Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wieliczka, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140373/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA WIELICZKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zbożowej w Wieliczce
w ramach zadania:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELICZKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555364

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Powstania Warszawskiego 1

1.4.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.7.) Numer telefonu: 12 263 41 00

1.4.8.) Numer faksu: 12 278 68 60

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: magistrat@wieliczka.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wieliczka.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140373

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00137620

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie kanalizacji sanitarnej sieci grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na dz. nr ew. 1522, 168/2, 167/2, 166/2, 165/2, 164/13, 164/14 w m. Wieliczka, obr. 2, gm. Wieliczka.
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej przebiegać będzie w pasie drogowym w ulicy-przy ul. Zbożowej posiadającej kategorię ulicy gminnej (droga dojazdowa). Włączenie w ul. Zbożowej zgodnie z Warunkami Technicznymi. Przepompownia znajdować się będzie na dz. nr 164/13. Zakres obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej od węzła S0 do przepompowni ścieków S11 oraz od przepompowni do S38 i S25.
Na terenie inwestycji występuje konieczność zastosowania przepompowni ścieków, ze względu na zróżnicowany poziom terenu oraz zagłębienie istniejącej sieci. Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej średnicy fi200, fi160, odcinek tłoczny fi90.
Sieć kanalizacji sanitarnej w terenie należy wykonać z rur tworzywowych min SN 8. Projektowana sieć krzyżuje się
z istniejącymi sieciami elektroenergetyczną oraz telekomunikacyjną, wodociągową i gazową – skrzyżowania należy wykonać zgodnie z opracowaniem graficznym. Skrzyżowania występują w normatywnej odległości względem siebie.
Nowoprojektowana studnia S0 wraz z odcinkiem projektowanej sieci i przepompowni ścieków będzie zlokalizowana w pasie drogowym ulicy Zbożowej na działce będącej własnością Gminy – dz. nr 164/13 obr. 2 Wieliczka.
Przepompownia znajdować się będzie na dz. 164/13 (w miejscu ogólnodostępnym). Przepompownie należy zasilić elektrycznie. Właz przepompowni wykonać należy jako przeciwpowodziowy, wentylacja wywiewna z filtrem przeciwodorowym.
Wydajność przepompowni Qww=12,4 l/s
Wysokość podnoszenia pompy 10,0mH2O.
Studnie kanalizacyjne betonowe dn 2000, dn 1200, dn 1000, dn 600 i tworzywowe dn 425, dn 600.
Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni przyłączeniowej S0 należy wykonać z rur PCV SN8 dn 200, część tłoczną 2 x PE SD11 90 x 8,2. Montaż rurociągów prowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa
i badania przewodów kanalizacyjnych’’. Materiały użyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia na rynku polskim.
Z uwagi na to, że odprowadzane ścieki bytowe będą miały charakter typowych ścieków bytowych nie przewiduje się ich podczyszczania.
Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność połączenia, zarówno na eksfiltrację ścieków do gruntu jak
i infiltrację wód gruntowych do wnętrza rurociągu. Przestrzeń pomiędzy powierzchnią otworu, a zewnętrzną powierzchnią kanału powinna być wypełniona materiałem plastycznym.
Rurociągi i uzbrojenie po ułożeniu na odpowiednio przygotowanym podłożu należy zinwentaryzować i poddać próbom szczelności i drożności.
Po pozytywnie przeprowadzonych próbach jak wyżej, rurociągi i uzbrojenia należy zasypać warstwami zgodnie
z zaleceniami zawartymi w Projekcie Budowlanym, Warunkach i Decyzji właściciela sieci kanalizacji i inspektora nadzoru. Roboty ziemne jak i montażowe na każdym etapie ich wykonania podlegają nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegają odbiorowi protokolarnemu).
W zakres zamówienia wchodzą m.in. następujące roboty:
- Rozebranie nawierzchni z mas bitumiczno-mineralnych – 90 m2;
- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej – 425 m2;
- Rozebranie krawężników betonowych – 180 m;
- Rozebranie podbudowy – 515 m2;
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – 500 m2;
- Wykonanie krawężników betonowych – 180 m;
- Kanały z rur PVC-U lite SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - 32,00 m;
- Kanały z rur PVC-U lite SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - 160,23 m;
- Kanały z rur PVC-U lite SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - rura osłonowa - 11,00 m;
- Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm - 166,60 m;
- Studnie z kręgów betonowych z pierścieniem odciążającym – 15 szt.;
- Studzienki kanalizacyjne systemowe – 3 szt.;
- Pompownia ścieków – 1 szt.
2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentów i uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Szczegółowy zakres zamówienia określają poniższe opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej i stanowiące załączniki do Specyfikacji:
- Dokumentacja Techniczna – załącznik nr 9;
- Decyzja Starosty Wielickiego przeniesienia praw i obowiązków rozbudowy kanalizacji sanitarnej na Gminę Wieliczka – załącznik nr 10;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 11;
- Przedmiar robót - w załącznik nr 12, przy czym z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy, a brak jakiejkolwiek pozycji w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy z konieczności jej wykonania, jeżeli wynika z dokumentacji technicznej;
4. Jeżeli w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
6. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.
6.1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zewnętrzne i uporządkować teren budowy i tereny sąsiednie, jeżeli w czasie robót naruszył te tereny. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem realizacji zadania. Wykonawca ponosi wszelkie koszty za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w trakcie realizacji zadania. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanymi.
6.2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych. Zastosowane materiały
i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów aktualne dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności). Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz ppoż. i maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
6.3) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
6.4) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły
z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych (inwentaryzacja powykonawczą).
6.5) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przed podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
6.6) W celu zabezpieczenia realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu do posiadania opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia w wysokości minimum 500 000,00 zł.
6.7) Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 20.2. SWZ.
7. UWAGA! Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, przy czym Zamawiający nie przewiduje odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postępowania. Z uwagi na fakt, iż teren przyszłej budowy jest ogólnie dostępny i nie ogrodzony, możliwie jest przeprowadzenie fakultatywnej wizji lokalnej we własnym zakresie przez zainteresowanych Wykonawców. Wszelkie niezbędne dokumenty są zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania i w związku z tym Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie stawia wymogu sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie kanalizacji sanitarnej sieci grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na dz. nr ew. 1522, 168/2, 167/2, 166/2, 165/2, 164/13, 164/14 w m. Wieliczka, obr. 2, gm. Wieliczka.
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej przebiegać będzie w pasie drogowym w ulicy-przy ul. Zbożowej posiadającej kategorię ulicy gminnej (droga dojazdowa). Włączenie w ul. Zbożowej zgodnie z Warunkami Technicznymi. Przepompownia znajdować się będzie na dz. nr 164/13. Zakres obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej od węzła S0 do przepompowni ścieków S11 oraz od przepompowni do S38 i S25.
Na terenie inwestycji występuje konieczność zastosowania przepompowni ścieków, ze względu na zróżnicowany poziom terenu oraz zagłębienie istniejącej sieci. Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej średnicy fi200, fi160, odcinek tłoczny fi90.
Sieć kanalizacji sanitarnej w terenie należy wykonać z rur tworzywowych min SN 8. Projektowana sieć krzyżuje się
z istniejącymi sieciami elektroenergetyczną oraz telekomunikacyjną, wodociągową i gazową – skrzyżowania należy wykonać zgodnie z opracowaniem graficznym. Skrzyżowania występują w normatywnej odległości względem siebie.
Nowoprojektowana studnia S0 wraz z odcinkiem projektowanej sieci i przepompowni ścieków będzie zlokalizowana w pasie drogowym ulicy Zbożowej na działce będącej własnością Gminy – dz. nr 164/13 obr. 2 Wieliczka.
Przepompownia znajdować się będzie na dz. 164/13 (w miejscu ogólnodostępnym). Przepompownie należy zasilić elektrycznie. Właz przepompowni wykonać należy jako przeciwpowodziowy, wentylacja wywiewna z filtrem przeciwodorowym.
Wydajność przepompowni Qww=12,4 l/s
Wysokość podnoszenia pompy 10,0mH2O.
Studnie kanalizacyjne betonowe dn 2000, dn 1200, dn 1000, dn 600 i tworzywowe dn 425, dn 600.
Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni przyłączeniowej S0 należy wykonać z rur PCV SN8 dn 200, część tłoczną 2 x PE SD11 90 x 8,2. Montaż rurociągów prowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa
i badania przewodów kanalizacyjnych’’. Materiały użyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia na rynku polskim.
Z uwagi na to, że odprowadzane ścieki bytowe będą miały charakter typowych ścieków bytowych nie przewiduje się ich podczyszczania.
Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność połączenia, zarówno na eksfiltrację ścieków do gruntu jak
i infiltrację wód gruntowych do wnętrza rurociągu. Przestrzeń pomiędzy powierzchnią otworu, a zewnętrzną powierzchnią kanału powinna być wypełniona materiałem plastycznym.
Rurociągi i uzbrojenie po ułożeniu na odpowiednio przygotowanym podłożu należy zinwentaryzować i poddać próbom szczelności i drożności.
Po pozytywnie przeprowadzonych próbach jak wyżej, rurociągi i uzbrojenia należy zasypać warstwami zgodnie
z zaleceniami zawartymi w Projekcie Budowlanym, Warunkach i Decyzji właściciela sieci kanalizacji i inspektora nadzoru. Roboty ziemne jak i montażowe na każdym etapie ich wykonania podlegają nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegają odbiorowi protokolarnemu).
W zakres zamówienia wchodzą m.in. następujące roboty:
- Rozebranie nawierzchni z mas bitumiczno-mineralnych – 90 m2;
- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej – 425 m2;
- Rozebranie krawężników betonowych – 180 m;
- Rozebranie podbudowy – 515 m2;
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – 500 m2;
- Wykonanie krawężników betonowych – 180 m;
- Kanały z rur PVC-U lite SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - 32,00 m;
- Kanały z rur PVC-U lite SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - 160,23 m;
- Kanały z rur PVC-U lite SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - rura osłonowa - 11,00 m;
- Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm - 166,60 m;
- Studnie z kręgów betonowych z pierścieniem odciążającym – 15 szt.;
- Studzienki kanalizacyjne systemowe – 3 szt.;
- Pompownia ścieków – 1 szt.
Uwaga. Zamawiający informuje, że zakres przedmiotowego zamówienia nie obejmuje wykonania przyłączy kanalizacyjnych.
2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentów i uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Szczegółowy zakres zamówienia określają poniższe opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej i stanowiące załączniki do Specyfikacji:
- Dokumentacja Techniczna – załącznik nr 9;
- Decyzja Starosty Wielickiego przeniesienia praw i obowiązków rozbudowy kanalizacji sanitarnej na Gminę Wieliczka – załącznik nr 10;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 11;
- Przedmiar robót - w załącznik nr 12, przy czym z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy, a brak jakiejkolwiek pozycji w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy z konieczności jej wykonania, jeżeli wynika z dokumentacji technicznej;
4. Jeżeli w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
6. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.
6.1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zewnętrzne i uporządkować teren budowy i tereny sąsiednie, jeżeli w czasie robót naruszył te tereny. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem realizacji zadania. Wykonawca ponosi wszelkie koszty za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w trakcie realizacji zadania. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanymi.
6.2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych. Zastosowane materiały
i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów aktualne dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności). Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz ppoż. i maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
6.3) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
6.4) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły
z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych (inwentaryzacja powykonawczą).
6.5) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przed podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
6.6) W celu zabezpieczenia realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu do posiadania opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia w wysokości minimum 500 000,00 zł.
6.7) Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 20.2. SWZ.
7. UWAGA! Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, przy czym Zamawiający nie przewiduje odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postępowania. Z uwagi na fakt, iż teren przyszłej budowy jest ogólnie dostępny i nie ogrodzony, możliwie jest przeprowadzenie fakultatywnej wizji lokalnej we własnym zakresie przez zainteresowanych Wykonawców. Wszelkie niezbędne dokumenty są zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania i w związku z tym Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie stawia wymogu sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść do dnia 31.03.2023 r. do godz. 10:00 i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

Po zmianie:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść do dnia 03.04.2023 r. do godz. 10:00 i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-31 10:00

Po zmianie:
2023-04-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-31 11:00

Po zmianie:
2023-04-03 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-28

Po zmianie:
2023-05-02

Zobacz inne

Prawo