Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00139275/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Odnowienie wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych i systemów posiadanych przez zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514319

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka J. Piłsudskiego 7/9

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-575

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: (89) 52 32 400

1.5.8.) Numer faksu: (89) 52 72 049

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: piotr.bucwilo@uw.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odnowienie wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych i systemów posiadanych przez zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea139e26-c31f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139275

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00067441/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Odnowienie wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych i systemów posiadanych przez zamawiającego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://olsztyn-uw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: w postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w
szczególności składanie zapytań do treści SWZ, oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie: 1) za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem https://olsztyn-uw.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub 2) za pomocą poczty elektronicznej piotr.bucwilo@uw.olsztyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”.
3. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
4. Za datę wpływu zapytań do treści SWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail zamawiającego. W przypadku skorzystania z platformy zakupowej za datę wpływu zapytań do treści SWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na platformie zakupowej.
5. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
7. Szczegółowe informacje dotyczące korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.
2. Jako właściciel platformy zakupowej, na której zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie, działającą pod adresem https://olsztyn-uw.ezamawiajacy.pl, odbiorcą danych osobowych jest także Otwarty Rynek Elektroniczny Spółka Akcyjna 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000041441, REGON 017282436, NIP 526-25-35-153.
3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@uw.olsztyn.pl.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszą realizacją umowy.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp, lub którym udostępniona zostanie umowa. Dane mogą być także udostępniane podmiotom zapewniającym zamawiającemu komunikację elektroniczną oraz bankom podczas wykonywania transakcji rozliczeniowych. W celu zapewnienia stałego dostępu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego i bezpiecznego przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, dane będą udostępniane dostawcom wykorzystywanych przez zamawiającego systemów informatycznych z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa przetwarzania.
6. W przypadku korzystania przez wykonawców z prawa do środków ochrony prawnej określonych w Dziale IX Pzp, mogą być udostępniane informacje o wyrokach skazujących, naruszeniach prawa i powiązanych z tym środkach bezpieczeństwa (o których mowa w
art. 10 RODO).
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku umowy przez okres 10 lat. Okres przechowywania umowy obejmuje czas niezbędny do umożliwienia dochodzenia roszczeń przez strony.
8. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy.
9. Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) do sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO,
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO-IV.272.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odnowienie wsparcia technicznego producenta dla urządzeń sieciowych i systemów posiadanych przez zamawiającego, polegającego na dostarczeniu aktualnego oprogramowania, a także na pomocy technicznej świadczonej telefonicznie oraz naprawie uszkodzonego sprzętu w zakresie:
1) odnowienia rocznego wsparcia dla urządzenia Fortinet Forti AP U433F – 1 szt.,
2) odnowienia rocznego wsparcia dla urządzenia Fortinet FG600E – 2 szt.,
3) odnowienia rocznego wsparcia dla systemu FortiAnalyzer-VM – 1 szt.,
4) odnowienia rocznego wsparcia dla urządzenia FortiGate FG60E UTM – 3 szt.,
5) odnowienia rocznego wsparcia dla urządzenia FortiGate FG60F UTM – 6 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.
3. Wykonawca dostarczy zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania umowy dokument potwierdzający odnowienie wsparcia technicznego dla urządzeń i systemów, o których jest mowa w pkt 1.
4. Opisy znajdujące się w załączniku nr 3 do SWZ zawierają minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamó wienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.
5. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.
6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami, w tym z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71356300-1 - Usługi wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-03-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów wskazanych w SWZ. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty według wskazanego w SWZ wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ,
2) wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców,
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu – w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) wykonawcy zobowiązani są do ustanawiania pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) wypełnione oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, które nie są zmianami istotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w zakresie i
przypadkach, a także zgodnie z warunkami ich wprowadzenia, opisanymi w projektowanych postanowieniach umowy –
załączniku do SWZ. 3. Inicjatorem zmian może być zamawiający lub wykonawca poprzez wystąpienie w formie pisemnej lub
elektronicznej w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian oraz ich uzasadnienie. 4. Strona umowy występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności opisanych w projektowanych postanowieniach umowy – załączniku do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę składa się za pośrednictwem platformy zakupowej https://olsztynuw. ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Okres realizacji zamówienia wskazany w sekcji 4.2.10) będzie obowiązywał od dnia podpisania umowy do maksymalnie 8 marca 2025 roku, zgodnie z poniższym wykazem:
1) Fortinet Forti AP U433F – PU433F5E19007691 – okres wsparcia będzie obowiązywać od dnia 13.02.2024 roku do dnia 12.02.2025 roku,
2) Fortinet FG600E – FG6H0E5819904454 – okres wsparcia będzie obowiązywać od dnia 01.05.2023 roku do dnia 30.04.2024 roku,
3) Fortinet FG600E – FG6H0E5819904666 – okres wsparcia będzie obowiązywać od dnia 01.05.2023 roku do dnia 30.04.2024 roku,
4) FortiAnalyzer-VM – FAZ-VMTM20002958 – okres wsparcia będzie obowiązywać od dnia 03.04.2023 roku do dnia 02.04.2024 roku,
5) FortiGate FG60E UTM – FGT60E4Q16072827 – okres wsparcia będzie obowiązywać od dnia 06.10.2023 roku do dnia 05.10.2024 roku,
6) FortiGate FG60E UTM – FGT60ETK18074326 – okres wsparcia będzie obowiązywać od dnia 03.02.2024 roku do dnia 02.02.2025 roku,
7) FortiGate FG60E UTM – FGT60ETK19076818 – okres wsparcia będzie obowiązywać od dnia 17.12.2023 roku do dnia 16.12.2024 roku,
8) FortiGate FG60F UTM – FGT60FTK2109BEHJ – okres wsparcia będzie obowiązywać od dnia 09.03.2024 roku do dnia 08.03.2025 roku,
9) FortiGate FG60F UTM – FGT60FTK2109BGCE – okres wsparcia będzie obowiązywać od dnia 09.03.2024 roku do dnia 08.03.2025 roku,
10) FortiGate FG60F UTM – FGT60FTK2109BH1L – okres wsparcia będzie obowiązywać od dnia 09.03.2024 roku do dnia 08.03.2025 roku,
11) FortiGate FG60F UTM – FGT60FTK2109BFJQ – okres wsparcia będzie obowiązywać od dnia 09.03.2024 roku do dnia 08.03.2025 roku,
12) FortiGate FG60F UTM – FGT60FTK2109BED0 – okres wsparcia będzie obowiązywać od dnia 09.03.2024 roku do dnia 08.03.2025 roku,
13) FortiGate FG60F UTM – FGT60FTK2109BFJU – okres wsparcia będzie obowiązywać od dnia 09.03.2024 roku do dnia 08.03.2025 roku.

Zobacz inne

Prawo