Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Brzesko, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140761/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA BRZESKO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg na terenie Gminy Brzesko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZESKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661139

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 51

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 14 68 63 100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umbrzesko@brzesko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg na terenie Gminy Brzesko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-141f2b82-bcdb-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140761

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033109/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej dróg i chodników zlokalizowanych na terenie Gminy Brzesko.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-141f2b82-bcdb-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
a) platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/,
b) poczty elektronicznej: zam_pub@brzesko.pl. (za wyjątkiem składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
2. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/).
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
a) platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/,
b) poczty elektronicznej: zam_pub@brzesko.pl. (za wyjątkiem składania ofert).
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.
8. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
9. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie eZamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
10. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl, link: https://edu.ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
11. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
12. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski i prace konkursowe” dostępnej pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzesku z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, tel 14 68 63 100 – reprezentowany przez Burmistrza Brzeska, zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia opisanego w art. 7 pkt 18 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710, ze zm.), pn. Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg na terenie Gminy Brzesko (nr referencyjny: ZP.271.2.5.2023.IP, zwanego dalej „zamówieniem”.4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające; c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1)W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: a) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; c) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.2)Zamawiający informuje iż: a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. b) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. c) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.5.2023.IP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Brzesku ul. Słoneczna - od ul. Legionów Piłsudskiego wraz z połączeniem z ul. Solskiego (+ miejsca parkingowe) ok. 200mb w trybie ZRID.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego drogowego
opracowanego zgodnie z:
a) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 162)
b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.),
c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1518)
d) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 poz. 1679),
2) Projekt budowlany winien obejmować wszelkie niezbędne branże i uzgodnienia do prawidłowej realizacji inwestycji w tym między innymi:
a) projekt branży drogowej z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych
b) projekt stałej organizacji ruchu,
c) projekt kanału teletechnicznego, (jeśli wymagany)
d) projekt oświetlenia ulicznego -uzupełnienie istniejącego oświetlenia ulicznego
e) projekt usunięcia ewentualnych kolizji z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i
infrastruktura teletechniczną kolidującymi z budową drogi,
f) inne projekty niezbędne do uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej oraz do prawidłowe-go rozpoczęcia i realizacji inwestycji
3) Wykonawca pozyska i wykona:
a) mapy do celów projektowych,
b) projekty podziału geodezyjnego do ZRID,
c) dokumentację geologiczną w niezbędnym zakresie, (jeżeli będzie wymagana),
d) niezbędne opinie i uzgodnienia wynikające z w/w ustaw,
e) poza powyższymi opracowaniami i decyzjami Wykonawca złoży wszelkie konieczne
wnioski, w tym wniosek o uzyskanie decyzji ZRID (również te, które firmować musi Zamawiający), uzyska wszelkie warunki techniczne i dokona wszelkich uzgodnień dokumentacji projektowej nie-zbędnych do uzyskania niezbędnych pozwoleń wynikające z w/w ustaw.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 12 oraz 13

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta z uprawnieniami do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dla części nr 2

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Brzesku ul. Świerkowa – odcinek od ul. Mieszka I do wjazdu do Nadleśnictwa ok. 300mb - w trybie ZRID.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego drogowego opracowanego zgodnie z:
a) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 162),
b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.),
c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno -budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1518)
d) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 poz. 1679 ),
2) Projekt budowlany winien obejmować wszelkie niezbędne branże i uzgodnienia do prawidłowej realizacji inwestycji w tym między innymi:
a) projekt branży drogowej z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych
b) projekt stałej organizacji ruchu,
c) projekt kanału teletechnicznego (jeśli wymagany)
d) projekt oświetlenia ulicznego -uzupełnienie istniejącego oświetlenia ulicznego
e) projekt usunięcia ewentualnych kolizji z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i infra-struktura teletechniczną kolidującymi z budową drogi,
f) inne projekty niezbędne do uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej oraz do prawidłowego rozpoczęci i realizacji inwestycji,
3) Wykonawca pozyska i wykona:
a) mapy do celów projektowych,
b) projekty podziału geodezyjnego do ZRID
c) dokumentację geologiczną w niezbędnym zakresie, (jeżeli będzie wymagana)
d) niezbędne opinie i uzgodnienia wynikające z w/w ustaw,
e) poza powyższymi opracowaniami i decyzjami Wykonawca złoży wszelkie konieczne wnioski, w tym wniosek o uzyskanie decyzji ZRID (również te, które firmować musi Zamawiają-cy), uzyska wszelkie warunki techniczne i dokona wszelkich uzgodnień dokumentacji projektowej niezbędnych do uzyskania niezbędnych pozwoleń wynikające z w/w ustaw.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 12 oraz 14 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta z uprawnieniami do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dla części nr 3
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (+ miejsca parkingowe) w Okocimiu tzw. Droga do Dworu ok. 140mb w trybie pozwolenia na budowę.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego drogowego opracowanego zgodnie z:
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.),
b) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1518)
c) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 poz. 1679 ),
2) Projekt budowlany winien obejmować wszelkie niezbędne branże i uzgodnienia do prawidłowej realizacji inwestycji w tym między innymi:
a) projekt branży drogowej z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych
b) projekt stałej organizacji ruchu,
c) projekt kanału teletechnicznego (jeśli wymagany)
d) projekt oświetlenia ulicznego
e) projekt usunięcia ewentualnych kolizji z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i
infrastruktura teletechniczną kolidującymi z budową drogi,
f) inne projekty niezbędne do uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej oraz do prawidłowego rozpoczęcia i realizacji inwestycji,
3) Wykonawca pozyska i wykona:
a) mapy do celów projektowych,
b) dokumentację geologiczną w niezbędnym zakresie (jeżeli będzie wymagana)
c) niezbędne opinie i uzgodnienia wynikające z w/w ustaw,
d) poza powyższymi opracowaniami i decyzjami Wykonawca złoży wszelkie konieczne
wnioski, w tym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub wniosek o uzyskanie decyzji ZRID (również te, które firmować musi Zamawiający), uzyska wszelkie warunki techniczne i dokona wszelkich uzgodnień dokumentacji projektowej niezbędnych do uzyskania niezbędnych pozwoleń wynikające z w/w ustaw.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 12 oraz 15 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta z uprawnieniami do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty usługi o złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tj.:, co najmniej 1 usługę w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w rozumieniu Prawa budowlanego obejmującą budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę ulicy/drogi o wartości usługi nie mniejszej niż 20 000,00 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

(Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca, w przypadku składania oferty na większą liczbę części niż jedną, w każdej części zamówienia wykazał się tym samym doświadczenie)

a) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest:

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz posiadającą min. 3 letnie doświadczenie, jako projektant w/w specjalności,

(Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca, w przypadku składania oferty na większą liczbę części niż jedną, w każdej części zamówienia wykazał się tymi samymi osobami).

Powyżej wskazana osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
b) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i pod-miotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; – zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SWZ.
b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę, jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem załącznika nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) Wykaz doświadczenia projektanta w branży drogowej (na potwierdzenie kryterium oceny ofert – „Doświadczenie projektanta z uprawnieniami do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej”) - załącznik nr 1a do formularza ofertowego
b)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SWZ.
c) Oświadczenie podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy).
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).
e) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
f) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
g) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
4. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego, jako pełnomocnik.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Ponadto każdy z wykonawców składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XII ust. 2 pkt 2.1. niniejszej SWZ.
7. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
10. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej, jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy jedynie w następstwie:
a) przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji tych zdarzeń,
b) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową.
2) Zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) :
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie wynagrodzenie brutto a wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.
b) w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych. Ograniczenie zakresu zamówienia w przypadku zmniejszenia zakresu robót podstawowych nie może być większe niż 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.
2. Zaistnienie któregokolwiek zdarzenia lub okoliczności przewidzianych w ust. 1, upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
3. Zmiany umowy mogą nastąpić także z przyczyn i w zakresie przewidzianym w art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
4. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w przypadkach przewidzianych w ust. 1 i 3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

Zobacz inne

Prawo