Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wiślica, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140467/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Wiślica

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa dróg gminnych, lokalnych, wewnętrznych oraz dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiślica, sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiślica

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010843

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Okopowa 8

1.4.2.) Miejscowość: Wiślica

1.4.3.) Kod pocztowy: 28-160

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@umig.wislica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wislica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140467

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00133184

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.1. Zamawiający przewiduje fakultatywne przesłanki wykluczenia

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Fakultatywne podstawy wykluczenia

Przed zmianą:

Po zmianie:
Art. 109 ust. 1 pkt 1,Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a,Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b,Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c,Art. 109 ust. 1 pkt 3,Art. 109 ust. 1 pkt 4,Art. 109 ust. 1 pkt 5,Art. 109 ust. 1 pkt 6,Art. 109 ust. 1 pkt 7,Art. 109 ust. 1 pkt 8,Art. 109 ust. 1 pkt 9,Art. 109 ust. 1 pkt 10

Zobacz inne

Prawo