Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opatowiec, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00141196/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Opatowiec

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Modernizacja obiektów małej retencji w celu zaspokojenia potrzeb z zakresu turystyki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Opatowiec

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010524

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 3

1.4.2.) Miejscowość: Opatowiec

1.4.3.) Kod pocztowy: 28-520

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@opatowiec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowiec.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141196

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00132526

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie należy złożyć:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż :
Zadanie 1: 300 000,00 złotych
Zadanie 2: 200 000,00 złotych
W przypadku złożenia oferty na dwa zadania wartości te podlegają sumowaniu.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanych robót.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał(zakończył):
Dla Zadania nr 1:
- jedną robotę budowlaną (wykonaną w ramach jednej umowy/kontraktu) polegającą na budowie lub przebudowie lub
rozbudowie lub modernizacji obiektów retencyjnych lub zagospodarowaniu terenu lub rewitalizacji. Wymagana wartość
wykonanej roboty budowlanej wynosi minimum 800 000,00 zł brutto.
Dla Zadania nr 2:
- jedną robotę budowlaną (wykonaną w ramach jednej umowy/kontraktu) polegającą na budowie lub przebudowie lub
rozbudowie lub modernizacji obiektów retencyjnych lub zagospodarowaniu terenu lub rewitalizacji. Wymagana wartość
wykonanej roboty budowlanej wynosi minimum 400 000,00 zł brutto.
Poprzez wykonaną robotę Zamawiający rozumie zakończone zadanie inwestycyjne.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.
UWAGA!
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się tym samym doświadczeniem zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tego doświadczenia odpowiada sumarycznej wartości opisanego
warunku dla zadania, na które składa ofertę dla zadnia 1 i 2 wymagana wartość roboty to 1 200 000,00 zł brutto
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
Dot. zadania 1 oraz zadania 2
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej
jednej zakończonej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją lub remontem obiektów
retencyjnych lub zagospodarowaniu terenu lub rewitalizacji.
Tą samą osobę można wykazać zarówno na zadanie 1 jak i zadanie 2.
Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i
przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r. poz. 1646) przynależność
do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do
posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby
samorządu zawodowego.

Po zmianie:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie należy złożyć:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż :
Zadanie 1: 300 000,00 złotych
Zadanie 2: 200 000,00 złotych
W przypadku złożenia oferty na dwa zadania wartości te podlegają sumowaniu.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanych robót.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał(zakończył):
Dla Zadania nr 1:
- jedną robotę budowlaną (wykonaną w ramach jednej umowy/kontraktu) polegającą na budowie lub przebudowie lub
rozbudowie lub modernizacji obiektów retencyjnych lub zagospodarowaniu terenu lub rewitalizacji. Wymagana wartość
wykonanej roboty budowlanej wynosi minimum 800 000,00 zł brutto.
Dla Zadania nr 2:
- jedną robotę budowlaną (wykonaną w ramach jednej umowy/kontraktu) polegającą na budowie lub przebudowie lub
rozbudowie lub modernizacji obiektów retencyjnych lub zagospodarowaniu terenu lub rewitalizacji. Wymagana wartość
wykonanej roboty budowlanej wynosi minimum 400 000,00 zł brutto.
Poprzez wykonaną robotę Zamawiający rozumie zakończone zadanie inwestycyjne.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.
UWAGA!
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się tym samym doświadczeniem zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tego doświadczenia odpowiada sumarycznej wartości opisanego
warunku dla zadania, na które składa ofertę dla zadnia 1 i 2 wymagana wartość roboty to 1 200 000,00 zł brutto
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
Dot. zadania 1 oraz zadania 2
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją lub remontem obiektów retencyjnych lub zagospodarowaniu terenu lub rewitalizacji.
Tą samą osobę można wykazać zarówno na zadanie 1 jak i zadanie 2.
Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i
przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r. poz. 1646) przynależność
do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do
posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby
samorządu zawodowego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-28 09:00

Po zmianie:
2023-03-30 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-28 10:00

Po zmianie:
2023-03-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-26

Po zmianie:
2023-04-28

Zobacz inne

Prawo