowiskiem posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (kod odpadu 17 06 05*), gwarantującej odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia lub zezwolenie na prowadzenie takiego składowiska odpadów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Obowiązująca umowa podpisana ze składowiskiem posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (kod odpadu 17 06 05*), gwarantująca odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia lub zezwolenie na prowadzenie takiego składowiska odpadów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ,
2) Formularz cenowy – załącznik nr 1 do Formularza ofertowego;
3) Dokumenty, o których mowa w pkt III. 1.4) lit. b) SWZ, jeśli dotyczy;
Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2a do SWZ,
5) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2b do SWZ,
jeśli dotyczy,
6) Oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 do SWZ, jeśli dotyczy,
7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ, jeśli dotyczy,
8) Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – załącznik nr 5 do SWZ, jeśli dotyczy,
9) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt III.2.1) SWZ (obowiązująca umowa ze składowiskiem),
10) Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum, Spółka cywilna):
1) ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, składając stosowne pełnomocnictwo,
2)składają oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ,
3) oświadczenie, o którym mowa w pkt VI. 1. SWZ, stanowiące załącznik nr 2a do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w § 15 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w składowych kryterium cena o wadze 100%.
Sposób przyznawania punktów w składowych kryterium cena określono w pkt. XI SWZ.
2. Termin wykonania zamówienia:
1) demontaż wyrobów zawierających azbest oraz usunięcie odpadów zawierających azbest wraz z zapakowaniem, zważeniem, transportem i przekazaniem
na składowisko odpadów niebezpiecznych do dnia 31 sierpnia 2023 r.
lub do wcześniejszego wykorzystania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 wzoru mowy,
2) realizacja całości przedmiotu umowy do dnia 13 września 2023 r.

Zobacz inne

Prawo