Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Brzeg Dolny, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140859/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Brzeg Dolny

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn. Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeg Dolny

1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934934

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kolejowa 29

1.4.2.) Miejscowość: Brzeg Dolny

1.4.3.) Kod pocztowy: 56-120

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 71/ 3195 117

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@brzegdolny.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzegdolny.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140859

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00130628

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.13. Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia?

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.14. Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznej w rozumieniu §3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie budowli hydrotechnicznej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł każda.

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców składających wspólnie ofertę zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te zdolności są wymagane.

b) dysponują i skierują do realizacji zamówienia:
 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej.

Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania, która z powyższych osób będzie pełniła funkcję kierownika budowy. Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień budowlanych – jedna osoba może pełnić kilka z ww. funkcji jeżeli posiada jednocześnie odpowiednie uprawnienia.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznej w rozumieniu §3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł każda.

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców składających wspólnie ofertę zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te zdolności są wymagane.

b) dysponują i skierują do realizacji zamówienia:
 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej.

Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania, która z powyższych osób będzie pełniła funkcję kierownika budowy. Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień budowlanych – jedna osoba może pełnić kilka z ww. funkcji jeżeli posiada jednocześnie odpowiednie uprawnienia.

Zobacz inne

Prawo