Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zamość, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140398/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

MIASTO ZAMOŚĆ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZAMOŚĆ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368747

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek Wielki 13

1.4.2.) Miejscowość: Zamość

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.7.) Numer telefonu: (84) 677-23-37

1.4.8.) Numer faksu: (84) 639-30-54

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zamosc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umzamosc.bip.lubelskie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140398

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00122291

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00050559/02/P

Po zmianie:
2023/BZP 00050559/03/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł,
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 2.000.000,00 zł;
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:
1) wiedzą i doświadczeniem nabytą w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – w wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie budynku mieszkalno – usługowego o powierzchni całkowitej minimum 500m2, o wartości łącznej robót co najmniej 1.500.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Wykazana przez Wykonawcę robota budowlana na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
2) dysponuje osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem odpowiednim do funkcji jaka zostanie im powierzona, tj.:
a) 1 osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej,
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, przy realizacji co najmniej 1 zadania inwestycyjnego (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) polegającego na budowie budynku mieszkalno–usługowego o powierzchni całkowitej minimum 500m2, o wartości łącznej robót co najmniej 1.500.000,00 zł brutto.
Wykazane przez Wykonawcę zadanie na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
b) 1 osobę pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży sanitarnej,
c) 1 osobę pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży elektrycznej,
d) 1 osobę pełniącą funkcję kierownika robót teletechnicznych posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży telekomunikacyjnej

2. Uwagi dotyczące warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.4 SWZ:
a) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
b) Wykazane przez Wykonawcę roboty budowlane na dzień złożenia ofert powinny być wykonane tj. zakończone, przez co należy rozumieć – oddanie ich przez Wykonawcę i odebranie przez zleceniodawcę np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
c) Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania wymaganej kwoty 1.500.000,00 zł brutto.
d) Pod pojęciem „budowa” Zamawiający rozumie odpowiednio budowę, określoną w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
e) Kierownik budowy oraz kierownicy robót poszczególnych branż powinni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi „bez ograniczeń” zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
f) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).
g) Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

Po zmianie:
1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł,
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 2.000.000,00 zł;
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:
1) wiedzą i doświadczeniem nabytą w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – w wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie budynku mieszkalno – usługowego lub budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej minimum 500m2, o wartości łącznej robót co najmniej 1.500.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Wykazana przez Wykonawcę robota budowlana na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
2) dysponuje osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem odpowiednim do funkcji jaka zostanie im powierzona, tj.:
a) 1 osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej,
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, przy realizacji co najmniej 1 zadania inwestycyjnego (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) polegającego na budowie budynku mieszkalno–usługowego lub budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej minimum 500m2, o wartości łącznej robót co najmniej 1.500.000,00 zł brutto.
Wykazane przez Wykonawcę zadanie na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
b) 1 osobę pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży sanitarnej,
c) 1 osobę pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży elektrycznej,
d) 1 osobę pełniącą funkcję kierownika robót teletechnicznych posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży telekomunikacyjnej

2. Uwagi dotyczące warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.4 SWZ:
a) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
b) Wykazane przez Wykonawcę roboty budowlane na dzień złożenia ofert powinny być wykonane tj. zakończone, przez co należy rozumieć – oddanie ich przez Wykonawcę i odebranie przez zleceniodawcę np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
c) Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania wymaganej kwoty 1.500.000,00 zł brutto.
d) Pod pojęciem „budowa” Zamawiający rozumie odpowiednio budowę, określoną w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
e) Kierownik budowy oraz kierownicy robót poszczególnych branż powinni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi „bez ograniczeń” zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
f) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).
g) Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia,
i) Pod pojęciem „budynku użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie budynek użyteczności publicznej określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-21 09:00

Po zmianie:
2023-03-23 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-21 09:30

Po zmianie:
2023-03-23 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-19

Po zmianie:
2023-04-21

Zobacz inne

Prawo