Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nisko, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00141180/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Nisko

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa oraz przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy
zespołach szkolno – przedszkolnych na terenie gminy Nisko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nisko

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409442

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 14

1.4.2.) Miejscowość: Nisko

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-400

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nisko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nisko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141180

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00125909

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:
2.4. Część 4 Wymiana nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy ZSP nr 2
w Nisku.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej nawierzchni placu zabaw ,,RADOSNA SZKOŁA” znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nisku. W skutek intensywnego użytkowania nawierzchnia jest zużyta technicznie. Inwestycja ma zostać zrealizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 2866/12, 2867/7, 2869/13, 2870/1. Powierzchnia syntetyczna zajmuje 165,5 m2, w tym: 146,0 m2 – powierzchnia nawierzchni bezpiecznej
i 19,5 m2 powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :
- demontaż istniejącej nawierzchni z płyt poliuretanowych 50x50x4 wraz z utylizacją, na istniejącym placu zabaw z zamontowanymi urządzeniami w nawierzchni poliuretanowej,
- demontaż i ponowny montaż dwóch ławek z obetonowaniem podstaw,
-ułożenie warstwy ET gr 35mm,
-ułożenie warstwy SBR 8mm,
- ułożenie warstwy EPDM różnokolorowego, gr. 8mm ( kolorystyka do uzgodnienia
z dyrektorem ZSP nr 2, warstwa EPDM z wyłożeniem na betonowe obrzeża

Po zmianie:
2.4. Część 4: Wymiana nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy ZSP nr 2
w Nisku.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej nawierzchni placu zabaw ,,RADOSNA SZKOŁA” znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nisku. W skutek intensywnego użytkowania nawierzchnia jest zużyta technicznie. Inwestycja ma zostać zrealizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 2866/12, 2867/7, 2869/13, 2870/1. Powierzchnia syntetyczna zajmuje 168,979 m2,
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- demontaż istniejącej nawierzchni z płyt poliuretanowych 50x50x4 wraz z utylizacją, na istniejącym placu zabaw z zamontowanymi urządzeniami w nawierzchni poliuretanowej,
- demontaż i ponowny montaż dwóch ławek z obetonowaniem podstaw,
-ułożenie warstwy ET gr 40mm,
- ułożenie warstwy EPDM różnokolorowego, gr. 10 mm ( kolorystyka do uzgodnienia
z dyrektorem ZSP nr 2, warstwa EPDM z wyłożeniem na betonowe obrzeża.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-23 10:00

Po zmianie:
2023-03-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-23 12:00

Po zmianie:
2023-03-24 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-21

Po zmianie:
2023-04-22

Zobacz inne

Prawo