Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Widawa, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00139409/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA WIDAWA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg w miejscowości Ligota

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIDAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934571

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Kościuszki 10

1.5.2.) Miejscowość: Widawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-170

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 436721034

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@widawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.widawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg w miejscowości Ligota

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1154c676-c3ec-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139409

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063676/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg w miejscowości Ligota

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1154c676-c3ec-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane
w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). Szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej uregulowany został w treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Widawa z siedzibą w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor@cbi24.pl.
3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 19 ustawy Pzp;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 79 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osobie, której dane osobowe dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie przewiduje stosowania ograniczenia RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIK.271.3.2023.DK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1070984,04 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,, Przebudowa dróg w miejscowości Ligota” zlokalizowanych na działkach nr ewid.: 16, 88, 92, 90, 143, 128, 34, 45, 39, 154 obręb Ligota gmina Widawa.
Zakres rzeczowy obejmuje:
Projekt nr 1 (dz. nr ewid. 39, 45, 34 obręb Ligota):
- Wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 3,5 – 4,0 m – odcinek IV długości 148,9 m,
z włączeniem do drogi powiatowej nr 1765E;
- Wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 3,5 – 4,0 m – odcinek V długości 230,0 m
- Wykonanie obustronnych poboczy dróg z tłucznia kamiennego o szerokości 0,5 m,
- Odmulenie i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych,
- Remont istniejących przepustów pod zjazdami i pod jezdnią,
- Usunięcie drzewa – 1 szt.
- Regulację zasuw wodociągowych,
- Oznakowanie pionowe i poziome zgodnie ze stałą organizacją ruchu.
Projekt nr 2 (dz. nr ewid. 16, 92, 88, 90, 143, 128 obręb Ligota):
- Wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 3,0 - 4,0 m z obustronnymi poboczami szerokości 0,2 -0,5 m – odcinek nr 1 długości 239,7 m;
- Wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 4,0 m z obustronnymi poboczami szerokości 0,75 m – odcinek nr 2 długości 123,5 m, z włączeniem do drogi powiatowej nr 1765E;
- Wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m w obustronnych krawężnikach – odcinek nr 3 długości 79,5 m
- Odmulenie i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych przy odcinku drogi nr 2,
- Remont istniejących przepustów pod zjazdami i pod jezdnią przy odcinku drogi nr 2,
- Przebudowę i budowę zjazdów,
- Regulację zasuw wodociągowych,
- Oznakowanie pionowe i poziome zgodnie ze stałą organizacją ruchu.
Projekt nr 3 (dz. nr ewid. 45, 154 obręb Ligota):
- Wykonanie jezdni bitumicznej drogi gminnej o szerokości 4,0 m z mijanką szerokości 5,0 łącznej długości 414 m,
- Wykonanie obustronnych poboczy dróg z tłucznia kamiennego o szerokości 0,75 m
z lokalnym poszerzeniem do 1,5 m,
- Odmulenie i odtworzenie istniejącego, jednostronnego, rowu przydrożnego,
- Przebudowę 2 zjazdów publicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje projektowe stanowiące załącznik Nr 11 do SWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik Nr 12 do SWZ, stałe organizacje ruchu - załącznik Nr 14 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryterium oceny jest:
cena – 60 %
gwarancja – 40 %
Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: C = Pc + Pg
gdzie : Pc – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena
Pg – ilość uzyskanych punktów w kryterium gwarancja
C – suma uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach
A) Kryteria oceny oferty, waga kryterium, sposób punktowania.
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:
Cena 60 %
Sposób punktowania - Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.
Gwarancja 40 %
Sposób punktowania - Najdłuższa gwarancja otrzyma najwięcej punktów. Okres udzielonej gwarancji musi mieścić się w granicach od 60 do 84 miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 84 miesiące nie będzie dodatkowo punktowane, a Zamawiający przyjmie do oceny oferty gwarancję w wysokości 84 miesiące. Wykonawca, który zaoferuje 60 miesięcy otrzyma 0 punktów za to kryterium. W pozostałych przypadkach ilość punktów zostanie wyliczona metodą interpolacji liniowej, zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej.
B) Sposób oceny ofert.
Ocena ofert – wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria wyboru:
1. Kryterium – cena oferty 60 %
1.1. Punktacja :
Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 60 % gdzie Cn – cena najniższa wśród ofert.
Co – cena ocenianej oferty.
2. Kryterium - gwarancja 40 %
Punktacja:
Pg = Gb/24 * 100 pkt * 40% gdzie Gb – okres gwarancji powyżej minimalnego wymaganego (60 miesięcy) w ofercie rozpatrywanej (w miesiącach).
Punkty, otrzymane w poszczególnych kryteriach, po sumowaniu stanowić będą ocenę badanej oferty. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która otrzyma największą ilość punktów.
Dla każdego z kryteriów Zamawiający będzie dokonywał wyliczeń liczby przyznanych punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) w celu potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie realizację co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na:
- budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o wartości brutto nie mniejszej niż 800 000,00 zł,
w ramach jednej umowy o wartości i zakresie rzeczowym jak wyżej,
b) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi:
- w specjalności drogowej – 1 osoba,
wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.), upoważniające do kierowania robotami, objętymi przedmiotowym zamówieniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu opisanych w ust. 28.1 pkt 4a i 4b SWZ, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający w zależności od rodzaju, przeznaczenia oraz ilości lub znaczenia robót budowlanych, żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych – załącznik nr 8 do SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli Wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcja, spółki cywilne), wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych;
Jeżeli roboty budowlane były wykonywane przez Wykonawcę wspólnie z innym podmiotem lub podmiotami, w wykazie podaje się również informacje o częściach zamówienia, które były wykonywane przez tego Wykonawcę.
W przypadku, gdy dokument potwierdzający wykonanie robót budowlanych obejmuje różne rodzaje robót budowlanych, w wykazie robót oprócz wskazania danych z ww. dokumentu Wykonawca winien wyszczególnić żądaną przez Zamawiającego robotę budowlaną wraz z jej wartością, która jest wymagana na spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Jeżeli wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych i wskazać w wykazie kwotę dokonanego przeliczania. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona powyższego przeliczenia i nie wskaże w wykazie kwoty przeliczenia, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) dokument potwierdzający, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest to wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SWZ. Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami budowlanymi. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Niżej wymienione dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego, nie należy ich składać wraz ofertą:
a) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub spółki cywilne ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub każdy wspólnik spółki cywilnej według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ;
b) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych:
- w art. 108 ust. 1 pkt 3,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 w zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- w art. 108 ust. 1 pkt 5 dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- w art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;
wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 15 do SWZ.
c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 Pzp w zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwa, pozostałe dokumenty opisane w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 31 marca 2023 r. do godz. 10:00 w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100).
32.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 ze zm.).
32.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli Oddział w Widawie Nr rachunku 91 927900070000010120000030 z dopiskiem "Wadium, nr referencyjny: RIK.271.3.2023.DK Zadanie pn. ,,Przebudowa dróg w miejscowości Ligota”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Wzory oświadczeń Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia zawiera SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki, na poczet wykonania zamówienia objętego niniejszą umową.
2. Zamawiający może udzielić zaliczki wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy.
3. Zamawiający przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej.
4. Wykonawca we wniosku o udzielenie zaliczki wskaże, na podstawie zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego, zakres robót, na których realizację wykorzysta zaliczkę.
5. Zaliczka będzie stanowić 2% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. Za rozliczenie zaliczki uznaje się odbiór prac zrealizowanych z udzielonej zaliczki oraz przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji części zamówienia, na którą zaliczka została
wypłacona.
7. Zamawiający może zażądać zwrotu udzielonej zaliczki w przypadku, gdy opóźnienie
realizacji jakiegokolwiek elementu robót ujętego w zaakceptowanym harmonogramie, o którym
mowa w ust. 4 przekracza 14 dni w stosunku do terminów w nim określonych.
8. W nieprzewidzianych, wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiający na wniosek
Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczki w innym terminie.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został uregulowany w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Zobacz inne

Prawo