Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Słupsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00141269/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Areszt Śledczy w Słupsku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy pieczywa do Aresztu Śledczego w Słupsku i do Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Słupsku

1.3.) Oddział zamawiającego: Areszt Śledczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319954

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sądowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 848 32 00

1.5.8.) Numer faksu: 59 842 86 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_slupsk@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy pieczywa do Aresztu Śledczego w Słupsku i do Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa8732c7-c4c2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141269

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00133700/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne dostawy pieczywa (chleb zwykły, chleb pszenny, chleb żytni, chleb graham, bułka tarta) do Aresztu Śledczego w Słupsku i do Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
3. System jest dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta
w Systemie, ani logowania do Systemu.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na portalu platformazakupowa.pl
Ze względu na limit znaków pozostałe wymagania zawarte są w rozdziale IX SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zasady korzystania, wsparcie techniczne, warunki techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej określone zostały w regulaminie korzystania z portalu platformazakupowa.pl, który stanowi załącznik nr 8 do swz oraz jest dostępny na portalu platformazakupowa.pl, w zakładce BAZA WIEDZY – Tryby przetargowe- Instrukcja: Składanie ofert przez Wykonawców.
8. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych na portalu platformazakupowa.pl jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę regulaminu korzystania z portalu platformazakupowa.pl na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
9. Za datę wpływu, przekazania oferty, oświadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę zapisania plikow na serwerze portalu platformazakupowa.pl
10. Korzystanie z portalu platformazakupowa.pl jest bezpłatne.
11. Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z portalu platformazakupowa.pl polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w regulaminie korzystania z portalu platformazakupowa.pl
12. W sytuacji awarii portalu platformazakupowa.pl lub przerwy technicznej działania portalu platformazakupowa.pl Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: as_slupsk@sw.gov.pl (nie dotyczy oferty Wykonawcy i załączników do oferty).
13. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
14. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
15. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawie postępowania jest: mł. chor. Magdalena Mikołajczak tel. (0- 59) 815 21 74.
19. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy niniejszego postępowania.
Ze względu na limit znaków pozostałe wymagania zawarte są w rozdziale IX SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https;//platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Areszt Śledczy w Słupsku, ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk, e-mail: as_slupsk@sw.gov.pl, tel. 59 848 32 01. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Areszcie Śledczym w Słupsku, e-mail: iod_slupsk@sw.gov.pl,
tel. 59 848 32 33
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy pieczywa na rzecz Aresztu Śledczego w Słupsku i Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku nr sprawy Dkw.2232.12.2022.MM prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
* Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
* nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Dkw.2232.11.2023.MM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 293943,60 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Chleb zwykły pszenno żytni – 40 800 kg (01.05.2023 r. - 30.04.2024 r.)
Masa masa jednego bochenka chleba zwykłego pszenno żytniego jest równa 300g. Chleb musi być krojony (grubość kromki 8 – 10 mm) i zafoliowany.
Wygląd zewnętrzny; pieczywo bardzo dobrze wyrośnięte, kształt podłużny, nadany formą, prostokątny z dopuszczalnymi minimalnymi odchyleniami.
Barwa; równomierna złocista do jasnobrązowej, jasnobrązowa do ciemnobrązowej lub brązowa do ciemnobrązowej. Dopuszcza się minimalną nierównomierność barwy, która może być nieznacznie ciemniejsza lub jaśniejsza od wskazanej.
Skórka; gładka lub chropowata, błyszcząca, nieznaczne pęknięcia (dopuszcza się ślady mąk, maku).
Miękisz; porowatość dość równomierna, smak i zapach aromatyczny, łagodny, właściwy, swoisty dla danego rodzaju pieczywa. Miękisz miękki, o równomiernym zabarwieniu, suchy w dotyku.
2. Chleb pszenny – 4 800 kg (01.05.2023 r. - 30.04.2024 r.)
Masa masa jednego bochenka chleba pszennego jest równa 300g. Chleb musi być krojony (grubość kromki 8 – 10 mm) i zafoliowany.
Wygląd zewnętrzny; pieczywo bardzo dobrze wyrośnięte, kształt podłużny, nadany formą, prostokatny z dopuszczalnymi minimalnymi odchyleniami.
Barwa; równomierna złocista do jasnobrązowej. Dopuszcza się minimalną nierównomierność barwy, która może być nieznacznie ciemniejsza lub jaśniejsza od wskazanej.
Skórka; gładka lub chropowata, błyszcząca, nieznaczne pęknięcia (dopuszcza się ślady mąki)
Miękisz; porowatość dość równomierna, smak i zapach aromatyczny, łagodny, właściwy, swoisty dla danego rodzaju pieczywa. Miękisz miękki, o równomiernym zabarwieniu, suchy w dotyku.
3. Chleb żytni – 480 kg (01.05.2023 r. - 30.04.2024 r.)
Masa masa jednego bochenka chleba żytniego jest równa 300g. Chleb musi być krojony (grubość kromki 8 – 10 mm) i zafoliowany.
Wygląd zewnętrzny; pieczywo bardzo dobrze wyrośnięte, kształt podłużny, nadany formą, prostokatny z dopuszczalnymi minimalnymi odchyleniami.
Barwa; równomierna jasnobrązowa, jasnobrązowa do ciemnobrązowej lub brązowa do ciemnobrązowej. Dopuszcza się minimalną nierównomierność barwy, która może być nieznacznie ciemniejsza lub jaśniejsza od wskazanej.
Skórka; gładka lub chropowata, błyszcząca, nieznaczne pęknięcia (dopuszcza się ślady mąki używanej podczas produkcji chleba).
Miękisz; porowatość dość równomierna, smak i zapach aromatyczny, łagodny, właściwy, swoisty dla danego rodzaju pieczywa. Miękisz miękki, o równomiernym zabarwieniu, suchy w dotyku.
4. Chleb graham – 120 kg (01.05.2023 r. - 30.04.2024 r.)
Masa masa jednego bochenka chleba graham jest równa 300g. Chleb musi być krojony (grubość kromki 8 – 10 mm) i zafoliowany.
Wygląd zewnętrzny; pieczywo bardzo dobrze wyrośnięte, kształt podpodłużny, nadany formą, prostokątny z dopuszczalnymi minimalnymi odchyleniami.
Barwa; równomierna karmelowobrązowa. Dopuszcza się minimalną nierównomierność barwy, która może być nieznacznie ciemniejsza lub jaśniejsza od wskazanej.
Skórka; gładka lub chropowata, błyszcząca, nieznaczne pęknięcia (dopuszcza się ślady mąk, maku).
Miękisz; porowatość dość równomierna, smak i zapach aromatyczny, łagodny, właściwy, swoisty dla danego rodzaju pieczywa. Miękisz miękki, o równomiernym zabarwieniu, suchy w dotyku.
5. Bułka tarta – 180 kg (01.05.2023 r. - 30.04.2024 r.)
Bułka tarta w opakowaniach jednostkowych z papieru lub w woreczkach foliowych o masie od 0,5 do 1,00 kg.
Bułka tarta jasna, powstała ze starcia bułki pszennej wraz ze skórką.

Dostarczone produkty muszą posiadać etykiety z informacją zawierającą nazwę asortymentową zgodną ze specyfikacją, numer partii oraz datę przydatności do spożycia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811100-7 - Chleb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany zareklamowanego towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych wykonał co najmniej trzy dostawy odpowiadające, zakresem określonym w opisie przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie niższej niż 100 000,00 zł każda (słownie: sto tysięcy złotych 00/100); wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca sporządza wykaz według wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Zgodnie z rozdziałem VII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Informacja KRS oraz CEiDG

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz referencji zgodnie z załącznikem nr 6 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
Załącznik nr 5 do SWZ stanowi wzór umowy, jaka będzie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Zamawiający w oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, dotyczące:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Usługi;
b) w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, które zasadniczo i istotnie utrudnia wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej, udowodnić te okolicznośdci poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzajacej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy;
c) w zakresie cen asortymentu określonych w ofercie Wykonawcy - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT zaistniałej na skutek zmian w przepisach prawnych wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy, przy czyn Strony ustalają, że w takiej sytuacji nie zmieni się wartość /cena netto asortymentu tylko jego wartość/cena brutto, która zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów i zacznie obowiązywać nie wcześniej niż od dnia wejścia ich w życie.
3. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek.
5. Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron czy też polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust.1 ustawy Pzp i każda ze Stron będzie mogła wprowadzać je samodzielnie do umowy, zawiadamiając jedynie o tym pisemnie drugą Stronę.
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia nie zostały przyznane lub przekraczają szacunkową wartość zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

Zobacz inne

Prawo