Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radziechowy, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140629/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Radziechowy-Wieprz

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radziechowy-Wieprz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182670

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wieprz 700

1.4.2.) Miejscowość: Radziechowy

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-381

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@radziechowy-wieprz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radziechowy-wieprz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140629

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00132919

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-29 09:00

Po zmianie:
2023-04-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-29 09:30

Po zmianie:
2023-04-03 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-27

Po zmianie:
2023-05-02

Zobacz inne

Prawo