Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nisko, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140922/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Powiat Niżański

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w m. Nowy Nart wraz z przebudową przepustów w m. Cholewiana Góra – opracowanie dokumentacji projektowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Niżański

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409198

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pl. Wolności 2

1.4.2.) Miejscowość: Nisko

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-400

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: 158412057

1.4.8.) Numer faksu: 156872449

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gm@powiatnizanski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatnizanski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140922

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00140878

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2)

Przed zmianą:
Okres gwarancji

Po zmianie:
Termin płatności

Zobacz inne

Prawo