Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chorzów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00138956/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Centrum Integracji Międzypokoleniowej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup kompleksowego wyposażenia sceny w sali widowiskowej wraz z montażem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Integracji Międzypokoleniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385717389

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dabrowskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 245 93 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cimchorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cimchorzow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Aktywizacja międzypokoleniowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup kompleksowego wyposażenia sceny w sali widowiskowej wraz z montażem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9446fcb-c3d3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138956

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029892/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup kompleksowego wyposażenia sceny w sali widowiskowej wraz z montażem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zefo.chorzow/public/postepowanie?postepowanie=43650883

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Dokumenty zamówienia, bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, informacje, zmiany SWZ i innych dokumentów zamówienia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał w Systemie SmartPZP (system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej), zwanym dalej Systemem. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana do tego Wykonawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Systemu pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zefo.chorzow/public/postepowanie?postepowanie=43650883

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu E-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta wykonawcy dla wykonawców.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą przygotowuję się i składa, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) W celu złożenia oferty wykonawca zobowiązany jest założyć w Systemie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do Systemu swój podmiot. Użytkownik ten będzie pełnić rolę administratora podmiotu wykonawcy. Rejestracja w Systemie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning.
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
4) Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
5) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina są zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar.
Pozostałe postanowienia zgodnie z zapisami SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 7, 41-500 Chorzów, tel. 32 245 93 40, mail: sekretariat@cimchorzow.pl;
2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 508-534-287, adres e mail: biuro@bitprotect.pl;
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru oferty, także w celu podpisania, realizacji i rozliczenia umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit b i c) RODO;
4) Pana/Pani dane mogą być przekazane również innym podmiotom, w związku z realizacją potencjalnej umowy i ciążących na Panu/Pani obowiązkach z niej wynikających (np. odszkodowawczych), uprawnionym organom oraz podmiotom współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych;
5) Pana/Pani dane zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie;
6) Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
7) Pana//Pani dane będą przechowywane:
a) do czasu rozstrzygnięcia postępowania ofertowego a następnie zgodnie z kategorią archiwalną;
b) w przypadku zawarcia umowy do całkowitego jej rozliczenia, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną;
8) ma Pan/Pani prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także ma Pan/Pani prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
9) Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:
a) ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP;
b) z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
10) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
11) podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w dalszej kolejności również do zawarcia, realizacji i rozliczenia potencjalnej umowy;
12) zgromadzone Pana/Pani dane osobowe nie będą służyły do profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z-II.260.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 203252,34 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: zakup kompleksowego wyposażenia sceny w sali widowiskowej w siedzibie Centrum Integracji Międzypokoleniowej, przy ul. gen H. Dąbrowskiego 7 w Chorzowie wraz z montażem. Zakup wyposażenia sceny uwzględnia: nagłośnienie; oświetlenie sceniczne; system projekcji obrazu; system sterowania; ekran oraz projektor; kurtynę sceny przednią oraz tylną wraz z kompleksowym montażem wymienionego wyżej sprzętu audiowizualnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punków łącznie za wszystkie kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji sprzętu audiowizualnego

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, z odpowiednimi kwalifikacjami/ uprawnieniami tj.:
- jedną osobą pełniącą funkcje koordynatora wszystkich branż, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektronika lub akustyka.
- co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu co najmniej 1 kV.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 2 roboty polegające na dostawie wraz z instalacją i uruchomieniem systemu audiowizualnego na kwotę, co najmniej 100 000,00 złotych brutto każda, w budynku użyteczności publicznej. Przy czym: przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynki przeznaczone na potrzeby kultury i sztuki, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
1) kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załączonych przedmiarów robót (załącznik nr 9), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej (załączniki 9 i 10 do SWZ). Do kosztorysu uproszczonego należy załączyć zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu wraz z cenami. Ponadto, do kosztorysu ofertowego należy załączyć uzupełniony załącznik nr 11 – wymagane parametry minimalne/równoważne sprzętu audiowizualnego.
2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) oświadczenie z art. 117 ust. 4 - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – załącznik nr 8.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek ustawowych, o których mowa w art. 455 ustawy pzp oraz w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących okolicznościach:
1) ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku;
2) zmiana lub wprowadzenie podwykonawców, na warunkach określonych w SWZ. Zmiany w zakresie podwykonawców mogą nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy;
3) zmiany w zakresie sposobu, terminu lub zakresu wykonania prac według SWZ, w następstwie wprowadzenia ograniczeń poprzez rozporządzenia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) i ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1657 z późn. zm.);
4) zmiany obowiązujących przepisów prawa, jeżeli w wyniku tych regulacji konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
3. Warunki dokonania zmian umowy:
1) zmiana powinna zostać zainicjowana na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy oraz zostać szczegółowo uzasadniona;
2) zmiana powinna być zgodna ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz podstawą do jej dokonania wynikającą z niniejszej umowy;
3) zmiana nie może naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców;
4) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić tylko, wtedy gdy nie jest sprzeczna z ustawą pzp;
5) zmiana wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie.
5. Wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Systemu pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zefo.chorzow/public/postepowanie?postepowanie=43650883 nie później niż do dnia 30.03.2023 r. godz. 10:00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo