Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Słupsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140415/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„UTRZYMANIE ZIELEŃCÓW NA TERENACH ADMINISTROWANYCH I ZARĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221221715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Artura Grottgera 13

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: +48598410091

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zimslupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zimslupsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„UTRZYMANIE ZIELEŃCÓW NA TERENACH ADMINISTROWANYCH I ZARĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2f3c722-c4a0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140415

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053667/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Utrzymanie zieleńców na terenach administrowanych i zarządzanych przez ZIM w Słupsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
2) Poczty elektronicznej: zamowienia@zimslupsk.pl
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia@zimslupsk.pl
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk do konkretnego wykonawcy.
5. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione.
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, reprezentowane przez Dyrektora,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: Katarzyna Pierzchalska, adres e-mail: iod@zimslupsk.pl , telefon 59 841 00 91,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.11.2023.ZP2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia zadania nr 1 jest wykonanie usługi pn. "Utrzymanie zieleńców na terenach administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – Dzielnica Zachód".
2. Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 obejmuje wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleńców wraz z wywozem
zanieczyszczeń do miejsca zagospodarowania tj. odchwaszczanie zieleńców (skupiny krzewów, krzewinki, byliny, trawy, żywopłoty, różanki) i cięcie żywopłotów, krzewów, krzewinek, bylin, traw, róż.
3. Zakres ilościowy z podziałem na podstawę (minimalny poziom zamówienia) oraz opcję zawarty jest w SWZ i projekcie umowy.
4. Realizacja przedmiotowego zamówienia będzie odbywała się na podstawie zleceń udzielanych przez Zamawiającego w zależności od występujących w tym zakresie potrzeb na terenach objętych zamówieniem oraz przyznanych środków finansowych na dany rok budżetowy. Zamawiający będzie każdorazowo określał szczegółowy zakres rzeczowy zlecanych
prac.
5. Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami branżowymi, sztuką ogrodniczą i przy właściwym oznakowaniu i zabezpieczeniu prac na własny koszt i we własnym zakresie.
6. Organizacja prac podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie usługi.
Usługę należy prowadzić w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich.
7. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca zapewni pracownikom wykonującym pracę w terenie odzież roboczą, oznakowaną czytelną nazwą firmy.
9. Wykonawca zapewni oznakowanie pojazdów wykonujących usługę i będzie dbał o utrzymanie tego oznakowania w należytym stanie, przez czas wykonywania zleconej usługi w ramach niniejszego zamówienia.
10. W przypadku dokonania kontroli jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia, odbioru prac itp. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek transportu wraz z kierowcą, z co najmniej jednym miejscem do siedzenia dla przedstawiciela Zamawiającego. Koszty transportu obciążają Wykonawcę.
11. Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek postepowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy usług, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest do każdego zlecenia i faktury dostarczyć
Zamawiającemu dokument lub dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów zgodnie z ww. ustawą tj. przekazać
Zamawiającemu KPO – Karty Przekazania Odpadów.
12. Za szkody wynikłe w czasie wykonywania usługi, jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny jest Wykonawca prac od dnia otrzymania zlecenia do dnia odebrania prac przez Zamawiającego.
13. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi, a także za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy oraz
osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z suma ubezpieczenia nie mniejszą niż na zadanie nr 1: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
14. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zamówienia ciągów pieszych, elementów małej architektury tj. ławki, kosze na odpady, donice, barierki ochronne, tablice informacyjne itp. lub drzew i krzewów, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia tych elementów i doprowadzenia ich do stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej
odtworzenia.
15. Szczegółowy opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 wskazano w SWZ i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający ma prawo jednostronnie rozszerzyć przedmiot zamówienia (prawo opcji),
2) Zamawiający zastrzega, że zakres opcjonalny zamówienia nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest
gwarantowany do realizacji,
3) skorzystanie z prawa opcji może nastąpić raz lub więcej razy w okresie realizacji zamówienia i uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb Zamawiającego i możliwości finansowych Zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
4) wszystkie wymagania i zasady realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji,
5) zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane przez Wykonawcę w sposób wskazany w projekcie umowy,
6) dodatkowe informacje dotyczące prawa opcji zawarte są w SWZ i projekcie umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów opisanych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do nadzoru/kontroli jakości wykonanej usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia zadania nr 2 jest wykonanie usługi pn. "Utrzymanie zieleńców na terenach administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – Dzielnica Wschód".
2. Przedmiot zamówienia dla zadania nr 2 obejmuje wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleńców wraz z wywozem
zanieczyszczeń do miejsca zagospodarowania tj. odchwaszczanie zieleńców (skupiny krzewów, krzewinki, byliny, trawy, żywopłoty, różanki) i cięcie żywopłotów, krzewów, krzewinek, bylin, traw, róż.
3. Zakres ilościowy z podziałem na podstawę (minimalny poziom zamówienia) oraz opcję zawarty jest w SWZ i projekcie umowy.
4. Realizacja przedmiotowego zamówienia będzie odbywała się na podstawie zleceń udzielanych przez Zamawiającego w zależności od występujących w tym zakresie potrzeb na terenach objętych zamówieniem oraz przyznanych środków finansowych na dany rok budżetowy. Zamawiający będzie każdorazowo określał szczegółowy zakres rzeczowy zlecanych
prac.
5. Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami branżowymi, sztuką ogrodniczą i przy właściwym oznakowaniu i zabezpieczeniu prac na własny koszt i we własnym zakresie.
6. Organizacja prac podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie usługi.
Usługę należy prowadzić w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich.
7. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca zapewni pracownikom wykonującym pracę w terenie odzież roboczą, oznakowaną czytelną nazwą firmy.
9. Wykonawca zapewni oznakowanie pojazdów wykonujących usługę i będzie dbał o utrzymanie tego oznakowania w należytym stanie, przez czas wykonywania zleconej usługi w ramach niniejszego zamówienia.
10. W przypadku dokonania kontroli jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia, odbioru prac itp. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek transportu wraz z kierowcą, z co najmniej jednym miejscem do siedzenia dla
przedstawiciela Zamawiającego. Koszty transportu obciążają Wykonawcę.
11. Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek postepowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy usług, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest do każdego zlecenia i faktury dostarczyć
Zamawiającemu dokument lub dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów zgodnie z ww. ustawą tj. przekazać
Zamawiającemu KPO – Karty Przekazania Odpadów.
12. Za szkody wynikłe w czasie wykonywania usługi, jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny jest Wykonawca prac od dnia otrzymania zlecenia do dnia odebrania prac przez Zamawiającego.
13. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi, a także za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy oraz
osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z suma ubezpieczenia nie mniejszą niż na zadanie nr 2: 80 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
14. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zamówienia ciągów pieszych, elementów małej architektury tj. ławki, kosze na odpady, donice, barierki ochronne, tablice informacyjne itp. lub drzew i krzewów, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia tych elementów i doprowadzenia ich do stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej
odtworzenia.
15. Szczegółowy opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 wskazano w SWZ i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający ma prawo jednostronnie rozszerzyć przedmiot zamówienia (prawo opcji),
2) Zamawiający zastrzega, że zakres opcjonalny zamówienia nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji,
3) skorzystanie z prawa opcji może nastąpić raz lub więcej razy w okresie realizacji zamówienia i uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb Zamawiającego i możliwości finansowych Zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
4) wszystkie wymagania i zasady realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji,
5) zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane przez Wykonawcę w sposób wskazany w projekcie umowy,
6) dodatkowe informacje dotyczące prawa opcji zawarte są w SWZ i projekcie umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów opisanych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do nadzoru/kontroli jakości wykonanej usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia zadania nr 3 jest wykonanie usługi pn. "Utrzymanie zieleńców na terenach parków i skwerów miejskich”.
2. Przedmiot zamówienia dla zadania nr 3 obejmuje wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleńców wraz z wywozem
zanieczyszczeń do miejsca zagospodarowania tj. odchwaszczanie zieleńców (skupiny krzewów, krzewinki, byliny, trawy, żywopłoty) i cięcie żywopłotów, krzewów, krzewinek, bylin, traw.
3. Zakres ilościowy z podziałem na podstawę (minimalny poziom zamówienia) oraz opcję zawarty jest w SWZ i projekcie umowy.
4. Realizacja przedmiotowego zamówienia będzie odbywała się na podstawie zleceń udzielanych przez Zamawiającego w zależności od występujących w tym zakresie potrzeb na terenach objętych zamówieniem oraz przyznanych środków finansowych na dany rok budżetowy. Zamawiający będzie każdorazowo określał szczegółowy zakres rzeczowy zlecanych
prac.
5. Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami branżowymi, sztuką ogrodniczą i przy właściwym oznakowaniu i zabezpieczeniu prac na własny koszt i we własnym zakresie.
6. Organizacja prac podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie usługi.
Usługę należy prowadzić w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich.
7. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca zapewni pracownikom wykonującym pracę w terenie odzież roboczą, oznakowaną czytelną nazwą firmy.
9. Wykonawca zapewni oznakowanie pojazdów wykonujących usługę i będzie dbał o utrzymanie tego oznakowania w należytym stanie, przez czas wykonywania zleconej usługi w ramach niniejszego zamówienia.
10. W przypadku dokonania kontroli jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia, odbioru prac itp. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek transportu wraz z kierowcą, z co najmniej jednym miejscem do siedzenia dla przedstawiciela Zamawiającego. Koszty transportu obciążają Wykonawcę.
11. Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek postepowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy usług, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest do każdego zlecenia i faktury dostarczyć
Zamawiającemu dokument lub dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów zgodnie z ww. ustawą tj. przekazać
Zamawiającemu KPO – Karty Przekazania Odpadów.
12. Za szkody wynikłe w czasie wykonywania usługi, jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny jest Wykonawca prac od dnia otrzymania zlecenia do dnia odebrania prac przez Zamawiającego.
13. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi, a także za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy oraz
osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z suma ubezpieczenia nie mniejszą niż na zadanie nr 3: 70 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
14. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zamówienia ciągów pieszych, elementów małej architektury tj. ławki, kosze na odpady, donice, barierki ochronne, tablice informacyjne itp. lub drzew i krzewów, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia tych elementów i doprowadzenia ich do stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej
odtworzenia.
15. Szczegółowy opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 wskazano w SWZ i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający ma prawo jednostronnie rozszerzyć przedmiot zamówienia (prawo opcji),
2) Zamawiający zastrzega, że zakres opcjonalny zamówienia nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest
gwarantowany do realizacji,
3) skorzystanie z prawa opcji może nastąpić raz lub więcej razy w okresie realizacji zamówienia i uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb Zamawiającego i możliwości finansowych Zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
4) wszystkie wymagania i zasady realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji,
5) zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane przez Wykonawcę w sposób wskazany w projekcie umowy,
6) dodatkowe informacje dotyczące prawa opcji zawarte są w SWZ i projekcie umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów opisanych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do nadzoru/kontroli jakości wykonanej usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia zadania nr 4 jest wykonanie usługi pn. "Utrzymanie zieleńców na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rabina dr Maxa Josepha w Słupsku wraz z mogiłami wojennymi”.
2. Przedmiot zamówienia dla zadania nr 4 obejmuje wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleńców wraz z wywozem
zanieczyszczeń do miejsca zagospodarowania tj. odchwaszczanie zieleńców (skupiny krzewów, krzewinki, żywopłoty) i cięcie żywopłotów, krzewów, krzewinek.
3. Zakres ilościowy z podziałem na podstawę (minimalny poziom zamówienia) oraz opcję zawarty jest w SWZ i projekcie umowy.
4. Realizacja przedmiotowego zamówienia będzie odbywała się na podstawie zleceń udzielanych przez Zamawiającego w zależności od występujących w tym zakresie potrzeb na terenach objętych zamówieniem oraz przyznanych środków finansowych na dany rok budżetowy. Zamawiający będzie każdorazowo określał szczegółowy zakres rzeczowy zlecanych
prac.
5. Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami branżowymi, sztuką ogrodniczą i przy właściwym oznakowaniu i zabezpieczeniu prac na własny koszt i we własnym zakresie.
6. Organizacja prac podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie usługi.
Usługę należy prowadzić w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich.
7. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca zapewni pracownikom wykonującym pracę w terenie odzież roboczą, oznakowaną czytelną nazwą firmy.
9. Wykonawca zapewni oznakowanie pojazdów wykonujących usługę i będzie dbał o utrzymanie tego oznakowania w należytym stanie, przez czas wykonywania zleconej usługi w ramach niniejszego zamówienia.
10. W przypadku dokonania kontroli jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia, odbioru prac itp. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek transportu wraz z kierowcą, z co najmniej jednym miejscem do siedzenia dla
przedstawiciela Zamawiającego. Koszty transportu obciążają Wykonawcę.
11. Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek postepowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy usług, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest do każdego zlecenia i faktury dostarczyć Zamawiającemu dokument lub dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów zgodnie z ww. ustawą tj. przekazać Zamawiającemu KPO – Karty Przekazania Odpadów.
12. Za szkody wynikłe w czasie wykonywania usługi, jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny jest Wykonawca prac od dnia otrzymania zlecenia do dnia odebrania prac przez Zamawiającego.
13. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi, a także za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy oraz
osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z suma ubezpieczenia nie mniejszą niż na zadanie nr 4: 25 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
14. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zamówienia ciągów pieszych, elementów małej architektury tj. ławki, kosze na odpady, donice, barierki ochronne, tablice informacyjne itp. lub drzew i krzewów, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia tych elementów i doprowadzenia ich do stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej
odtworzenia.
15. Szczegółowy opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4 wskazano w SWZ i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający ma prawo jednostronnie rozszerzyć przedmiot zamówienia (prawo opcji),
2) Zamawiający zastrzega, że zakres opcjonalny zamówienia nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji,
3) skorzystanie z prawa opcji może nastąpić raz lub więcej razy w okresie realizacji zamówienia i uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb Zamawiającego i możliwości finansowych Zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
4) wszystkie wymagania i zasady realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji,
5) zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane przez Wykonawcę w sposób wskazany w projekcie umowy,
6) dodatkowe informacje dotyczące prawa opcji zawarte są w SWZ i projekcie umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów opisanych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do nadzoru/kontroli jakości wykonanej usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia zadania nr 5 jest wykonanie usługi pn. "Utrzymanie zieleńców na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Zachodniej w Słupsku”.
2. Przedmiot zamówienia dla zadania nr 5 obejmuje wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleńców wraz z wywozem
zanieczyszczeń do miejsca zagospodarowania tj. odchwaszczanie zieleńców (skupiny krzewów, krzewinki, żywopłoty) i cięcie żywopłotów, krzewów, krzewinek.
3. Zakres ilościowy z podziałem na podstawę (minimalny poziom zamówienia) oraz opcję zawarty jest w SWZ i projekcie umowy.
4. Realizacja przedmiotowego zamówienia będzie odbywała się na podstawie zleceń udzielanych przez Zamawiającego w zależności od występujących w tym zakresie potrzeb na terenach objętych zamówieniem oraz przyznanych środków finansowych na dany rok budżetowy. Zamawiający będzie każdorazowo określał szczegółowy zakres rzeczowy zlecanych
prac.
5. Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami branżowymi, sztuką ogrodniczą i przy właściwym oznakowaniu i zabezpieczeniu prac na własny koszt i we własnym zakresie.
6. Organizacja prac podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie usługi.
Usługę należy prowadzić w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich.
7. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca zapewni pracownikom wykonującym pracę w terenie odzież roboczą, oznakowaną czytelną nazwą firmy.
9. Wykonawca zapewni oznakowanie pojazdów wykonujących usługę i będzie dbał o utrzymanie tego oznakowania w należytym stanie, przez czas wykonywania zleconej usługi w ramach niniejszego zamówienia.
10. W przypadku dokonania kontroli jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia, odbioru prac itp. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek transportu wraz z kierowcą, z co najmniej jednym miejscem do siedzenia dla przedstawiciela Zamawiającego. Koszty transportu obciążają Wykonawcę.
11. Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek postępowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy usług, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest do każdego zlecenia i faktury dostarczyć
Zamawiającemu dokument lub dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów zgodnie z ww. ustawą tj. przekazać
Zamawiającemu KPO – Karty Przekazania Odpadów.
12. Za szkody wynikłe w czasie wykonywania usługi, jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny jest Wykonawca prac od dnia otrzymania zlecenia do dnia odebrania prac przez Zamawiającego.
13. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi, a także za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy oraz
osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z suma ubezpieczenia nie mniejszą niż na zadanie nr 5: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
14. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zamówienia ciągów pieszych, elementów małej architektury tj. ławki, kosze na odpady, donice, barierki ochronne, tablice informacyjne itp. lub drzew i krzewów, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia tych elementów i doprowadzenia ich do stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej
odtworzenia.
15. Szczegółowy opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5 wskazano w SWZ i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający ma prawo jednostronnie rozszerzyć przedmiot zamówienia (prawo opcji),
2) Zamawiający zastrzega, że zakres opcjonalny zamówienia nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest
gwarantowany do realizacji,
3) skorzystanie z prawa opcji może nastąpić raz lub więcej razy w okresie realizacji zamówienia i uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb Zamawiającego i możliwości finansowych Zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
4) wszystkie wymagania i zasady realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji,
5) zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane przez Wykonawcę w sposób wskazany w projekcie umowy,
6) dodatkowe informacje dotyczące prawa opcji zawarte są w SWZ i projekcie umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów opisanych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do nadzoru/kontroli jakości wykonanej usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną usługę obejmującą swoim zakresem pielęgnację zieleni o wartości odpowiednio dla każdego zadania nie mniejszej niż:
 dla zadania nr 1 w wysokości 25 000,00 zł brutto,
 dla zadania nr 2 w wysokości 45 000,00 zł brutto,
 dla zadania nr 3 w wysokości 35 000,00 zł brutto,
 dla zadania nr 4 w wysokości 10 000,00 zł brutto,
 dla zadania nr 5 w wysokości 30 000,00 zł brutto.
W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca musi wykazać się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu na zadania, na które składa ofertę.
b) skieruje do realizacji zamówienia jedną osobę odpowiedzialną za nadzór/kontrolę jakości wykonanej usługi, posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru/kontroli prac związanych z pielęgnacją zieleni.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez tę samą osobę.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował ww. osobą skierowaną do realizacji zamówienia przez cały okres realizacji (dotyczy każdego zadania).
3. Pod pojęciem „pielęgnacja zieleni” Zamawiający rozumie wszelkie prace wykonywane w celu zapewnienia właściwego i prawidłowego rozwoju krzewów, bylin i innych roślin ozdobnych.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w pkt 2 ppkt 4 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 6 do SWZ,
2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w projekcie umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18.05.2006 r. i rozporządzeniu Rady (WE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego będzie wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy Pzp.
Jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osobę lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub w konkursie. Przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.

Zobacz inne

Prawo