Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Trąbki Wielkie, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00139549/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA TRĄBKI WIELKIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wyposażenia serwerowni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TRĄBKI WIELKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675066

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 12

1.5.2.) Miejscowość: Trąbki Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-034

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://trabkiw.ug.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wyposażenia serwerowni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5f3f1ec-c36e-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139549

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044138/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wyposarzenia serwerowni Urzędu Gminy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający otrzymał grant nr 489/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/trabkiw_ug

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/trabkiw_ug

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał
wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. lub poczty elektronicznej e-mail. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy lub poczty elektronicznej
e-mail.
Wykonawca, jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia,
formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne
z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx
ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z rozszerzeń:
1) .zip
2) .7Z

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z pkt 27 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z pkt 27 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia serwerowni zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ - Opisem Przedmiotu Zamówienia. OPZ zawiera minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia jako nowego, kompletnego, nieużywanego, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz wydania dokumentacji dotyczącej dostarczonego przedmiotu zamówienia np. certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych wraz z dostawą.
Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu używanego, poleasingowego, powystawowego, po zwrocie itp. Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający.
Nie dopuszcza się stosowania adapterów, przejściówek, ani innych urządzeń zewnętrznych w celu osiągnięcia wymaganych portów i funkcjonalności urządzeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pełnej zgodności parametrów oferowanego sprzętu z wymogami niniejszej SWZ i Opisie przedmiotu zamówienia.
Odbiór dostarczonego sprzętu nastąpi w formie protokołu odbioru jakościowego w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia sprzeta do Zamawiającego i stwierdzeniu ich zgodności z warunkami zamówienia. Protokół odbioru jakościowego zostanie przekazany wykonawcy na adres e-mail wskazany w ofercie i jeżeli nie będzie zawierał zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia faktury, natomiast jeżeli będzie zawierał zastrzeżenia wykonawca zobowiązany jest zabrać przedmiot zamówienia (na własny koszt) nie spełniający opis przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 3 do SWZ) i dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z opisem w terminie 5 dni. Za nie dotrzymanie tego terminu zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 5 ust 2 pkt 2) umowy.

5.1.2. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy wymagane przedmiotowe środki dowodowe, testy, wydruki opisane w załączniku nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31213300-5 - Szafy kablowe

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

30233141-1 - Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

31682520-1 - Awaryjne urządzenia wyłączeniowe

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ustawy Pzp z 2019 r, tj. zakupu dodatkowego sprzętu wyposażenia serwerowni o parametrach i na warunkach takich samych jak zamówienie podstawowe. Prawo opcji oznacza, że Zamawiający na pewno zakupi podstawowy zakres przedmiotu zamówienia zgodny z załącznikiem 3 do SWZ, natomiast sprzęt objęty prawem opcji zostanie zakupiony w zależności od potrzeb i posiadanych środków przez Zamawiającego zgodnie z następującymi zasadami:
1)zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy wartość oferty najkorzystniejszej będzie niższa od posiadanych środków przez zamawiającego. Pozwoli wtedy to na zakup sprzętu w ramach prawa opcji do wysokości posiadanych środków na to zamówienie.
2) prawo opcji obejmuje zakup sprzetu zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zał.3 do SWZ do wartości 20% zamówienia podstawowego,
3) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
4) ceny jednostkowe brutto objęte prawem opcji będą takie same jak podane w ofercie na zamówienie podstawowe;
5) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem wysłanym na adres e-mail podany w ofercie do kontaktu, o woli skorzystania z prawa opcji z podaniem ilości, do 14 dni od podpisania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć takie same laptopy i na takich samych warunkach co realizował zamówienie podstawowe,
6) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za ten zakres przedmiotu zamówienia na warunkach zamówienia podstawowego.
5.1.4 Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy czy aneksu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielanej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących, aktualnych na dzień składania ofert, przedmiotowych środków dowodowych w odniesieniu do wykazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ):
1) na potwierdzenie zgodności z normami:
a)Szafa rack zestaw- PN-EN 62368-1:2015-03, PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 załączyć do oferty certyfikat potwierdzający, wystawiony przez niezależny podmiot certyfikacyjny;
-Moduły keystone - Zgodność z normami: EIA/TIA 586A, ISO 11801:2011, PN-EN 50173-1:2013 ROHS 2002/95/WE IEC 60603-7-1:2011 C – załączyć do oferty potwierdzającą deklarację CE;
- Panel wentylatorów - Zgodność z dyrektywą 89/336/EEC oraz normami:
EN 55022:1988/A1:2000/A2:2003 Class B; EN 61000-3-2:2000/A1:2001, EN 61000-3-3:1995/A1:2001
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 (IEC 61000 -4-2:1995/A2:2000, IEC 61000-4-3:2002, IEC 61000-4-4:1995/A2:2001, IEC 61000-4- 5:1995/A1:2000, IEC 61000-4-6:1996/A1:2000, IEC 61000-4- 9:1993/A1:2000, IEC 61000-4-11:1994/A1:2000 - załączyć do oferty potwierdzającą deklarację CE;
2) na potwierdzenie wydajności procesora:
a) serwer - procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik 8 000 – załączyć do oferty wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/
b) macierz procesor musi osiagać wynik 3450 wteście Average CPU Mark – załączyć do oferty wydruk ze strony www.cpunechmark.net lub www.passmark.com
c) serwer kopii zapasowej – procesor musi osiagać wynik 1940 wteście Average CPU Mark – załączyć do oferty wydruk ze strony www.cpunechmark.net

3) certyfikaty i standardy:
Serwer musi znajdować się na ogólnodostępnej liście producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzającej kompatybilnośc oferowanego sprzętu i oprogramowania- załączyć do oferty wydruk ze strony; Serwer musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski – załączyć do oferty oświadczenie producenta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

19.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
19.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/trabkiw_ug

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

Zobacz inne

Prawo