Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mieszkowice, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00139165/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice w roku 2023 – pierwszy etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539195

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Moryńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Mieszkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-505

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 43 12 645

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mieszkowice@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mieszkowice.szczecin.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice w roku 2023 – pierwszy etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-738ba71c-c308-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139165

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00135979/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwomieszkowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”) poprzez zakładkę „Korespondencja” lub przy użyciu poczty elektronicznej – mieszkowice@szczecin.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy SmartPZP(dalej–„Platforma”)poprzez zakładkę„Korespondencja” lub przy użyciu poczty elektronicznej–mieszkowice@szczecin.lasy.gov.pl Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dok. elektr. oraz środków komunikacji elektr. musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporz.PrezesaRM z dn.30.12.2020r.w spr. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dok. elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zam.publ. lub konkursie.Za datę wpływu oświadczeń, ofert, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy.Aktualny data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.W celu skorzystania z Platformy konieczna jest
rejestracja Wykonawcy pod adresem:https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwomieszkowice po kliknięciu na przycisk „Załóżkonto”.Wyk. rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go
za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.Podgląd i pobieranie dok. postępowania nie wymaga logowania.Zam., informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.Do przesłania dokumentów i złożenia oferty nie jest niezbędne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego.Szczegółowe inf. o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektr.oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których listaznajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm Min.wymagania techniczne dot. korzystania zPlatformy:a)przesyłane dok.powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc,.docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar,.7z, .eml, .msg,b)wymagania sprzętowe
dla Wyk.:-przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11-lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome,Mozilla Firefox,Opera.Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,-sys.operacyjny Windows7i późniejsze,-zainstalowane środowisko Java w wersji min.1.8 (jre),-w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalowaćdodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,-oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym, -stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż1Mb/s,-komputer klasy PC lub MAC,o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB
RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12-lub ich nowsze wersje,-zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dok. i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy.Wszelkie inf.stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ust.z dn.16kwietnia1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,które Wyk. zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu(PAdES,XAdES)i jego typu(zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu(typ zewnętrzny)lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):-dokumenty w formacie „pdf”należy podpisywać tylko formatem PAdES, -Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.Pełen i
szczegółowy opis wSWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art.13 ust.1i2rozporz.PE i Rady(UE)2016/679z dnia27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)( „RODO”)Zam. informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice, ul.Moryńska 1, 74 – 505 Mieszkowice.Tel.91 43 12 645, email: mieszkowice@szczecin.lasy.gov.plAdministrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, p.Karolinę Kaczmarek,z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl, telefonicznie wybierając numer+48 91 432 87 Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Zam.udostępnia dane osobowe, o których mowa w art.10RODO w celu umożliwienia korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dzialeVIPZP,do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. R0RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6ust.1lit.c RODOw celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256PZP–w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego
archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w
oparciu o przepisy PZP, a także na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe pozyskane w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe
pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym
usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku
Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Pozostałe informacje w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie nadleśnictwa Mieszkowice w roku 2023 PIERWSZY ETAP - polegające na:
- wykonaniu narzutu z kamienia z recyklingu 31,5-63 na zagłębieniach i dołach w miejscach wskazanych przez zamawiającego z rozłożeniem do uzgodnionej grubości i zagęszczeniem
- wykonaniu uzupełnień z pospółki grubości według potrzeb na zagłębieniach i dołach w miejscach wskazanych przez zamawiającego
- mechanicznym profilowaniu podłoża
- mechanicznym zagęszczeniu nawierzchni
- wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego skał litych 0/31 gr. 10 cm po zagęszczeniu
- wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego skał litych 0/31 gr. 15cm po zagęszczeniu
- ułożeniu geotkaniny o wytrzymałości 40/40 KN/m;
- korytowaniu , profilowaniu i zagęszczaniu podłoża;
- mechanicznym ścinaniu poboczy
- wykonaniu wykopów rowów i kanałów melioracyjnych
- wykonaniu przepustów rurowych betonowych o śr 40-60 cm
-oczyszczeniu przepustów z namułu
-mechanicznym spulchnianiu nawierzchni drogi gruntowej
- mechaniczne spulchnianie nawierzchni drogi z kruszywa łamanego
- robotach ziemnych (mechaniczne) kat. I – V wykopy na wzniesienia dróg z wywozem oraz dowiezieniem w zagłębieniach i dolinach , dróg tworząc nasyp wraz z formatowaniem, zagęszczaniem gruntu;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 8 ust 1. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Wykonywanie zleceń szczegółowych będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1) pkt 7) PZP.
Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1) pkt 7) PZP, będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, nie przekroczy 100 % wartości niniejszego zamówienia. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.
Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1) pkt 7) PZP, będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1) pkt 7) PZP, będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia oraz wykonania robót podobnych do stanowiących przedmiot zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania – na warunkach analogicznych jak opisane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób obliczania punktów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

C = (Cn:Co) x100 pkt x 60 %

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w ofercie (załącznik nr 2 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium „Termin przystąpienia do realizacji zlecenia szczegółowego” ocena ofert zostanie dokonana w następujący
sposób:
W ramach kryterium „termin przystąpienia do realizacji zlecenia szczegółowego” Zamawiający będzie dokonywał oceny zgodnie z
następującymi zasadami:
1. Punkty zostaną przyznane w oparciu o zaoferowany przez Wykonawcę w formularzu oferty sporządzonym wg. załącznika nr 2 do SWZ termin przystąpienia do realizacji zleceń szczegółowych.
2.Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin przystąpienia do realizacji zleceń szczegółowych nie dłuższy niż 5 dni. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dłuższy, wówczas oferta zostanie uznana za niezgodną z niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia.
3. Brak wskazania w formularzu oferty terminu przystąpienia do realizacji zleceń jest jednoznaczny z uznaniem oferty za niezgodną z niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia.
4. W ramach kryterium „termin przystąpienia do realizacji zlecenia szczegółowego” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
5. Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
liczba punktów= (Najkrótszy termin przystąpienia do realizacji zlecenia szczegółowego : termin przystąpienia do realizacji zlecenia
szczegółowego oferty ocenianej) x 100 x 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do realizacji zlecenia szczegółowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał:
co najmniej 2 roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub remont lub naprawa drogi o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100 PLN) .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3 SWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
e) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg załącznika nr 3B do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 1-2, b) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, c) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, d) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, e) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, f) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), g) art. 109 ust. 7-8 i 10 PZP - (wzór oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
b) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert, wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
b) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 3A i załącznik 3B do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
-Wykonawcę,
- Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 3C i załącznik 3D do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie określonej w art. 118 w zw. z art. 266 PZP, o ile dotyczy,
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 9.4. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
e) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP
- działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 13.4. lit e) SWZ, sporządzone w sposób określony w pkt 9.13.-9.22 SWZ,
g) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
h) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej),
i) wypełniony kosztorys ofertowy (załącznik nr 10).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP S.A w Chojnie nr rachunku: 13 1020 4812 0000 0902 0037 9248 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice w roku 2023 – pierwszy etap”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty W-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(konsorcjum):1)w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy)wszystkich W-ców. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;2)oferta musi być podpisana w taki sposób,by wiązała prawnie wszystkich W-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do
oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;3)Ośw-a,o których mowa w art.125ust.1PZP,
tj. ośw-e o spełnieniu war. udziału w post.(wg zał. nr3A do SWZ) oraz ośw-e. o braku podstaw do wykluczenia(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B doSWZ)składa każdy z W-ców.Ośw-a te potwierdzają brak podstaw wykl. oraz spełnienie war. udziału w post. w zakresie,w jakim każdy z W-ców wykazuje spełnianie war. udziału w post. Ośw-a Wyk-ców. wspólnie
ubiegających się o udzielenie zam.,o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.4) dok.,o których mowa w pkt9.3.SWZobowiązany będzie złożyć każdy z Wy-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. 5)wszyscy Wy-cy.
wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. będą ponosić odp. solidarną za wyk. umowy;6)Wy-cy. wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. wyznaczą spośród siebie Wy-cę kierującego(lidera),upoważ. do zaciągania zobow.,otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;7)Z-cy może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wyk. umowy w całości przez lidera lub od wszystkich W-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. łącznie lub każdego z osobna. 8)Z-cy inf. o treści przepisu art.117ust.4PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do war. dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia W-cy wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. mogą polegać na zdolnościach tych z W-ców, którzy wykonają roboty budowlane,do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym W-ca. jest zobow.załączyć do oferty podmiotowy śr.dowodowy w postaci ośw.,z którego wynika, które
roboty budow. wykonają poszczególni W-cy. Wzór ośw.został zawarty w Formularzu Oferty( Zał.nr1doSWZ) i Z-cy zaleca złożyć to ośw. właśnie w tym Formularzu. Obowiązek złożenia ośw., odnosi się również do W-ców, prowadzących działalność w formie sp. cywilnej.W przyp.W-ców wykonujących działalność w formie sp. cywilnej post. dot.oferty W-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.(konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zast., że do odpowiedzi na wezwanie Z-cego do złożenia dok., o którym mowa w pkt9.3.SWZnależy załączyć(1)zaśw. właściwego naczelnikaUSpotwierdzające, że W-ca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109ust.1pkt1)PZP,wystawionego nie wcześniej niż 3m-ce przed jego złożeniem, a w przyp. zalegania z opłaceniem pod. lub opłat wraz z zaśw., Z-cy żąda złożenia dok. potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert W-ca dokonał płatności należnych pod. lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, oraz(2)zaśw.albo innego dok.właściwej terenowej jednostki organizacyjnejZUSlub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowejKRUSpotwierdzającego, że W-ca nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrowotne, w zakresie art.
109ust.1pkt1PZP,wystawione nie wcześniej niż 3m-ce przed jego złoż., a w przyp. zalegania z opłaceniem składek na ubezp. społ. lub zdrowotne wraz z zaśw. albo innym dokumentem Z-cy żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu skł. ofert W-ca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia szczegółowo zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ. 1.Zamawiający na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:
(1) w zakresie zmiany terminów realizacji poszczególnych zleceń szczegółowych;(2)w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w szczególności robót zamiennych;(3)W zakresie zmiany Wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w pkt (2) będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
II.Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.III.Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz
(ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, nie stanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust.
1PZP.Pełen i szczegółowy opis w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy (SmartPZP) - https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwomieszkowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełen i szczegółowy opis warunków zamówienia w SWZ dostępny na stronie:
https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwomieszkowice

Zobacz inne

Prawo