Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140860/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć na parterze budynku szpitalnego nr 102 do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej - ZP-6/23

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000298554

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: dr. Józefa Babińskiego 29

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-393

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.wilk@babinski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140860

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00107949

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 09:00 w dniu 21.03.2023r.

Po zmianie:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 09:00 w dniu 28.03.2023r.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-21 09:00

Po zmianie:
2023-03-28 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-21 09:30

Po zmianie:
2023-03-28 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-19

Po zmianie:
2023-04-26

Zobacz inne

Prawo