Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rzeszów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00141202/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie ulic i chodników o nawierzchni mineralno - asfaltowej 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: ul. Rynek 1

1.11.4.) Miejscowość: Rzeszów

1.11.5.) Kod pocztowy: 35-064

1.11.6.) Województwo: podkarpackie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.erzeszow.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie ulic i chodników o nawierzchni mineralno - asfaltowej 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28c21043-bdaa-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-28c21043-bdaa-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@erzeszow.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-A.271.44.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie ulic i chodników o nawierzchni mineralno-asfaltowej na terenie miasta Rzeszowa. Zakres zamówienia obejmuje:
1) rozebranie podbudowy, z betonu, grubość 15·cm, mechanicznie lub płyt betonowych lub betonu zbrojonego (płyty drogowe) grubość do 15 cm - 20,00 m2,
2) mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o grubości do 7 cm z użyciem frezarki- 300,00 m2,
3) zacięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczną - 50,00 m,
4) koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość do 55 cm wraz z profilowaniem, zagęszczeniem podłoża oraz transportem urobku - 100,00 m2,
5) warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek - 100,00 m2,
6) Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm. - 100,00 m2,
7) podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm. - 100,00 m2,
8) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) AC 16 W, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowa -100,00 m2,
9) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowa oraz uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową po wykonanej regulacji wpustu lub włazu -
1 614,00 t,
10) remonty cząstkowe nawierzchni mineralno- asfaltowych przy użyciu RECYKLERA - 20,00 t,
11) remonty cząstkowe nawierzchni mineralno - asfaltowych mieszanką do miejscowych napraw nawierzchni na zimno - 10,00 t,
12) regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych, na zaprawach szybkowiążących - 10,00 szt,
13) regulacja wpustu ściekowego ulicznego, na zaprawach szybkowiążących , wraz z wykuciem - 50,00 szt,
14) regulacja pionowa włazu kanałowego, na zaprawach szybkowiążących wraz z wykuciem - 30,00 szt,
15) wymiana uszkodzonych wpustów ściekowych ulicznych, na zaprawach szybkowiążących wraz z wykuciem - 30,00 szt,
16) wymiana uszkodzonych pokryw nastudziennych typ ciężki T-40 wraz z wykuciem - 20,00 szt,g
17) uzupełnienie rusztu wpustu ściekowego ulicznego - 5,00 szt,
18) uzupełnienie pokryw nastudziennych - typ ciężki T-40 -6,00 szt,
19) ułożenie geosiatki - 100,00 m2,
20) prowadzenie kontroli stanu technicznego odcinków dróg wyszczególnionych w - Załączniku nr 3 – Wykaz dróg z dnia 19.09.2022 r. poprzez dokonywanie regularnych objazdów mających na celu kontrolę stanu technicznego jezdni, chodników, ścieżek rowerowych z mieszanek mineralno-asfaltowych. Prowadzone objazdy powinny zapewnić dokonanie kontroli stanu wszystkich ulic Rzeszowa, minimum jeden raz w miesiącu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Rodzaj i maksymalna wartość opcji:
Zakres zamówienia objętego opcją obejmuje bieżące utrzymanie ulic i chodników o nawierzchni mineralno - asfaltowej. Zakres zamówienia obejmuje prace wskazane w pozycji nr. 1 – 3.11 przedmiaru robót. Zamawiający może dokonywać zmian w zakresie ilości robót (prac) wyszczególnionych w kolumnie „Opcjonalna ilość jednostek” w przedmiarze robót. Zmiany mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości i wartości danego rodzaju robót (prac) kosztem odpowiednio zmniejszenia ilości i wartości innych rodzajów robót (prac). Zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia objętego prawem opcji wynikającego z oferty wykonawcy. Maksymalna wartość opcji stanowi 100% wartości oferty Wykonawcy w zakresie zamówienia podstawowego.
2. Okoliczności skorzystania z opcji: Po realizacji zamówienia w zakresie podstawowym (wyczerpaniu środków przewidzianych w pozycji wg kolumny „Podstawowa ilość jednostek”) zamawiający skorzysta z prawa opcji; warunkiem będzie posiadanie środków finansowych na realizację zamówienia. Szczegółowe warunki prawa opcji zawiera § 2 Projektowanych postanowień umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp w wysokości do 1 625 639,00 zł netto

1. Określenie przedmiotu: przedmiotem zamówienia jest Bieżące utrzymanie ulic i chodników o nawierzchni mineralno - asfaltowej 2023/2024 na terenie Rzeszowa

2. Zakres robót budowlanych: Wszystkie prace wskazane w przedmiarze robót w poz. 1 – 3.11.

3. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia: Zamówienie zostanie udzielone w jednym lub w kilku zamówieniach, w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba i Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na ich realizację.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi za wady i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa

1. Określenie warunków:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, roboty polegające na remoncie cząstkowym ulic i chodników o nawierzchni mineralno - asfaltowej, które stanowiły zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń w ilości co najmniej 800 ton.

Zamawiający uzna, iż warunek powyższy zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż wykonywał powyższe roboty w ramach oddzielnych umów na wykonanie tych robót lub w ramach jednej umowy.
Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:
- roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,
- roboty budowlane zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane*:

1) Osoba do okresowej kontroli stanu technicznego odcinka drogi zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
2) Kierownik robót: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

c) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej:

- wytwórnią (otaczarką) o mieszaniu cykliczym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych – 1 szt. na dwie grupy remontowe,,
- rozściełaczem do mas bitumicznych – 1 szt. na dwie grupy remontowe,
- frezarką do nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych – 1 szt. na dwie grupy remontowe,
- termosem (remonterem) – 2 szt. (po 1 szt. na każdą z grup remontowych),
- Recyklerem do asfaltu – 2 szt. (po 1 szt. na każdą z grup remontowych),
- piły do cięcia nawierzchni – 2 szt. (po 1 szt. na każdą z grup remontowych),
- walce drogowe – 2 szt. (po 1 szt. na każdą z grup remontowych),
- zagęszczarki płytowe - 2 szt. (po 1 szt. na każdą z grup remontowych),
- 2 komplety oznakowania do prowadzenia robót szybko postępujących, (po 1 szt. na każdą z grup remontowych),
- szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące – 2 szt. (po 1 szt. na każdą z grup remontowych),
- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami – 2 szt. (po 1 szt. na każdą z grup remontowych),
- pojazd do prowadzenia kontroli stanu technicznego odcinka drogi – 1 szt. na dwie grupy remontowe,

2. Zamawiający określa w następujący sposób spełnianie w/w warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2.1. Warunek, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.
2.2. Warunek, o którym mowa w pkt. 1 lit. b) mogą spełniać wspólnie wykonawcy składający ofertę wspólną.
2.3. Warunek, o którym mowa w pkt. 1 lit. c) mogą spełniać wspólnie wykonawcy składający ofertę wspólną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz robót dotyczy robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz OFERTA;
2) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostępniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu OFERTA i/lub druku zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b) ; b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do OFERTY tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski ;
c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: - Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, - ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), - umocowanie które nie wynika z ppkt. 2 a) i b)
3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument wraz z oświadczeniami podmiotu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału (jeśli dotyczy)
4. kosztorys ofertowy
5. wadium wniesione w innej formie niż pieniądz - zgodnie z Rozdziałem IX SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) na zasadach określonych w SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i Oświadczenia wskazane w sekcji V pkt 5.5 Ogłoszenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą stanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6. W formularzu OFERTA należy wskazać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia następujących kluczowych zadań: zadania wymienione w pozycjach nr 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 przedmiaru robót
8. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w § 16 projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dot. pkt. 1.2. Sekcji I "Zamawiający" - dane dotyczą podmiotu prowadzącego postępowanie tj. Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, a nie Zamawiającego na rzecz którego jest prowadzone postępowanie tj. Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.
2. Dot. pkt. 2.8. Sekcji II „Informacje podstawowe” - w związku brakiem możliwości wskazania numeru z planu postępowań Zamawiającego informujemy że zamówienie zostało ujęte w planie postępowań Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie. Numer w Biuletynie Zamówień Publicznych pod którym został umieszczony plan to 2023/BZP 00016272/02/P. Identyfikator pozycji planu: 1.1.2.
3. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zawarte w zawarte w formularzu OFERTA i jeśli dotyczy w formularzu zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa powyższe oświadczenie

Zobacz inne

Prawo