Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ujazd, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140520/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA UJAZD

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NN WYPADKÓW, OC I UBEZPIECZENIE OD RYZYK CYBERNETYCZNYCH DLA GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2023-2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA UJAZD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648014

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Kościuszki 6

1.5.2.) Miejscowość: Ujazd

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-225

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@ujazd.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bipug.ujazd.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NN WYPADKÓW, OC I UBEZPIECZENIE OD RYZYK CYBERNETYCZNYCH DLA GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2023-2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2bdbebc-c3e3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140520

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057861/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Ujazd i jej jednostek org. na lata 2023-2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2bdbebc-c3e3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

1. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią ankiety nr 1-16, oraz ankieta nr 17 stanowiąca część poufną.
2. Zamawiający informuje, że z powodu ochrony poufnego charakteru informacji, SWZ została podzielona na część zawierającą informacje jawne i część zawierającą informacje poufne zawarte w ankiecie nr 17 – ocena ryzyka w zakresie ryzyk cybernetycznych do opisu przedmiotu zamówienia.
3. Część SWZ objęta poufnością zostanie udostępniona Wykonawcy po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji poufnych. Wzór wniosku o udostępnienie informacji poufnych stanowi Załącznik nr 15 do SWZ.
4. Informacje poufne, o których mowa powyżej, udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W celu uzyskania informacji poufnych należy spełnić następujące warunki:
1) przesłać wniosek w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy poprzez Platformę e-Zamówienia przez opcję Formularze/Formularz do komunikacji,
2) osoba działająca w imieniu Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa zobowiązana jest dołączyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo – w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,
3) w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (szczegółowe informacje dotyczące sposobu podpisu/poświadczania zostały opisane w SWZ).
5. Zamawiający nie przekaże części poufnej SWZ w przypadku:
1) wadliwego sporządzenia wniosku,
2) przekazania wniosku w inny sposób niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ,
3) gdy wniosek zostanie złożony przez podmiot, który nie prowadzi działalności ubezpieczeniowej w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
4) gdy wniosek zostanie złożony przez osobę inną niż uprawniony lub umocowany przedstawiciel Wykonawcy,
5) niezłożenia wraz z wnioskiem pełnomocnictwa lub złożenia pełnomocnictwa zawierającego wady lub błędy, w przypadku gdy w imieniu Wnioskodawcy działa pełnomocnik.
6. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z Postępowaniem o charakterze poufnym będą przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w złożonym wniosku o udostępnienie informacji poufnych.
7. Otrzymane przez Wykonawców informacje poufne nie mogą być udostępniane innym osobom i podmiotom oraz muszą służyć wyłącznie przygotowaniu oferty przez podmioty uprawnione do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
8 Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru wszystkich otrzymanych dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem Postępowania zgodnie z zasadą określoną w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
9. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia informacji poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email: inwestycje@ujazd.com.pl, z zastrzeżeniem, że ofertę składa się tylko za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz zapisy rozdziału XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „RODO”) Zamawiający jako administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Ujazd z siedzibą pod adresem: Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd (zwana dalej „Administratorem”).
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@ujazd.com.pl Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze polegającego na obowiązku stosowania przepisów PZP.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Postępowaniu.
6. Odbiorcami danych osobowych będą uczestnicy Postępowania, osoby, którym zostanie udostępniona dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 18 i art. 74 PZP, broker Zamawiającego – Kancelaria Brokerska Modus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, usługi pocztowe oraz usługi prawne.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
10. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami PZP, a także nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
12. Osobie, której dane są przetwarzane, nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
ponieważ przetwarzanie danych osobowych nie jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
13. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
14. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.271.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 01 – UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
c) Ubezpieczenie szyb,
d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzona działalnością i użytkowanym mienia,
e) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
f) Ubezpieczenie maszyn budowlanych
2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz złożony przez Wykonawcę Formularz klauzul fakultatywnych dla Części 01.
3. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią ankiety nr 1-16, oraz ankieta nr 17 stanowiąca część poufną

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-30 do 2025-04-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule dodatkowe fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 02 – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
b) Ubezpieczenie autocasco,
c) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
d) Ubezpieczenie assistance,
2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz złożony przez Wykonawcę Formularz klauzul fakultatywnych dla Części 02.
3. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią ankiety nr 1-16, oraz ankieta nr 17 stanowiąca część poufną

4.2.6.) Główny kod CPV: 66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-30 do 2025-04-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule dodatkowe fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W skład zakresu ochrony ubezpieczeniowej wchodzą następujące ryzyka ubezpieczeniowe:
a) odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w stosunku do osób trzecich
b) ubezpieczenie szkód własnych cyber
c) odpowiedzialność administracyjna zamawiającego
d) pokrycie dodatkowych kosztów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych
2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz złożony przez Wykonawcę Formularz klauzul fakultatywnych dla Części 03.
3. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią ankiety nr 1-16, oraz ankieta nr 17 stanowiąca część poufną

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-30 do 2025-04-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule dodatkowe fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Warunek w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług objętych przedmiotem zamówienia w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznacza to, że Wykonawca musi mieć zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części (tj. w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia).
4) Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 13 do SWZ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zezwolenia, licencji, koncesji lub dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej, niezbędnych do świadczenia określonych usług objętych przedmiotem zamówienia kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale IX, ust. 1 pkt 3 SWZ, tj.
a) złożenia zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia,
b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej – Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że może wykonywać działalność ubezpieczeniową i posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej związanej z przedmiotem zamówienia (co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia),
c) gdy zezwolenie właściwego organu nadzoru nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, Wykonawca składa:
i. zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie (tj. co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia),
ii. a jeżeli organ nadzoru nie wydaje zaświadczeń, o których mowa w lit. i powyżej – Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.
d) W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – Wykonawca składa dodatkowo potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie, że notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP, zdefiniowany w Rozdziale IX SWZ Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 14 do SWZ).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP potwierdzające brak podstaw wykluczenia z Postępowania oraz spełnienie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienia warunków udziału w Postępowaniu.
5. W przypadku, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego została najwyżej oceniona, dokumenty wymienione w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców, zaś dokumenty wymienione w Rozdziale XI ust. 3 pkt 2 SWZ składa ten Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku udziału w Postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Postanowienia SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy na zasadach określonych osobno dla części 1, 2 i 3. zgodnie z załącznikami odpowiednio 10, 11, 12 do SWZ, w tym m.in.:
Część 1
3. Zamawiający przewiduje następujący rodzaj i zakres zmian:
a) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o nowe ryzyko – w przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a), h) powyżej;
b) zmiany co do zakresu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – w przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a), b), d), e) powyżej;
c) zmiany w zakresie ilości osób objętych ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków – w przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a), d), e), f), g) powyżej,
d) zmiany osób zgłoszonych imiennie do ubezpieczenia – w przypadkach wskazanych w 2 lit. a), g) powyżej,
e) zmiana sum ubezpieczenia/limitów odpowiedzialności (poprzez ich zwiększenie bądź zmniejszenie) – w przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a), b), c), d), e) f), g), h), i) powyżej,
f) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w tym w szczególności zmiana wysokości składek ubezpieczeniowych poprzez ich zwiększenie bądź zmniejszenie – w przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i) powyżej,
g) zmiany terminów płatności wynagrodzenia Wykonawcy i liczby rat, w których Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia, w konsekwencji wprowadzenia zmian wskazanych w niniejszym ust. 3.

Część 2
3. Zamawiający przewiduje następujący rodzaj i zakres zmian:
a) zmiany co do zakresu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczenia (OC, AC, NNW, ASSISTANCE) – w przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a), b), d), e) powyżej,
b) zmiana sum ubezpieczenia/limitów odpowiedzialności (poprzez ich zwiększenie bądź zmniejszenie) – w przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a), b), c), d), e). f) powyżej,
c) rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o nowe ryzyka – w przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a), c) powyżej,
d) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w tym w szczególności zmiana wysokości składek ubezpieczeniowych poprzez ich zwiększenie bądź zmniejszenie – w przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a), b), c), d), e), f) powyżej.
e) zmiany terminów płatności wynagrodzenia Wykonawcy i liczby rat, w których Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia, w konsekwencji wprowadzenia zmian wskazanych w niniejszym ust. 3.
Część 3
3. Zamawiający przewiduje następujący rodzaj i zakres zmian:
a) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o nowe ryzyko – w przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a), d) powyżej;
b) zmiany co do zakresu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – w przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a), b), c) powyżej;
c) zmiana sum ubezpieczenia/limitów odpowiedzialności (poprzez ich zwiększenie bądź zmniejszenie) – w przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a), d), e) powyżej,
d) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w tym w szczególności zmiana wysokości składek ubezpieczeniowych poprzez ich zwiększenie bądź zmniejszenie – w przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a), b), c), d), e) powyżej,
e) zmiany terminów płatności wynagrodzenia Wykonawcy i liczby rat, w których Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia, w konsekwencji wprowadzenia zmian wskazanych w niniejszym ust. 3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 30.04.2023 r. do dnia 29.04.2025 r.
2. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu mechanicznego na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień jej obowiązywania, to jest 29.04.2025 r., zaś maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 28.04.2026 r.
3. Dokumenty ubezpieczenia w Części 01 zamówienia będą wystawiane na dwa roczne okresy ubezpieczenia, zgodne z terminem wykonania zamówienia. Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla każdego ubezpieczonego podmiotu.
4. Dokumenty ubezpieczenia dotyczące tzw. ubezpieczeń wspólnych w Części 01 zamówienia, wystawiane będą na dwa roczne okresy ubezpieczenia, w terminie realizacji zamówienia. Polisa dla ubezpieczeń wspólnych będzie obejmować ochroną wszystkie podmioty podlegające wspólnemu ubezpieczeniu.
5. Dla Części 01 i 03 do ubezpieczenia realizowane będą zawsze do końca rocznego okresu ubezpieczenia. Składka za polisy te rozliczana będzie według zasady „co do dnia” za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą i nie będzie miała zastosowania składka minimalna.
6. W 02 Części zamówienia, dokumenty ubezpieczenia będą wystawiane na dwa roczne okresy ubezpieczenia, indywidualnie dla każdego pojazdu zgodnie z terminami i okresem ubezpieczenia określonymi w Ankiecie nr 15 zawierającej wykaz pojazdów. Ubezpieczenia pojazdów nowo nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy roczne zgodnie ze zleceniem Zamawiającego lub jego pełnomocnika.
7. Dokumenty ubezpieczeniowe w Części 03 zamówienia będą wystawiane na dwa roczne okresy ubezpieczenia, zgodne z terminem wykonania zamówienia.

8. Z Postępowania Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zobacz inne

Prawo