Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bielsko-Biała, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140788/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pt. Razem z nami - wsparcie obywateli Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070810575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karola Miarki 11

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334995600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pt. Razem z nami - wsparcie obywateli Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52d94a91-c4b5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023017/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Przeprowadzenie kursu prawa jazdy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Strona internetowa prowadzonego postępowania: http://www.mops.bielsko.pl, zawierająca odesłanie na Platformę przetargową pod adresem: mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.bielsko.pl k.suchy@mops.bielsko.pl strona internetowa prowadzonego postępowania, na której będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: http://www.mops- bielsko-biala.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), 2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie poprzez Platformę przetargową: mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl 2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkownika Platformy przetargowej – dostępną pod adresem: www.mops.bielsko.pl („Ogólne zasady korzystania z Platformy przetargowej”). 3, Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej określa Załącznik nr 6 do SWZ. 4. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego tj. Platforma przetargowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej tel. +48 22 25722 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
5, Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. Karola Miarki 11. Sposoby kontaktu z nami: adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola
Miarki 11, telefon: 33 49 95 650 - Sekretariat 33 49 95 600 – Centrala, faks: (33) 49 95 652, adres e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl, elektroniczna skrzynka podawcza, którą znaleźć można wchodząc na stronę internetową pod adresem www.mops.bielsko.pl (zakładka: Kontakt). 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych. Sposoby kontaktu z nim zapewniamy poprzez wskazanie: adresu korespondencyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Miarki 11, adresu email: iod@mops.bielsko.pl, elektronicznej skrzynki podawczej, którą znaleźć można wchodząc na stronę internetową pod adresem www.mops.bielsko.pl (zakładka: Kontakt). 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 79 ustawy Prawo zamówień publicznych, pracownicy obsługujący proces związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wykonywaniem oraz rozliczeniem umowy, a także nadzorujący ten proces, pracownicy zapewniający obsługę informatyczną, w związku ze wsparciem serwisowym
systemów informatycznych. 5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 8.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 9. Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO. 10.Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.DA-PSU.3210.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 15 uczestników projektu pt. „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kursu dla kandydatów na kierowców kategorii B zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umożliwiającymi przystąpienie do egzaminu państwowego.
3. Wykonawca zapewni przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin przy czym:
• liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 30 godzin (jedna godzina dydaktyczna wynosi 45 minut),
• liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 30 godzin (jedna godzina praktycznej nauki jazdy to 60 minut).
4. W celu realizacji kursu Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
• organizacji kursu zgodnie z programem,
• sporządzenia harmonogramu szkolenia, który będzie stanowił integralną część umowy,
• przeprowadzenia zajęć praktycznych od poniedziałku do niedzieli w godzinach ustalonych indywidualnie z uczestnikiem szkolenia przy uwzględnieniu możliwości wykonywania pozostałych obowiązków uczestnika projektu oraz innych zajęć prywatnych,
• zapewnienia:
 materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu,
 sali wykładowej wyposażonej w pomoce dydaktyczne,
 placu manewrowego,
 pojazdów do nauki jazdy,
 doświadczonej i wykwalifikowanej kadry do prowadzenia kursu w części teoretycznej i praktycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 zaplecza niezbędnego do przeprowadzenia kursu, gwarantującego terminowe wykonanie zamówienia,
• objęcia ubezpieczeniem NNW uczestników kursu,
• organizacji egzaminu wewnętrznego, przy czym czas przeznaczony na przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego nie jest wliczany do godzin kursu,
• bieżącego monitorowania realizowanych działań oraz regularnego przekazywania informacji o wykonywanych działaniach osobie wyznaczonej do kontaktu ze strony Zamawiającego,
• zapewnienia kursantom warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.
5. Podczas zajęć teoretycznych Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dla każdego uczestnika szkolenia miejsca siedzącego – stolik i ławka, bądź krzesło z przystawką umożliwiające swobodne sporządzanie notatek.
6. Sala wykładowa musi być odpowiednio wyposażona np. we flipchart, tablice klasyczną lub magnetyczną, pomoce naukowe, w tym pomoce do praktycznej nauki zawodu.
7. Każdy z uczestników kursu musi mieć zapewniony dostęp do samodzielnego stanowiska pracy w trakcie godzin praktycznych.
8. Kurs powinien być zorganizowany na terenie miasta Bielska-Białej. Zamawiający dopuszcza zorganizowanie kursu na terenie powiatu bielskiego, przy czym przewóz uczestników na zajęcia zapewnia Wykonawca, w związku z czym koszty przewozu uczestników należy uwzględnić w kalkulacji kosztów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-26

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kadry

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
• Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia tj.: Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.
2) W zakresie zdolności zawodowej:
• dysponują co najmniej dwoma instruktorami posiadającymi uprawnienia do nauki jazdy (zajęcia teoretyczne, praktyczna nauka jazdy) na prawo jazdy kat. B, a każdy z nich posiada min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie szkoleń na prawo jazdy kat. B.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia) tj.:
• aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, uprawniający do wykonywania przedmiotowej działalności,
• wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz doświadczenia w przeprowadzaniu kursów na prawo jazdy kat. B, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, w ramach kryterium oceny ofert, na potwierdzenie doświadczenia osób skierowanych do przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B (instruktorów).
2. Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
• wykaz osób skierowanych do przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B – załącznik nr 4 do SWZ.
3. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.
4. Przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne –Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w kryterium oceny ofert nr 2 „Doświadczenie zawodowe kadry”.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz
z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 3 do SWZ). Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
2) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Ankietę oceny podmiotu - w przypadku Wykonawcy biorącego udział w niniejszym postępowaniu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić ankietę w związku z zamiarem powierzenia przetwarzania danych osobowych. Brak wypełniania ankiety lub udzielenie odpowiedzi nie dających wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, uniemożliwi zawarcie umowy związanej z realizacją przedmiotu postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia oraz musi spełniać warunki udziału w postępowaniu. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

Zobacz inne

Prawo