Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pęczniew, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00139173/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PĘCZNIEWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego na potrzeby Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PĘCZNIEWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: SZGKIM PĘCZNIEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 731513469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WSPÓLNA 6

1.5.2.) Miejscowość: Pęczniew

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-235

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43 678 19 78

1.5.8.) Numer faksu: 43 678 19 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgkimpeczniew@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jo.e-peczniew.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego na potrzeby Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a67a23df-c3e6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139173

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038440/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup samochodu asenizacyjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a67a23df-c3e6-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zgkimpeczniew@op.pl (nie dotyczy składania ofert).

Szczegóły dotyczące komunikacji zamawiającego z wykonawcami wskazane zostały w rozdziale XII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Regulacje w przedmiocie RODO zawarte zostały w rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZGKiM. ZP. 271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, bezwypadkowego pojazdu asenizacyjnego wraz ze wszystkimi jego przynależnościami na potrzeby Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi pojazdu.
Pojazd ma być przeznaczony do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.
Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 t.j. z późn. zm.) oraz spełniać wymogi określone polskimi normami dopuszczającymi do eksploatacji. Certyfikaty zgodności CE/WE/
Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu praz spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.2002.193.1617) oraz posiadać znaki CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.
Pojazd ma być fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 r.
Masa DMC nie większa niż 16000 kg
Kabina 3 osobowa malowana fabrycznie w kolorze białym natomiast zbiornik malowany w kolorze niebieskim RAL 5005.
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia w języku polskim: instrukcję obsługi, konserwacji i napraw oraz książki gwarancyjne.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie potwierdzone pisemnym certyfikatem w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu ora jego podstawowej diagnostyki.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego - ul Wspólna 6, 99-235 Pęczniew - własnym transportem wraz z rozładunkiem na swój koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 24 miesięcy gwarancji na podwozie, silnik, podzespoły i zabudowę.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis pogwarancyjny i dostawę części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty dostawy pojazdu. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny podwozia zlokalizowany w odległości do 200 km od siedziby.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (G)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek udziału w postępowaniu:

Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie dostawy co najmniej 2 pojazdów asenizacyjnych lub pojazdów specjalistycznych z beczką o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto każdy z pojazdów.
Na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca może wykazać wykonanie dostawy 2 pojazdów asenizacyjnych w ramach jednej umowy/kontraktu/zamówienia lub po jednym takim pojeździe w ramach odrębnych umów/kontraktów/zamówień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt IX.1. w zakresie art. 108 ust. 1, oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, ich wartości, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - wzór wykazu stanowi załącznik nr 2.4 do formularza oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu składa ten z Wykonawców/ci z Wykonawców, który/którzy wykazuje/ą spełnienie warunku.
6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający zażąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres oraz warunki wprowadzenia zmian do umowy wskazane zostały w pkt XXII SWZ.
1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
2) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. Termin zostanie wydłużony o czas, w którym niemożliwe było realizowanie umowy.
b) w przypadku niemożliwości dochowania terminu realizacji umowy, z przyczyn innych niż wymieniona powyżej, a nie obciążających Wykonawcy. Termin zostanie zmieniony proporcjonalnie do długości czasu trwania przeszkody.
3) zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,
4) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy.
5) zmiany stawki podatku VAT:
- w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie powiększona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.
- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.
3. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 454-455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert określone w pkt. XX SWZ. Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie 3 Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą sumę punktów we wszystkich kryteriach łącznie.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczność wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022.835).

Zobacz inne

Prawo