Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tuchola, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00139853/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Tuchola

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naprawa dróg o nawierzchni gruntowej lub gruntowej ulepszonej oraz dostawa kruszywa niezbędnego do naprawy dróg gruntowych na terenie gminy Tuchola w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuchola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351156

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Zamkowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Tuchola

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi212@tuchola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.miasto.tuchola.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa dróg o nawierzchni gruntowej lub gruntowej ulepszonej oraz dostawa kruszywa niezbędnego do naprawy dróg gruntowych na terenie gminy Tuchola w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5193e96a-c402-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139853

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033029/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Naprawa dróg o nawierzchni gruntowej lub gruntowej ulepszonej oraz dostawa kruszywa niezbędnego do naprawy dróg gruntowych na terenie gminy Tuchola w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/tuchola

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
- strona internetowa prowadzonego postępowania dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/tuchola
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie pytań, ofert, zawiadomień, wyjaśnień oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/tuchola (link Profilu Nabywcy).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5.8. Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz.
2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego
z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5.9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
5.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221 ustawy Pzp.
5.11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5.18. Zalecenia Zamawiającego:
Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne
z załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”,
zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
5.19. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
5.20. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z rozszerzeń:
1) zip
2) 7Z
5.21. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5.22. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie
10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który
wynosi maksymalnie 5MB.
Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej zawarto w rozdz. 5 SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/tuchola

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 24.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchola, w imieniu której działa Burmistrz Tucholi wykonujący prawem
określone obowiązki z wykorzystaniem aparatu pomocniczego – Urzędu Miejskiego w Tucholi.
Kontakt: Plac Zamkowy 1,89-500 Tuchola, e-mail: burmistrz@tuchola.pl, tel. 52 5642500, fax.: 52 334 21 38.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych:
- będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art.. 253 Ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021.1129 ze zm.), dalej „ustawy Pzp”.
- będą upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych,
- mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy związani z Administratorem Danych
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a następnie według kategorii archiwalnej dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia.
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana
dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 5 Ustawy Pzp.
8) Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
9) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
11) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: 52
336 34 33 lub pod adresem e-mail: iod@tuchola.pl
* Wyjaśnienie: w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o
którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.5.2023.AS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie realizowane będzie zgodnie z poniższym opisem.
3.2. Etap I: Naprawa dróg o nawierzchni gruntowej lub gruntowej ulepszonej na terenie gminy Tuchola w 2023 roku
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie naprawy dróg (wyboje, koleiny, dziury) o nawierzchni gruntowej, gruntowej ulepszonej: żużlem (frakcja 0-16mm), żwirem (frakcja 4-31,5mm), tłuczniem kamiennym: melafir, gabro (frakcja 0-31,5mm), tłuczniem betonowym (frakcja 0-31,5mm), tłuczniem wapiennym (frakcja 0-31,5mm), tłuczniem budowlanym: betonowo – ceglanym (frakcja 0-63mm wolna od odpadów: np. prętów, folii) wraz z ich mechanicznym zagęszczeniem walcem na terenie gminy Tuchola.
Przewidywana wielkość zamówienia:

L.p.
rodzaj kruszywa ilość [t]
2023
1 żużel 50
2 żwir 50
3 tłuczeń kamienny (melafir, gabro) 150
4 tłuczeń betonowy 400
5 tłuczeń wapienny 200
6 tłuczeń budowlany (gruz betonowo-ceglany) 400

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie wykonania robót, np. uszkodzenia urządzeń wod.-kan.
Wykonawca zapewni wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Zamawiający ma prawo wstrzymać roboty z uwagi na złą jakość wbudowywanego materiału (np. obecność materiałów obcych typu drewno, folia, elementy metalowe we wbudowanym materiale lub wbudowanie materiału nieodpowiedniej frakcji).
Materiał przed wbudowaniem musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku wbudowania materiału obarczonego wadą podlega on usunięciu / wymianie na koszt Wykonawcy.
Po wykonaniu naprawy:
1) droga podlega protokolarnemu odbiorowi przy udziale Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy,
2) droga musi zostać uprzątnięta z luźnego, niewbudowanego kruszywa.
Zakres robót będzie ustalany sukcesywnie według wstępnego harmonogramu:
1) naprawy dróg w sezonie wiosennym należy wykonać w terminie od 15 marca do 15 maja(miasto i gmina),
2) naprawy dróg w sezonie jesiennym należy wykonać w terminie od 01 września do 31 października (miasto i gmina).
Po zakończeniu okresu zimowego Zamawiający dokona przeglądu nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta i gminy, na podstawie którego sporządzony zostanie szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram zostanie przekazany pisemnie Wykonawcy. Zakres robót podlegać będzie dalszym aktualizacjom, o czym Wykonawca każdorazowo informowany będzie pisemnie.
Sprzęt, który Wykonawca powinien posiadać: Wykonawca zapewni zamawiającemu co najmniej 1 równiarkę wraz z walcem na realizację zamówienia obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Oferent określi cenę netto bez podatku VAT i brutto z podatkiem VAT za naprawę nawierzchni gruntowej, gruntowej ulepszonej:
1) żużlem za 1 tonę wbudowanego materiału z mechanicznym zagęszczeniem,
2) żwirem za 1 tonę wbudowanego materiału z mechanicznym zagęszczeniem
3) tłuczniem kamiennym (melafir, gabro) za 1 tonę wbudowanego materiału z mechanicznym zagęszczeniem,
4) tłuczniem betonowym za 1 tonę wbudowanego materiału z mechanicznym zagęszczeniem.
5) tłuczniem wapiennym za 1 tonę wbudowanego materiału z mechanicznym zagęszczeniem.
6) tłuczniem budowlanym (gruz betonowo – ceglany wolny od odpadów) za 1 tonę wbudowanego materiału z mechanicznym zagęszczeniem.
Gotowość przystąpienia do robót: Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o potrzebie ich wykonania (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną).

3.3. Opis etapu II: Dostawa kruszywa niezbędnego do naprawy dróg gruntowych na terenie gminy Tuchola w 2023 roku
Dostawa żużlu (frakcja 0-16mm), żwiru (frakcja 4-31,5mm), tłucznia kamiennego: melafir, gabro (frakcja 0-31,5mm), tłucznia betonowego (frakcja 0-31,5mm), tłucznia wapiennego (frakcja 0-31,5mm), tłucznia budowlanego: betonowo – ceglanego (frakcja 0-63mm wolna od odpadów) niezbędnych do wykonania miejscowych napraw dróg gruntowych i gruntowych ulepszonych na terenie gminy Tuchola.
Przewidywana wielkość zamówienia:

L.p.
rodzaj kruszywa ilość [t]
2023
1 żużel 50
2 żwir 50
3 tłuczeń kamienny (melafir, gabro) 100
4 tłuczeń betonowy 200
5 tłuczeń wapienny 100
6 tłuczeń budowlany (betonowo-ceglany) 200

Oferent określi cenę netto bez podatku VAT i brutto z podatkiem VAT za dostawę 1 tony żużlu, żwiru, tłucznia kamiennego: melafir, gabro, tłucznia betonowego, tłucznia wapiennego oraz tłucznia budowlanego: betonowo – ceglanego na wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie gminy Tuchola. Dostawy odbywać się będą wg aktualnych potrzeb zamawiającego.
Gotowość przystąpienia do robót: Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o potrzebie ich wykonania (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną).
3.4. Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.), o ile nie są one wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie na podstawie wpisu do CEIDG działalności gospodarczej -załącznik nr 1 -wzór umowy par. 7.
3.5. Wszelkie zaistniałe wątpliwości Wykonawca powinien konsultować
z Zamawiającym.
3.6. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy własne (pochodzenie, producent itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany przez Zamawiającego.
3.7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym art. 10 ustawy Prawo budowlane. Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych niniejszą umową wyłącznie wyrobów i materiałów nowych w stanie kompletnym i nieuszkodzonym dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 –Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).
3.8. Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są na stronie internetowej prowadzonego postępowanie. Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/tuchola

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
18.2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:
Opis kryteriów oceny Znaczenie
A. cena 60%
B. termin płatności faktury 40%
Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania wynosi 100.
A/KRYTERIUM CENY ŁĄCZNEJ BRUTTO (max. 60 pkt.) – zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy
ocenie oferty:
cena oferowana najniższa
A = --------------------------------------------- x 100 pkt. x 60%
cena oferty badanej
B/KRYTERIUM TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY(max. 40 pkt )–zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy
ocenie oferty:
najkrótszy termin płatności zaproponowany
w ważnych ofertach
B = ---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 40%
termin płatności zaproponowany
w ofercie ocenianej
Max. termin płatności wskazany przez Wykonawcę wynosi 30 dni, natomiast min. termin płatności wskazany przez Wykonawcę
wynosi 7 dni.
UWAGA!
Podanie terminu płatności mniejszego niż 7 dni lub większego niż 30 dni lub brak podania terminu płatności w formularzu ofertowym
będzie skutkować odrzuceniem oferty.
18.3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie
będzie miał następujący wzór:
P (punkty) = A + B
18.4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.
18.5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
18.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w
ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
18.7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną,
zgodnie z art. 248 ustawy Pzp.
18.8. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 18.7 SWZ, Zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdz. 6 i 7 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (dla każdej z części zamówienia):
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 50 000,00 zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
A (dotyczy wykazu robót – etap 1):
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie przynajmniej jednej roboty polegającej na:
- wykazaniu min. jednej roboty dotyczącej naprawy dróg o nawierzchni gruntowej lub gruntowej ulepszonej kruszywem
– dołączenie referencji potwierdzających prawidłowe ich wykonanie.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu jeżeli przedstawi w wykazie wykonanych robót - robotę wykonaną, podając jej rodzaj, wartość, datę, miejsce wykonania i podmioty na rzecz, których robota została wykonana, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ wraz z dowodem dot. robót wskazanych w wykazie robót, potwierdzającym, że robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
B (dotyczy wykazu sprzętu – etap 1): wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał iż dysponuje:
część 1:
 równiarka – 1 szt.
 walec – 1 szt.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadane przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń według zasady: spełnia -nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: b) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
 oświadczenie wykonawcy o aktualności oświadczenia składanego na podst. art. 125 ust.1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz 835) według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.
9.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych
w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
9.4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
9.5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
Szczegółowe informacje rozdz. 9 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych tj.:
a) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
1) wykaz wykonanych robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ wraz z dowodami dot. robót wskazanych w wykazie robót budowlanych, potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty ,
2) wykaz narzędzi koniecznych do wykonania zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 8,
3) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10.5. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) wzór pełnomocnictwa załącznik nr 11 - dla osoby podpisującej ofertę do występowania w
imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym).Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§ 2 ustawy z dnia 14.02.1991r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa
nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
2) Oświadczenia wymienione w rozdziale 8 pkt 1 niniejszej SWZ tj.
a) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 3 do SWZ
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp– dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1) SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
e) dowód potwierdzający wniesienie wadium.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę wobec którego zachodzi podstawa wykluczenia
przewidziana w art.7 ust.1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835) Zapisy o
niepodleganiu wykluczeniu na podst. ww. ustawy zamieszczono w zał. nr 3, 6 i10 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

14.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium wskazując tytuł:
„wadium, nr postępowania ZP.271.2.3.2023.AS – Naprawa dróg o nawierzchni gruntowej lub gruntowej ulepszonej oraz
dostawa kruszywa niezbędnego do naprawy dróg gruntowych na terenie gminy Tuchola w 2023 roku
część ……
(wskazać część/i na które Wykonawca składa ofertę/y)
14.2 Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w zakresie wykonania części w wysokości:
Część 1. 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100)
Część 2. 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100)
14.3 Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie
uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin składania ofert).
14.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Tucholi Nr 15 8174 0004 0000 2163 2000 0005
14.5 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
14.6 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
14.7 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 14.5. ppkt 2)-4), Wykonawca
przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
14.8 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na
rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach skutkujących zatrzymaniem wadium określonych w art. 98 ust. 6
ustawy.
14.9 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.
14.10 Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę
zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo
nie upłynął termin do jego wniesienia.
14.11 Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 14.10, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z
wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
14.12 Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14.13 Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub
poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarto w rozdz. 14 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

17.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 58 ustawy) są obowiązani do
ustanowienia pełnomocnika i złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.
17.2. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest
upoważniony. W przypadku gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do
reprezentowania podmiotu, do oferty należy dołączyć również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.
17.3. Pełnomocnictwa powinny być dołączone do oferty w oryginale w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
17.4. Do udzielenia pełnomocnictwa dla osoby, o której mowa w pkt. 17.1., postanowienia pkt. 17.2 i 17.3. stosuje się
odpowiednio.
17.5. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o których mowa w art. 58 ustawy.
17.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
17.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w
rozdziale 8 pkt 8.1., składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
17.8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

20.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej
umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.
20.2. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ – wzorem umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian
umowy:
„Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) istnieje możliwośćdokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
a) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy,
b) wystąpienia „siły wyższej”, wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po
podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. Strony są zobowiązane
do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako
„siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami,
c) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
d) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu umowy.
2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.
4. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.
5. Zmniejszenie zakresu usług i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia.
6. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany
jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w
przedmiotowej umowie.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Zamawiający zobowiązany
jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy i dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
9. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie
są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.10. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia
nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie”.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/tuchola

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

19.1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu.
19.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
19.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt
19.2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
19.4. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 1 do SWZ.
Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
19.5. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, powinien przedłożyć:
- w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej - umowę regulującą współpracę Wykonawców działających wspólnie (umowa
konsorcjum lub umowa spółki cywilnej).
19.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w
postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie (art. 263 ustawy Pzp).
19.7. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez zamawiającego o
miejscu i terminie podpisania umowy.
19.8. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu - wszystkie części
zmówienia:
w przypadku wykonawców występujących wspólnie – kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców zawierającą
w swojej treści następujące postanowienia:
• sposób ich współdziałania,
• zakres czynności powierzonych do wykonania każdemu z nich,
• numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji kontraktu,
• solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
• wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w
imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego.

Zobacz inne

Prawo