Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Żabno, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00139458/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Żabno

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup lekkiego samochodu dla OSP w Bobrownikach Wielkich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żabno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000529137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ul. Władysława Jagiełły 1

1.5.2.) Miejscowość: Żabno

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-240

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zabno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup lekkiego samochodu dla OSP w Bobrownikach Wielkich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3fee9fd0-c3ea-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139458

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052751/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup samochodu specjalnego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Wielkich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3fee9fd0-c3ea-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl, dzp@zabnp.pl, tgdowski@zabno.pl, amosio@zabno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”.
3) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie
wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na
Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw.
konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin
Platformy e-Zamówienia.
7) Poza komunikacją za pomocą platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza również
komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej (z wyłączeniem składania ofert):
a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
– Mateusz Libera, Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno, w godz. 730 – 1300, tel. +48/14 645 60 12, wew. 27, e-mail: mlibera@zabno.pl
b) w sprawach proceduralnych:
– Tomasz Gdowski, Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno, w godz. 730 – 1300,
tel. +48/14 645 60 12, wew. 52, e-mail: tgdowski@zabno.pl
– Arkadiusz Mosio, Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno, w godz. 730 – 1300,
tel. +48/14 645 60 12, wew. 31, e-mail: amosio@zabno.pl
8) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe
informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy
e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
9) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących
kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych.
10) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej lub podpisem osobistym w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności
w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt..
11) Wykonawcy w korespondencji kierowanej do Zamawiającego powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania (znakiem sprawy).
W zakresie nie wymienionym powyżej zastosowanie mają zapisy SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup lekkiego samochodu dla OSP w Bobrownikach Wielkich”
3) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8, art. 18, art. 74, oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w Informacji nt. RODO - załącznik nr 6 do SWZ.
6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
– obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
– obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
8) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 6 do SWZ.
Sposób i zasady udostępniania danych osobowych określają zapisy SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.12.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zamówienie obejmuje zakup lekkiego samochodu dla OSP w Bobrownikach Wielkich
2) Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z:
a) ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r. poz. 2022).
c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
3) Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
4) Pojazd musi być aktualnie zarejestrowany na terenie Polski,
5) Musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji jako pojazd specjalny.
6) Pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie OC, kartę pojazdu (opcjonalnie), kartę gwarancyjną w języku polskim, instrukcję obsługi w języku polskim
7) Musi posiadać oznakowanie numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz. KG PSP z 2020r. poz. 3).
Kompletne i ważne świadectwo/świadectwa dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.
Szczegółowe dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.
8) Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia określają:
 Formularz wymagań techniczno-użytkowych pojazdu – Załącznik nr 4 do SWZ,
 Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.
9) Odbiór przedmiotu zamówienia wraz z:
a) kompletem kluczyków do pojazdu,
b) kompletem wszystkich dokumentów gwarancyjnych dotyczących pojazdu (w tym: wymagane homologacje, bądź oświadczenie producenta o zgodności z normami, karty gwarancyjne), w tym instrukcję obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,
c) instrukcjami obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim.
d) właściwymi dokumentami, niezbędnymi do dokonania rejestracji pojazdu przez Starostę tarnowskiego (Starostwo Powiatowe w Tarnowie), tj. w szczególności dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
odbędzie się w siedzibie Wykonawcy
10) Gwarancja jakości i rękojmi na podwozie oraz zabudowę pożarniczą dostarczonego pojazdu wynosi 24 miesiące licząc od dnia protokolarnego jego odbioru.

Uwagi końcowe
1) Pojazd musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, gotowy do użytkowania w celu wynikającym z warunków zamówienia,
2) nie może być ograniczony prawami osób trzecich,
3) nie może być przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia (wykonawcy przysługuje pełne prawo do dysponowania)
4) musi być wolny od jakichkolwiek wad prawnych oraz obciążeń na rzecz osób i podmiotów trzecich (leasing, zastaw).
5) Zamawiający zastrzega sobie przed dokonaniem odbioru pojazdu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, prawo do sprawdzenia faktycznego stanu technicznego, wyposażenia oraz danych pojazdu ze stanem deklarowanym w ofercie przez Wykonawcę. W przypadku nie spełniania przez oferowany pojazd wymagań określonych przez Zamawiającego i deklarowanych przez Wykonawcę, skutkować będzie według wyboru Zamawiającego wezwaniem do przedstawienia innego pojazdu spełniającego kryteria lub odstąpienia od umowy i naliczeniem kar umownych.
6) Wykonawca musi być właścicielem pojazdu lub mieć potwierdzone w formie pisemnej prawo do dysponowania nim.
7) Części składowe oraz wyposażenie wchodzące w skład pojazdu nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
8) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty, za którego właściwe ustalenie odpowiada Wykonawca.
9) Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia.
10) Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w pkt. 2) powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
11) Jeżeli dokumenty zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentach zamówienia, które traktować należy jako minimalne. W związku z powyższym materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne (art. 99 ust. 5 Pzp) o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu (art. 99 ust. 6 Pzp), uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (pkt.)
1. Cena 60 punktów
2. Termin wykonania zamówienia 20 punktów
3. Termin płatności faktury 20 punktów
Razem 100 punktów

2) Sposób dokonywania oceny:
a) Sposób oceny ofert w kryterium cena (Pc):
Pc = (Cbn /Cb) x 60 punktów

Gdzie: Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.

b) Sposób oceny ofert w kryterium termin wykonania zamówienia (Pt):
• Wykonanie zamówienia w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt.
• Wykonanie zamówienia w terminie do 55 dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt.
• Wykonanie zamówienia w terminie do 50 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt.

c) Sposób oceny ofert w kryterium termin płatności faktury (Pf):
• Płatność faktury w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia – 0 pkt.
• Płatność faktury w terminie do 21 dni od dnia jej doręczenia – 10 pkt.
• Płatność faktury w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia – 20 pkt.

d) Całkowita „Liczba punktów”, zostanie obliczona w następujący sposób:
Lp = Pc + Pt + Pf,

gdzie:
Lp - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Pt – liczba punktów uzyskanych w kryterium termin wykonania zamówienia
Pf – liczba punktów uzyskanych w kryterium termin płatności faktury

4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy:
a) Na skutek okoliczności wskazanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021, poz. 2095 z późn. zm.), na warunkach określonych w ustępie 4 tegoż artykułu.
b) zmiany parametrów technicznych lub podzespołów zamawianego pojazdu, jeżeli będą one korzystniejsze dla Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również ewentualną zmianę wynagrodzenia w tym względzie.
c) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub usprawiedliwionych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu niezbędne dowody, potwierdzające fakt, iż nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia nie nastąpiło z jego winy. Dotyczy to w szczególności przestojów w produkcji części lub podzespołów niezbędnych do zamontowania w pojeździe lub innych niezależnych od Wykonawcy sytuacji.
d) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania czynników zewnętrznych niezależnych od stron, takich jak klęski żywiołowe (np. powodzie, podtopienia, pożary, trąby powietrzne, wichury, itp.), działania wojenne, akty terroryzmu, stany wyjątkowe, wojenne lub innych okoliczności noszących znamiona siły wyższej, powodujących niemożność terminowej realizacji zamówienia.
e) zmiany terminu realizacji na skutek przewlekłości postępowań administracyjnych, obowiązków nałożonych przez organy władcze, zmian przepisów prawa, strajków, blokad, protestów itp. będących przyczyną niemożność zakończenia realizacji zamówienia w ustalonym terminie.
f) zmiany terminu realizacji lub wynagrodzenia Wykonawcy, na skutek błędów w dokumentach zamówienia, lub innych dokumentach związanych z realizacją zamówienia, które nie zostały wykryte przez żadną ze stron, pomimo zachowania należytej staranności.
g) innych postanowień umowy w przypadkach:
• zmian wynikających z przekształceń własnościowych,
• zmian organizacyjno-technicznych,
• zmiany adresów,
• obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,
• zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego) - zmiana ta następuje poprzez dokonane w formie pisemnej zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,
• przekształcenia Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne) winno nastąpić w formie aneksu do umowy.
h) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą: stawki podatku od towarów i usług,
• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

Zobacz inne

Prawo