Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowa Wieś Lęborska, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140165/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gminny Zakład Usług Komunalnych

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa materiałów drogowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 77073127900000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młynarska 10

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Wieś Lęborska

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-351

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598612264 , 598612295

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzuknwl@nwl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gzuknwl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa materiałów drogowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf131b7e-a5fe-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140165

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045038/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup materiałów drogowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bf131b7e-a5fe-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: gzuknwl@nwl.pl (nie dotyczy składania ofert).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub za pomocą poczty elektronicznej. Dotyczy to w szczególności przekazywania wezwań i zawiadomień, zadawania pytań i udzielanie odpowiedzi.
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane (na Platformę e-Zamówienia) w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail): możliwy do przesłania za pomocą poczty elektronicznej maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi 64MB.
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
15.1. administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Młynarska 10, 84 351 Nowa Wieś Lęborska, tel. (59) 861 22 64;
15.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej jest p. Bartosz Mendyk, e-mail: iod@drmendyk.pl, tel. 507-054-139;
15.3. dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa materiałów drogowych” oznaczenie postępowania: GWŚiZP 341.3.2023, prowadzonym w trybie podstawowym (bez negocjacji);
15.4. odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz 1710), dalej Ustawa Pzp;
15.5. dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
15.6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
15.7. w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
15.8. Wykonawca posiada:
15.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
15.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
15.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
15.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 15.9. Wykonawcy nie przysługuje:
15.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
15.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
15.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GWŚiZP 341.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 613541,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą niżej wymienionych materiałów drogowych, 44113000-5 drogowe materiały konstrukcyjne, posiadających atest, który potwierdza, że materiał można wprowadzać do obrotu i nadaje się do budowy dróg zgodnie z prawem polskim w następujących ilościach:

a) płyta żelbetowa typu JOMB ( 100 cm x 75 cm x min 12cm) – 9 500 szt.
b) obrzeże chodnikowe szare 8x25x100 cm - 500 szt.
c) krawężnik drogowy szary 15x30x100 cm – 500 szt.
d) kostka brukowa – cegiełka wibroprasowana 20cm x 10cm: o grubości 8 cm czerwona z fazą - 200 m2
e) korytka ściekowe półokrągłe 33/60/15 cm – 200 szt.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę w/w materiałów w miarę potrzeb Zamawiającego wraz z rozładunkiem.

3. Ceny powyższych materiałów powinny uwzględniać wszystkie koszty potrzebne
do zrealizowania przedmiotu zamówienia wraz z dowozem oraz rozładunkiem na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska wskazane każdorazowo przy zamówieniu.

4. Zamawiający będzie zgłaszał drogą elektroniczną e-mail lub telefonicznie potrzebę dostarczenia określonego materiału będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiane będą pełne samochody w ilości palet dopasowanych do maksymalnej ładowności samochodu. Wyjątkiem jest końcówka partii materiału. W tym przypadku transporty mogą być niepełne. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego przez Zamawiającego materiału w terminie zadeklarowanym w formularzu ofertowym.
Dostawa zamówionego materiału powinna być realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00. Miejsce dostawy obejmuje teren Gminy Nowa Wieś Lęborska wskazane każdorazowo przy zamówieniu.

5. Za palety, na których będą dostarczane w/w materiały Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego i nie będą podlegały zwrotowi.

6. Dodatkowo Wykonawca składając ofertę, udziela pisemną gwarancję na okres minimum 36 miesięcy (w zależności od zadeklarowanego okresu gwarancji w formularzu oferty). Okres gwarancji będzie zaczynał się od daty wpływu faktury za dostarczone materiały.

7. Materiały, które stanowią przedmiot zamówienia mają przeznaczenie do wykonywania nawierzchni dla ruchu pieszego, kołowego i powinny posiadać deklarację właściwości użytkowych lub aprobaty techniczne lub certyfikaty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają obowiązujące normy jakościowe:

Płyty żelbetowe typu YOMB:
- Wymiary: 100x75x min 12 cm,
- Spełnia wymagania normy: PN-EN 1339
- Wytrzymałość na ściskanie - ≥C30/37
- Nasiąkliwość - ≤ 5%
- Odporność na działanie mrozu - ≥ F 100
- Odporność na ścieranie - ≤ 18000/5000 mm3/ mm2
- Odchyłki od wymiarów – długość/szerokość/grubość - ±5mm/±5mm/±5mm
- grubość otuliny – 30mm±5mm
- Zbrojenie - dwie siatki z prętów żebrowanych o średnicy min.6mm

Obrzeża :
- Wymiary: 100x25x8 cm,
- Kolor : szary,
- Spełnia wymagania normy: PN-EN 1340

Krawężnik drogowy :
- Wymiary: 100x30x15 cm,
- Kolor : szary,
- Spełnia wymagania normy: PN-EN 1340

Kostka brukowa czerwona grubości 8cm:
- Wymiary: 20x10x8 cm,
- Kolor : szary
- Spełnia wymagania normy: PN-EN 1338

Korytka ściekowe
- Wymiary: 33x60x15 cm,
- Kolor : szary
- Spełnia wymagania normy: PN-EN 1340

8. Zgodnie z art. 101 ust. 4. Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający określa wymagania względem przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie do norm, tym samym dopuszczając rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 101 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku gdy oferowane materiały nie są zgodne z w/w normami do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, wówczas obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnić w ofercie, że proponowane materiały w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w normach przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia, za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami:
a) kryterium K1: cena oferty (brutto) – waga 60% (60 punktów)
b) kryterium K2: termin dostawy – waga 20% (20 punktów)
c) kryterium K3: okres gwarancji – waga 20% (20 punktów)
2. Sposób obliczenia:
a) Kryterium K1: Cena oferty
- przy kryterium ceny Zamawiający będzie brał pod uwagę wartość oferty brutto (z podatkiem od towarów u usług) za realizację całości zadania;
- na podstawie kryterium K1 można uzyskać maksymalnie 60 punktów;
- ilość punktów w kryterium K1 obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

najniższa cena ze złożonych ofert
K1 = --------------------------------- x 60 pkt
cena badanej oferty

b) Kryterium K2: Termin dostawy
- Zamawiający wymaga zrealizowania dostawy w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającego, termin ten nie będzie punktowany. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin dostawy do 3 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającego, wówczas otrzyma 20 punktów w kryterium K2;
- ilość punktów w kryterium K2 będzie przyznana na podstawie zadeklarowanej wartości w formularzu ofertowym:

1. Do 7 dni roboczych (od zgłoszenia Zamawiającego) – 0 punktów
2. Do 3 dni roboczych (od zgłoszenia Zamawiającego) – 20 punktów

Uwaga: Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego pola z terminem dostawy, wówczas Zamawiający uzna, że termin dostawy będzie wynosił do 7 dni roboczych (od zgłoszenia Zamawiającego) i przyzna 0 punktów w kryterium K2.
c) Kryterium K3: Okres gwarancji
- Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na zakupione materiały drogowe, okres ten nie będzie punktowany. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje dłuższy okres gwarancji, wówczas otrzyma ilość punktów, zgodnie z poniższą tabelą;
- na podstawie kryterium K3 można uzyskać maksymalnie 20 punktów;
- ilość punktów w kryterium K3 będzie przyznana na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji przez Wykonawcę w formularzu ofertowym:

1. 36 miesięcy – 0 punktów
2. 48 miesięcy – 10 punktów
3. 60 miesięcy – 20 punktów

Uwaga: Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego pola z deklarowanym okresem gwarancji, wówczas Zamawiający uzna, że deklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie wynosił do 36 miesięcy i przyzna 0 punktów w kryterium K3.

Czas trwania okresu gwarancji należy określić w pełnych miesiącach, liczony od miesiąca następnego, w którym nastąpił odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.

Łączna punktacja oferty = suma punktów (K1+K2+K3)
gdzie:
K1 – liczba punktów jaką może zdobyć oferta (Wykonawca) za kryterium: Cena oferty
K2 – liczba punktów jaką może zdobyć oferta (Wykonawca) za kryterium: Termin dostawy
K3 – liczba punktów jaką może zdobyć oferta (Wykonawca) za kryterium: Okres gwarancji
Maksymalna liczba punktów: 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane materiały drogowe spełniają określone przez Zamawiającego wymagania lub cechy i są zgodne z przedmiotem zamówienia. Do oferty należy dołączyć następujące środki dowodowe:
1.1. Deklaracje właściwości użytkowych lub aprobaty techniczne lub certyfikaty lub inne równoważne przedmiotowe środki dowodowe gwarantujące potwierdzenie zgodności oferowanych materiałów drogowych z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Deklaracje właściwości użytkowych lub aprobaty techniczne lub certyfikaty lub inne równoważne przedmiotowe środki dowodowe gwarantujące potwierdzenie zgodności oferowanych materiałów drogowych z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania (Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie / Podwykonawcy): w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu: Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Podwykonawcy - jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od: Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Podwykonawcy - złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Jeżeli w imieniu: Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Podwykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z w/w dokumentów, wówczas Zamawiający żąda od Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Podwykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do jego reprezentowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Do oferty (stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ oraz Załącznik nr 2 do SWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołącza następujące oświadczenia:
1.1 Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SWZ, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z wykonawców.
2. Do oferty Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają ponadto (jeżeli dotyczy):
2. 1. Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania (Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie / Podwykonawcy): w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu: Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Podwykonawcy - jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od: Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Podwykonawcy - złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Jeżeli w imieniu: Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Podwykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z w/w dokumentów, wówczas Zamawiający żąda od Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Podwykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do jego reprezentowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z art. 439 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo