Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kęsowo, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140300/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Kęsowo

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Kęsowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kęsowo

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351127

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Główna 11

1.4.2.) Miejscowość: Kęsowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-506

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.4.7.) Numer telefonu: 523344091

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kesowo@kesowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kesowo.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140300

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00127604

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00046135/03/P

Po zmianie:
2023/BZP 00046135/04/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) doświadczenia wykonawcy - wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej dwie dostawy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na różnych budynkach o mocy minimum 5 kWp każda.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podst. art. 58 Pzp ww. warunek spełniają następująco: przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w określonym zakresie, z tym że wymóg posiadania tego doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie.
2) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami, które będą skierowane przez niego do realizacji zamówienia i posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej, dla poszczególnych funkcji, tj.:
- jedną osobą odpowiedzialną za wykonanie projektu wykonawczego, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- jedną osobą współpracującą przy wykonywaniu projektu, posiadającą certyfikat instalatora w zakresie OZE (systemy fotowoltaiczne),
- jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) doświadczenia wykonawcy - wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej dwie dostawy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na różnych budynkach o mocy minimum 5 kWp każda.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podst. art. 58 Pzp ww. warunek spełniają następująco: przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w określonym zakresie, z tym że wymóg posiadania tego doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie.
2) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami, które będą skierowane przez niego do realizacji zamówienia i posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej, dla poszczególnych funkcji, tj.:
- posiadającą certyfikat instalatora w zakresie OZE (systemy fotowoltaiczne).

Zobacz inne

Prawo