Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Knurów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140083/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa i montaż systemu ESOK na pływalni krytej przy ul. Szpitalnej 23”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie

1.3.) Oddział zamawiającego: MOSiR Knurów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276905595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górnicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-193

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 330-48-10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosirknurow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirknurow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kultura fizyczna i sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa i montaż systemu ESOK na pływalni krytej przy ul. Szpitalnej 23”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd0f6cd5-ad14-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140083

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00519621/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż systemu ESOK na pływalni krytej przy ul. Szpitalnej 23

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dd0f6cd5-ad14-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
3. Adres strony internetowej - https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin
Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce
„Centrum Pomocy”, z którymi Wykonawca ma obowiązek zapoznania się.
2. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e- zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną
treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
6. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami – z wyłączeniem składania ofert:
1) W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”):
a) za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności zadawanie pytań (w tym wniosków o wyjaśnienie
treści SWZ), przekazywanie wezwań i zawiadomień,
b) formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
c) załączniki zgodnie z PZP lub rozporządzeniem, o którym mowa powyżej w ust. 5 powinny być - zgodnie z wyborem wykonawcy /wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia / podmiotu udostępniającego zasoby / podwykonawcy - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym typu zewnętrznego lub wewnętrznego.,
d) w zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
3) Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia
wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6) Szczegółowe zasady komunikacji określa Instrukcja „Komunikacja w postępowaniu” zamieszczona na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl, zakładka: Centrum pomocy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy,
że:
1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Knurowie, ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów, tel.: (32) 330-48-10, faks (32) 330-48-12, e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl, strona internetowa: www.mosirknurow.pl, BIP: www.knurow.bip.info.pl, reprezentowany przez Dyrektora MOSiR.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z MOSIR Knurów, dostępnym pod adresem e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
a) osobiście do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2;
b) pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2;
c) z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@mosirknurow.pl, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Górnicza 2, 44 -193 Knurów.
4) Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
b) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b).
5) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania swoich danych, nie będzie możliwości:
a) wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa;
b) zawarcia lub wykonania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOSiR.2320.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i montaż systemu ESOK na pływalni krytej przy ul. Szpitalnej 23” wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą oprogramowania oraz sprzętu informatycznego, rękojmią, gwarancją, opieką i serwisem powdrożeniowym jak również wykonaniem potrzebnego okablowania.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Dostawę i montaż oraz prace informatyczno-wdrożeniowe Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) wraz z okablowaniem, obejmujące następujące elementy:
a) analizę przedwdrożeniową,
b) sprzęt komputerowy do 2 stanowisk kasowych (tj. komputer, UPS, drukarka – jedna na 2 stanowiska, itp.),
c) sprzęt do serwerowni (szafa serwerowa, serwer, switch, UPS, skrzynka rozdzielcza z wyposażeniem itp.),
d) 3 bramki kołowrotkowe oraz 1 bramkę uchylną,
e) 146 sztuk pasków basenowych z transponderem,
f) 146 sztuk zamków do szafek basenowych,
g) 2 sztuki czytników kasowych,
h) czytniki szafkowe wraz ze sterownikiem (ilość czytników uzależniona od rodzaju zaoferowanego systemu ESOK),
i) 4 sztuki czytników bramkowych,
j) 1 sztukę czytnika czasu pobytu,
k) 1 sztukę konwentera,
l) kable oraz wykonanie okablowania,
m) 1 sztukę automatu połykającego paski,
n) oprogramowanie,
o) zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego kompatybilność z sprzętem Zamawiającego tj. dwoma drukarkami fiskalnymi FAWAG LITE , w tym na Platformie Sprzętowej dostarczonej przez Wykonawcę,
p) wykonanie pełnej, dostosowanej do wymagań Zamawiającego konfiguracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania,
q) dostosowanie obecnie funkcjonujących kart abonamentowych (1266 sztuk) do nowego ESOKA bądź wymiana na nowe,
r) wdrożenie ESOK, tj. uruchomienie i przekazanie ESOK do korzystania Zamawiającemu,
s) migrację danych ze starego systemu ESOK do nowego systemu ESOK,
t) przeprowadzenie szkoleń z obsługi ESOK,
u) pełną dokumentację,
2) Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania systemu ESOK, w tym udzielenie licencji na dostarczone oprogramowanie i dokumentację,
3. Wykonawca zobowiązany jest również do udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot Umowy wraz z opieką powdrożeniową oraz serwisem powdrożeniowym.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia oraz ustalenia wynikające z wzoru umowy, stanowiące załączniki do SWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.
5. Zamawiający w ramach zamówienia wymaga dostawy fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego, sprawnego, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz oryginalnie zapakowanego sprzętu.
6. Dostarczony sprzęt ma być przedstawiony przez Wykonawcę do odbioru w sposób pozwalający na dokonanie jego oceny na zgodność z umową. Stwierdzenie w protokole odbioru niezgodności sprzętu z wymaganiami określonymi w umowie zobowiązuje Wykonawcę do jego wymiany na nowy, wolny od wad oraz zgodny z wymaganiami określonymi w umowie. Zamawiający ostatecznie odbierze przedmiot umowy po stwierdzeniu prawidłowości dokonanej wymiany. Wymiana sprzętu na nowy nastąpi w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą danego sprzętu do momentu podpisania protokołu jego odbioru przez Zamawiającego.
7. Koszty transportu zamawianego sprzętu, jego wniesienia, rozmieszczenia i montażu ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również wszelkie inne koszty które mogą wystąpić w związku z realizacją zamówienia, konieczne do jego kompletnego zakończenia.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i szkody zamawianego sprzętu, powstałe w czasie transportu do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Zamawiającego.
9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprzętu równoważnego wszędzie tam, gdzie w OPZ opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje sprzęt dostarczony przez konkretnego Wykonawcę.
10. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno - eksploatacyjne oraz użytkowe sprzętu i materiałów zastosowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w OPZ.
11. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres zadeklarowany w ofercie, nie krótszy niż 36 miesięcy, począwszy od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag, sporządzonego w obecności Wykonawcy i Zamawiającego.
12. Wykonawca będzie również świadczyć opiekę powdrożeniową i serwis powdrożeniowy na warunkach wskazanych we wzorze umowy oraz w OPZ. Opieka powdrożeniowa obejmuje okres 6 miesięcy od daty wdrożenia ESOK, zakończonego podpisaniem protokołu odbioru bez uwag. Serwis powdrożeniowy rozpoczyna swój bieg od następnego dnia po zakończeniu opieki powdrożeniowej i kończy się wraz z upływem okresu gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

48810000-9 - Systemy informacyjne

51610000-1 - Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji

51612000-5 - Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30232110-8 - Drukarki laserowe

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30237280-5 - Akcesoria zasilające

30216000-6 - Czytniki magnetyczne lub optyczne

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-17 do 2023-07-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP
2) w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykluczenie Wykonawcy może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się:
a) doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej dwóch dostaw polegających na dostawie wraz z instalacją elektronicznego systemu obsługi klientów na kwotę co najmniej 150.000,00 zł brutto.
Warunek, o którym mowa wyżej zostanie spełniony jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch dostaw wraz z instalacją opisanych powyżej.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 i 3 zostaną spełnione jeżeli:
1) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,
2) Wykonawcy łącznie spełnią warunki udziału w postępowaniu, za wyjątkiem wskazanych w Rozdz. 4 ust. 3 pkt 4) lit. a) SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia znajduje się w Zał. nr 3 do SWZ.
Oświadczenie powyższe nie będzie wymagane w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 PZP, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
e) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w lit. b), lit. c) i lit. d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
e.1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
e.2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
f) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w lit. e), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 1 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 3 pkt 4) lit. a) SWZ w zakresie doświadczenia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku, z zastrzeżeniem Rozdz. 4 ust. 3 pkt 4) lit. a) SWZ.
b) Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a) będą wskazywały wartości w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP). W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa wyżej w lit. a) wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, wartości te zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP nie będzie opublikowana tabela kursów walut NBP, przyjęty zostanie do przeliczenia na PLN kurs z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie wymaga się złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) plik z podpisem „Formularza ofertowego” w przypadku podpisania wypełnionego formularza podpisem zewnętrznym,
2) Formularz cenowy, sporządzony na Załączniku nr 4) do „Formularza ofertowego”,
3) wykaz oferowanego sprzętu, sporządzony na Załączniku nr 5) do „Formularza ofertowego”,
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, w formie określonej w rozporządzeniu powołanym w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ,
5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Podmiotu udostępniającego zasoby / Podwykonawcy, z zastrzeżeniem Rozdziału 7 ust. 4 pkt 1) SWZ,
6) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
7) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / Podmiotu udostępniającego zasoby / Podwykonawcy, sporządzone na Załączniku nr 1) do „Formularza ofertowego” oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji odpowiednio Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / Podmiotu udostępniającego zasoby / Podwykonawcy,
8) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wymagane postanowieniami Rozdziału 4, ust. 9 SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 2) do „Formularza ofertowego”,
9) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w Rozdz. 4 ust. 6 SWZ, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3) do „Formularza ofertowego”,
10) wadium – dokument (jeżeli jest wymagane),
11) ewentualne zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz z uzasadnieniem – zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozdziale 8 ust. 4 pkt 7) SWZ. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.
2. Składanie dokumentów na wezwanie:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) do d) SWZ.
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie Podwykonawcom, nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) do d) SWZ.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. a) do d) SWZ składa każdy z tych Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 PZP.
4. Wadium wnoszone w formie pieniądza wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: Velo Bank S.A., konto nr 73 1560 0013 2097 8226 6000 0010 z dopiskiem wadium – nr referencyjny postępowania. Za termin wniesienia wadium uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta lub poręczyciela od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta lub poręczyciela.
7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno:
1) być wystawione na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów,
2) wskazywać nr i nazwę postępowania,
3) zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
5) Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
6) W przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zaleca się aby dokument wadialny (gwarancje lub poręczenia), stanowił osobny plik złożony wraz z ofertą i innymi dokumentami, podpisany przez Wystawcę dokumentu.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP.
10. Zamawiający zwróci wadium na zasadach i w okolicznościach wskazanych w art. 98 PZP.
11. W treści „Formularza ofertowego” należy wskazać nr rachunku bankowego na który Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.Wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w Sekcji V, pkt 5.11 Ogłoszenia o zamówieniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zmiana postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalna jest, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w przypadkach określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP poniżej oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z nw. okoliczności:
1) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych dostaw wraz z ich rozmieszczeniem spełniających wymagania określone w art. 455 ust. 2 ustawy PZP,
2) zmiany terminu określonego w § 2 ust. 1 wzoru umowy w przypadku:
a) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych dostaw wraz z ich rozmieszczeniem, o których mowa w pkt 1) niniejszego ustępu,
b) działania siły wyższej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 10 wzoru umowy,
c) zawieszenia przez Zamawiającego realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d) nieudostępnienia przez Zamawiającego miejsca docelowej dostawy i rozmieszczenia dostaw, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
e) opóźnienia dostaw urządzeń lub materiałów wchodzących w skład ESOK, stanowiącego przedmiot zamówienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym z przyczyn spowodowanych okolicznościami siły wyższej.
3) zmiany, rezygnacji bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie Wykonawcy.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 dopuszczalne są pod następującymi warunkami:
1) Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do pisemnego wykazania zasadności wprowadzenia zmian;
2) druga Strona nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zmianę Umowy, nawet jeśli wystąpiły okoliczności, o których mowa w pkt. 1) i 2);
3) zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, zakładka: „Oferty/wnioski”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) Katarzyna Konarska - Kierownik Obiektów MOSiR Knurów, tel. 32 338 19 23, e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl lub k.konarska@mosirknurow.pl

Zobacz inne

Prawo